Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
802.
Панкова Л.І. Соціальний потенціал в системі пріоритетів людського розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Панкова Л.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк, 2011
803.
Тищенко О.В. Соціально-правовий захист вразливих верств населення України [Книга] : науково-практичний посібник / О.В. Тищенко. – Київ : Обрії, 2011. – 336 с. – ISBN 978-966-22-78-08-8
804.
Гавриленко Я.А. Соціально-психологічні чинники міжособистісної залежності в ранній юності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Гавриленко Я.А. ; Ін-т соціальної та політ. психології НАПН України. – Київ, 2011
805.
Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань [Книга] / Лариса Нагорна ; НАН України ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-02-6125-9
806.
Соціологія [Книга] : підручник для вищої школи / І В. Волович, Г.Т. Головченко, М.І. Горлач, І.М. Жиленкова, В.Г. [та ін.] Кремень; [Волович В.І. та ін.]. – 5-те вид., переробл. і допов. – Харків : Фактор, 2006. – 768 с. – Бібліографія в кінці кожного розділу. – ISBN 966-312-423-7
807.
Харченко Н.В. Спектральні та топологічні властивості структурно-подібних мір [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Харченко Н.В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2011
808.
Тішакова Т.С. Спектрофотометричне визначення йоду та йодвмістних аніонів при використанні електрохімічного окиснення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Тішакова Т.С. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
809.
Споріднені духом [Книга] = Родственные духом = Soulmates : [фотоальбом] / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [голов. ред. В. Шевченко ; пер.: Н. Айдаєва]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 111, [1] с. : фотогр. – Альбом створено за ініціативи та підтримки проф. Херша Чадхи.-Текст парал. укр., англ. та рос. мовами.-На обкл. зазнач.: The album creation is supported and initiated by prof. Hersh Chadha та назва вид. англ. мовою. – ISBN 978-966-437-232-6
810.
Кредісов А.І. Справа життя [Книга] / Анатолій Кредісов. – Київ : Знання України, 2011. – 140 с., [32] с. фотоіл. – Бібліогр.: с. 134-139. – ISBN 978-966-316-294-2
811.
Справочник молодого журналиста [Книга] / [Зотов И.А. и др.] ; Российское агенство международной информ. "РИА Новости". – Москва : РИА Новости ; АИРО-XXI, 2010. – 512 с. – ISBN 978-5-91022-134-9
812.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
813.
Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) [Книга] : учебник / А.Х. Саидов ; под ред. В.А. Туманова ; Ин-т государства и права РАН ; Академический правовой ун-т. – Москва : Юристъ, 2000. – 448 с. – (Institutiones). – ISBN 5-7975-0334-4
814.
Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007-2009, 2011 [Книга] : [звіт за результатами соціологічних досліджень] / [European Research Association ; Київський міжнародний ін-т соціології]. – Київ : [б. в.], 2011. – 47 с.
815.
Статистика України [Журнал] = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
816.
Статистика України [Журнал] = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
817.
Михалков С.В. Стихи и сказки [Книга] / Сергей Михалков ; [вступ. ст. Д. Благого]. – Москва : Детская литература, 1987. – 656 с. : илл. – (Золотая библиотека : избранные произведения для детей и юношества)
818.
Міка Т.М. Структура, електричні, магнітні та електрохімічні властивості аморфних і структурованих сплавів Al87 Y5 Ni8, легованих Gd (Dy) та/або Fe [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Міка Т.М. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011
819.
Новосядлий С.П. Суб- і наномікронна технологія структур великих інтегральних схем [Книга] : монографія / Новосядлий С.П. ; МОНУ ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 456 с. – Бібліогр.: с. 425-451. – ISBN 978-966-428-147-5
820.
Судебные системы европейских стран [Книга] = Judicial organisation in Europe = L"Europe judiciaire : [справочник]. – Москва : Международные отношения, 2002. – 336 с. : табл. – ISBN 5-7133-1130-9
821.
Калініхін О.М. Сумісна утилізація твердих побутових відходів і побічних продуктів коксохімічних виробництв [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Калініхін О.М. ; М-во охорони навколишнього природ. середовища України ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2011
822.
Глибовець В.Л. Суспільно-географічні аспекти досліждення міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Глибовець В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
823.
Суспільство і соціальна політика [Журнал] : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
824.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
825.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,