Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Бояшов И. Танкист, или "Белый тигр" [Книга] : [роман] / Илья Бояшов. – Санкт-Петербург ; Москва : Лимбус Пресс ; Изд-во К. Тублина, 2008. – 224 с. – ISBN 978-5-8370-0464-3
827.
Нар-Дос Твори [Книга] / [Ін-т сходознавства Київ. міжнар. ун-ту ; пер. з вірм. Л. Задорожної]. – Київ : Київ. міжнар. ун-т, 2010. – 266, [1] с. – Справжнє ім"я: Ованисян Микаел Захарович.-Зміст : Убита горлиця ; Анна Сароян ; Я і він ; Благовіст ; Скрутний день ; Редактор ; Боріння. – Бібліогр. в підрядк. прим.
828.
Олесь О. Твори [Книга] : у 2 т. / Олександр Олесь ; редкол.: .Л.В. Губерський [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – (Літературні палімпсести ) ( Друкується вперше / редкол. : Л.В. Губерський, І.М. Дзюба, М.Г. Жулинський та ін.). – ISBN 978-966-439-426-7
829.
Иванов Д. Творчество А.А. Шаховского-комедиографа: теория и практика национального театра [Книга] / Дмитрий Иванов. – Tartu : Tartu Ulikooli Kirjastus, 2009. – 224 с. – Библиогр.: с. 195-214. – (Dissertationes philologiae Slavicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; 24). – ISBN 978-9949-19-185-7; 978-9949-19-186-4
830.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
831.
Теодор Траянов и неговата епоха [Книга] = Teodor Trajanov und seine Epoche / Българ. акад. на науките, Ин-т за лит. ; съст. и ред.: С. Илиев, Е. Стайчева, Р. Русев. – София : Боян Пенев, 2008. – 327, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – ISBN 978-954-8712-44-6
832.
Калашнікова С.А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Калашнікова С.А. : Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2011
833.
Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови [Книга] : навчальний посібник для студентів ВНЗ освіти / В.Ю. Паращук. – Вид. 2-ге, стер. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 232 с. – ISBN 978-966-382-190-0
834.
Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) [Книга] : учебник для студ. высших учеб. заведений : перевод с украинского / О.Ф. Скакун. – Харьков : Эспада, 2007. – 840 с. – ISBN 978-966-456-010-5
835.
Гак В.Г. Теория и практика перевода. Французский язык [Книга] : [учебное пособие] / В.Г. Гак, Б.Б. Григорьев. – Изд. 5-е. – Москва : Интердиалект+, 2003. – 456 с. – ISBN 5-89520-068-0
836.
Цыганков П.А. Теория международных отношений [Книга] : учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений / П.А. Цыганков. – Москва : Гардарики, 2004. – 590 с. – Библиогр.: с. 504-506. – (Disciplinae). – ISBN 5-8297-0106-5
837.
Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку [Книга] : навчальний посібник / І.Й. Яремко. – Львів : Новий Світ-2000, 2005. – 240 c. : іл., табл. + Додатки: с. 213-239. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-68-2
838.
Наєнко М.К. Теорія і літ-творчість [Книга] : 50-ліття теоретичної кафедри плюс... / М.К. Наєнко. – Київ : [Логос], 2011. – 122, [2] с., [18] арк. фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науково-популярна література). – ISBN 978-966-171-452-5
839.
Мельничук І.М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Мельничук І.М. ; Тернопіль. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011
840.
Лісовець О.В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / О.В. Лісовець. – Київ : Академія, 2011. – 256 с. : іл. – Бібліогр.: с 250-255. – (Альма-матер, ISSN 978-966-580-310-2). – ISBN 978-966-580-360-7
Для студентів вищих навчальних закладів, соціальних педагогів, організаторів дитячого та молодіжного руху
841.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
842.
Грисенко М.В. Теорія ймовірностей для економістів-міжнародників [Книга] : навч. посібник / М.В. Грисенко, А.Ю. Рижов ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2009. – 208 с. : іл., табл. + Додатки: с. 194-205. – Бібліогр.: с. 206
843.
Теорія ймовірностей та математична статистика [Книга] : навчальний посібник / [Л.М. Малярець та ін.] ; МОНУ ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 404 с. + Додатки: с.385-403. – Бібліогр.: с. 383-384. – ISBN 978-966-676-426-6
844.
Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин [Книга] : підручник / М.З. Мальський, М.М. Мацях ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнародних відносин. – 4-те вид., переробл. і допов. – Львів ; Київ : ЛНУ імені Івана Франка ; Знання, 2011. – 408 с. – Бібліогр.: с. 382-394. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-954-6
845.
Теорія радіолокаційних систем [Книга] : підручник / [Бондаренко Б.Ф. та ін.] ; КНУТШ. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Київський університет, 2011. – 383 с. – Бібліогр.: с. 361-365. – ISBN 978-966-439-422-9
846.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
847.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
848.
Іщук С.І. Техніко-економічні основи промислового виробництва [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / С.І. Іщук, О.В. Гладкий. – Київ : Академія, 2011. – 296 с. : іл. – Бібліогр.: с. 294-295. – (Альма-матер, ISSN 978-966-580-310-2). – ISBN 978-966-580-357-7
849.
Панина Н.В. Технология социологического исследования [Книга] : 1990-2000 : [курс лекций] / Н.В. Панина ; НАН Украины ; Ин-т социологии. – (2-е изд.). – Киев : Институт социологии НАН Украины, 2001. – 277 с. – Библиогр.: с. 261-270. – ISBN 966-02-0316-0
850.
Несхозієвський А.В. Технологічне забезпечення експлуатаційних властивостей поліграфічного обладнання на основі систем контролю виробництва [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Несхозієвський А.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політ. ін-т". – Київ, 2011
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,