Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

КАТАЛОГ КНИЖКОВОЇ ВИСТАВКИ

до Всеукраїнської науково-практичної конференції

"Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу".

   1. Згуровський М. Інженерна освіта в Україні : стан і перспективи / М. Згуровський // Вища школа. - Київ, 2001. - № 6. - С. 3-24.
   2. Гондюл В. П. Освіта і наука як чинники розвитку держави та її іміджу в світі / В. П. Гондюл // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - Київ, 2002. - Вип. 37, ч. 1. - С. 120-125.
   3. Губерський Л. В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка у міжнародному освітньому співробітництві / Л. В. Губерський // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - Київ, 2002. - Вип. 37, ч. 1. - С. 126-130.
   4. Recognition issues in the Bologna process / ed. S. Bergan. - Strasbourg : Council of Europe publ., 2003. - 293 s.
   5. Болонський процес у фактах і документах : (Сорбонна - Болонья - Саламанка - Прага - Берлін) / МОНУ; упоряд.: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін. - Київ ; Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. - 56 с.
   6. Журавський В. С. Болонський процес : головні принципи входження в європейський простір вищої освіти : наук.-метод. вид. / В. С. Журавський, М. З. Згуровський ; Мін-во освіти і науки України; Нац. техніч. ун-т України "КПІ". - Київ : Політехніка, 2003. - 200 с.
   7. Кремень В. Г. Освіта і наука України : шляхи модернізації : факти, роздуми, перспективи / В. Г. Кремень. - Київ : Грамота, 2003. - 216 с.
   8. Освітні інновації у вищих навчальних закладах України : каталог / МОНУ ; Наук.-метод. центр вищої освіти ; уклад. : В. І. Соколов, В. В. Висоцька ; відп. ред. К. М. Левківський. - Київ : Стилос, 2003. - 336 с.
   9. Андрущенко В. П. Роздуми про освіту : статті, нариси, інтерв'ю / В. П. Андрущенко. - Київ : Знання України, 2004. - 804 с.
   10. Байденко В. И. Болонский процесс : курс лекций / В. И. Байденко. - Москва : Логос, 2004. - 208 с.
   11. Болонський процес : нормативно-правові документи / Європейський ун-т ; уклад. З. І. Тимошенко, І. Г. Оніщенко, А. М. Грехов. - Київ : Європейський університет, 2004. - 102 с.
   12. Болонський процес = Bologna process : документи / уклад. З. І. Тимошенко, А. М. Грехов, Ю. А. Гапон. - Київ : Європейський університет, 2004. - 169 с.
   13. Болонський процес : модель структури додатку до диплому / Європейськ. ун-т ; уклад. З. І. Тимошенко, О. І. Козаченко, А. М. Грехов, Ю. А. Гапон та ін. - Київ : Європейський університет, 2004. - 76 с.
   14. Болонський процес : тенденції, проблеми, перспективи / МОНУ ; Асоц. ректорів педагог. ун-тів ; уклад. В. П. Бех, Ю. Л. Маліновський; за ред. В. П. Андрущенка. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. - 221 с.
   15. Болонський процес і реформування вищої освіти Франції / МОНУ ; Посольство Франції в Україні ; КНУТШ; пер. Г. Г. Крючкова, В. Б. Бурбело та ін.; упоряд. Г. Г. Крючков, В. Б. Бурбело. - Київ : Київський університет, 2004. - 164 с.
   16. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / МОНУ ; за ред. В. Г. Кременя; авт. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384 с.
   17. Волович В. Болонський процес і нова парадигма освіти в Україні / В. Волович // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - Київ, 2004. - № 4. - С. 189-199.
   18. Гуд М. Совет отличников как орган студенческого самоуправления / М. Гуд, С. Даньшева // Новий колегіум. - Харків, 2004. - № 1/2. - С. 28-32.
   19. Згуровський М. Основні завдання вищої освіти України щодо реалізації принципів Болонського процесу та забезпечення вимог сфери праці / М. Згуровський // Вища школа. - Київ, 2004. - № 5/6. - С. 54-62.
   20. Згуровський М. З. Стан та завдання вищої освіти України в контексті Болонського процесу / М.  З. Згуровський ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". - Київ : Політехніка, 2004. - 76 с.
   21. Матеріали Всеукраїнської наради ректорів вищих технічних закладів. Вища технічна освіта України і Болонський процес / МОНУ ; Асоц. ректорів вищ. техн. навч. закл. України ; НТУ "ХПІ". - Харків : ХПІ, 2004. - 197 с.
   22. Методичні рекомендації щодо формування освітньо-професійної програми підготовки фахівців у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (КМСОНП) / МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; за ред. Ю. К. Рудавського. - Львів : Львівська політехніка, 2004. - 86 с.
   23. Моделі гармонізації національних та міжнародних стандартів вищої освіти в контексті Болонського процесу : матеріали Міжнародного семінару 27-28 травня 2004 року / МОНУ ; Львів. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Літопис, 2004. - 112 с.
   24. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / МОНУ ; уклад. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков ; відп. ред. М. Ф. Степко. - Київ : Освіта України, 2004. - 60 с.
   25. Науково-освітній потенціал нації : погляд у 21 століття / МОНУ ; авт.-упоряд. В. Литвин, В. Андрущенко, А. Гуржій, С. Довгий та ін. ; за заг. ред. В. Литвина. Кн. 1. Пріоритет інтелекту. - Київ : Навчальна книга, 2004. - 638 с.
   26. Науково-освітній потенціал нації : погляд у 21 століття / МОНУ ; авт.-упоряд. В. Литвин, В. Андрущенко, А. Гуржій, С. Довгий та ін. ; за заг. ред. В. Литвина. Кн. 2. Освіта і наука : творчий потенціал державо- і культуротворення. - Київ : Навчальна книга, 2004. - 672 с.
   27. Науково-освітній потенціал нації: погляд у 21 століття / МОНУ ; авт.-упоряд. В. Литвин, В. Андрущенко, С. Довгий та ін. ; за заг. ред. В. Литвина. Кн. 3. Модернізація освіти. - Київ : Навчальна книга, 2004. - 943 с.
   28. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу : документи і матеріали 2003 - 2004 рр. / МОНУ ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; за ред. В. Г. Кременя; авт.: Степко М. Ф., Болюбаш Я. Я. та ін. Ч. 1. - Київ ; Тернопіль : ТДПУ, 2004. - 147 с.

   29. Проблеми адаптації вищої освіти в Україні до європейських стандартів і принципів Болонського процесу = The problems of Ukraine"s high education adaptation towards the european standards and principles of bolonyan process : матеріали міжнар. наук. конф. 23-26 березня 2004 р. Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / МОНУ ; упоряд. Х. М. Олексика ; редкол. Ф. Г. Ващук, Ю. С. Шемшученко та ін. - Ужгород, 2004. - 228 с.
   30. Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 20-21 лютого 2004 р. / МОНУ ; Європейський ун-т ; редкол. Тимошенко І. І., Тимошенко З. І., Журавський В. С. та ін. - Київ : Європейський університет, 2004. - 197 с.
   31. Степко М. Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя : монографія / М. Ф. Степко, Б. В. Клименко, Л. Л. Товажнянський ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Харків, 2004. - 112 с.
   32. Товажнянський Л. Л. Болонський процес : цикли, ступені, кредити : монографія / Л. Л. Товажнянський, Є. І. Сокол, Б. В. Клименко ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2004. - 144 с.
   33. Базилевич В. Інтелектуалізація та індивідуалізація - основа формування нової парадигми класичної університетської освіти в галузі економіки і управління в контексті Болонського процесу / В. Базилевич // Вища школа. - Київ, 2005. - № 6. - С. 28-43.
   34. Байденко В. И. Болонский процесс : структурная реформа высшего образования Европы / В. И. Байденко. - Киев, 2005. - 143 с.
   35. Балабанов К. Особенности интеграции национального рынка образовательных услуг в европейское пространство / К. Балабанов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Економічні науки. - Тернопіль, 2005. - № 5-1. - С. 175-178.
   36. Болонский процесс : на пути к Берлинской конференции (европейский анализ) / под науч. ред. В. И. Байденко. - Москва : Рос. Новый ун-т, 2005. - 416 с.
   37. Болонский процесс : нарастающая динамика и многообразие : / под науч. ред. В. И. Байденко. - Москва : Рос. Новый ун-т, 2005. - 410 с.
   38. Болонский процесс : середина пути / под науч. ред. В. И. Байденко. - Москва : Рос. Новый ун-т, 2005. - 380 с.
   39. Болонський процес : модернізація змісту природничої педагогічної освіти : міжнародна наук.-практ. конф. ХІІ Каширські читання : збірник наук. пр. 26-27 травня 2005 року / МОНУ ; Наук.-метод. центр вищої освіти ; Ін-т педагогіки АПН України; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; ред. кол.: Пащенко В. О. (голова), Тягло Є. І., Гриньова М. В. та ін. - Полтава : АСМІ, 2005. - 356 с.
   40. Высшее образование в мире // Alma mater. - Москва, 2005. - № 2. - С. 3-51.
   41. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования в области техники и технологии в компетентностном формате: обзор разработанных вариантов : материалы 15 Всероссийской научн.-метод. конф. "Актуальные проблемы качества образования и пути их решения в контексте европейских и мировых тенденцій" / Федоров И. Б., Коршунов С. В., Еркович О. С., Еркович С. П., Казанович В. Г. и др. ; МОН РФ ; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - изд. 3-е. - Москва ; Уфа, 2005. - 102 с. - (Проблемы качества образования).
   42. Державна програма розвитку вищої освіти на 2005 - 2007 роки : комплексний план заходів на виконання державної програми розвитку вищої освіти на 2005 - 2007 роки у 2005 році / МОНУ. - Київ, 2005. - 47 с.
   43. Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті Болонського процесу : матеріали наук.-практ. конф., 13 - 14 грудня 2005 року / Мін-во культури і туризму України ; Харк. держ. акад. культури ; під ред. В. М. Шейка, М. В. Дяченка, С. В. Сищенко. - Харків : ХДАК, 2005. - 290 с.
   44. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. - Київ : Грамота, 2005. - 448 с.
   45. Мороз І. В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу : довідник для студентів / І. В. Мороз ; МОНУ ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Київ ; Переяслав-Хмельницький : Освіта України, 2005. - 96 с.
   46. Мороз І. В. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу : монографія / І. В. Мороз ; МОНУ ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Київ : Освіта України, 2005. - 278 с.
   47. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу : документи і матеріали. Травень - грудень 2004 р. / МОНУ ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; упоряд. Степко М. Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д. та ін. Ч. 2. - Київ ; Тернопіль : ТНПУ, 2005. - 188 с.
   48. Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. 24 - 25 травня 2005 р. / МОНУ ; Асоціація навч. закладів України приватної форми власності Європейського ун-ту ; ред. кол. Тимошенко І. І., Тимошенко З. І., Грехов А. М. та ін. - Київ, 2005. - 314 с.
   49. Франція у європейському просторі вищої освіти / МОНУ ; Посольство Франції в Україні ; КНУТШ ; упоряд. Г. Г. Крючков, В. Б. Бурбело. - Київ : Київський університет, 2005. - 169 с.
   50. Андрейцев В. І. Болонський процес : досягнення і проблеми правничої освіти та науки в Україні = The Bologna Process : Achievements and Problems of Higher Legal Education and Science in Ukraine / В. І. Андрейцев ; КНУТШ , юрид. ф-т ; Євразійська асоціація правничих шкіл та правників. - Київ, 2006. - 126 с.
   51. Болонський процес : перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти : монографія / за ред. В. М. Бебика ; МАУП. - Київ : МАУП, 2006. - 200 с.
   52. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / Ін-т вищої освіти АПН України ; редкол. В. Андрущенко, В. Бабак, В. Бакіров, І. Вакарчук, І. Євтух, М. Згуровський та ін. - Київ : Гнозис, 2006.
      Т. 1 : Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні та Європі. Стандарти європейського освітнього простору : проблеми адаптації. - 480 с.
      Т. 2 : Система вищої освіти України: умови й напрями оптимізації та розвитку. - 528 с.
      Т. 3 : Управління якістю освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід. Сучасний освітній менеджмент : політичні, економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні та Європі. - 528 с.
      Т. 4 : Проблеми і перспективи євроінтеграційних процесів у вищій освіті України. - 246 с.
   53. Вища школа України і Болонський процес : бібліограф. покажч. / АПН України ; Ін-т вищої освіти ; Європейський ун-т ; упоряд. Б. І. Корольов, З. І. Тимошенко, Г. П. Ущапівська ; авт. передмови Б. І. Корольов. - Київ : Європейський університет, 2006. - 144 с.
   54. Денисов В. Опыт подготовки специалистов-химиков : многоуровневая система / В. Денисов, Н. Серебренникова, В. Морозов // Высшее образование в России. - Москва, 2006. - № 6. - С. 153-155.
   55. Згуровський М. Болонський процес : головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України : навч.-метод. вид. / М. Згуровський ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т України "Київський політ. ін-т". - Київ : НТУУ КПІ, 2006. - 544 с.
   56. Лізньова Н. Пріоритетні напрями розвитку студентського самоврядування / Н. Лізньова // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Педагогічна. - Львів, 2006. - Вип. 21, ч. 1. - С. 182-194.
   57. Олекс О. А. Управление развитием образования : организационно-педагогический аспект / О. А.Олекс. - Минск : РИВШ, 2006. - 332 с.
   58. Разработка критериев Перечня многоуровневых образовательных программ по специальностям ВПО (высшего профессионального образования) / И. Федоров, С. Коршунов, С. Еркович, С. Суворов // Высшее образование в России. - Москва, 2006. - № 5. - С. 3-11.
   59. Система высшего образования и образовательные стандарты в Украине : аналитический доклад / МОН РФ ; МОНУ ; авт. Левковский К. М., Морозова Т. Ю., Петренко В. Л., Степко М. Ф. и др. - Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. - 96 с.
   60. Сучасна економічна освіта : Україна і Болонський процес / МОНУ ; КНУТШ , Економ. ф-т ; за ред. В. Д. Базилевича. - Київ : Знання, 2006. - 326 с.
   61. Арефьев А. Л. Российские вузы на международном рынке образовательных услуг = Russian higher schools on the international market of educational services / А. Л. Арефьев ; МОН РФ; Федеральное агентство по образованию ; Центр социол. исследований. - Москва : Центр социального прогнозирования, 2007. - 700 с.
   62. Болонский процесс : основополагающие материалы / сост. А. К. Бурцев, В. А. Звонова ; пер. с англ. А. К. Бурцева. - Москва : Финансы и статистика, 2007. - 88 с.
   63. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна - Болонья - Саламанка - Прага - Берлін - Берген) /  за ред. С. М. Ніколаєнка ; упоряд. В. Д. Шинкарук, Я. Я. Болюбаш, І. І. Бабін, В. В. Грубінка, М. Ф. Степко. - Київ : Дельта, 2007. - 53 с.
   64. Вища освіта України і Болонський процес : навчальна програма / МОНУ ; відп. за вип. Дмитро Терещенко. - 2-е вид., доповнене і перероблене. - Київ : Дельта, 2007. - 24 с.
   65. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. Т. 1 (5). - Київ, 2007. - Дод. 3 до журн. "Вища освіта України".
   66. Внукова Н. Забезпечення якості освітніх послуг для підготовки фахівців страхової справи у контексті Болонського процесу / Н. Внукова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - Київ, 2007. - Вип. 94/95. - С. 10-13.
   67. Дорош Н. Навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін при кредитно-модульній системі організації навчального процесу / Н. Дорош // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - Київ, 2007. - Вип. 94/95. - С. 85-88.
   68. Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу : навч.-метод. посіб. для вищих навч. закладів / КНУТШ , Інститут журналістики ; упоряд. А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко; за ред. В. В. Різуна. - Київ, 2007. - 608 с.
   69. Коротков Э. М. Управление качеством образования : учеб. пособ. для вузов / Э. М. Коротков ; МОН РФ . - 2-е изд. - Москва : Академический Проект, 2007. - 320 с.
   70. Марцин В. Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір / В. Марцин // Вища школа. - Київ, 2007. - № 5. - С. 27-35.
   71. Освіта України : європейський вибір : бібліограф. покажч. / Рівненська держ. обл. бібліотека ; укладач Л. А. Костильова ; ред. Л. Г. Сахнюк, З. М. Тирак. - Рівне : Волинські обереги, 2007. - 64 с.
   72. Подготовка кадров высшей квалификации : некоторые интеграционные механизмы / Н. Матушкин, М. Гитман, В. Столбов, Е. Гитман // Высшее образование в России. - Москва, 2007. - № 1. - С. 119-127.
   73. Проблеми якості вищої освіти : монографія / АПН України ; Ін-т вищої освіти ; редкол. В. Кремень, В. Андрущенко, В. Луговий та ін. - Київ : Педагогічна думка, 2007. - 233 с.
   74. Раков С. А. Якість освіти : європейський вимір / С. А. Раков // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". - Харків, 2007. - № 10/11. - С. 4-14.
   75. Скубашевська О. Необхідність і реалії інноваційного розвитку освіти / О. Скубашевська // Вища освіта України. - Київ, 2007. - № 3. - С. 30-37.
   76. Степаненко С. Про трансформацію системи заочної освіти в умовах інтеграції в європейський освітній простір / С. Степаненко // Вища школа. - Київ, 2007. - № 2. - С. 31-37.
   77. Тарасова Н. П. Развитие высшего образования на основе его интеграции с фундаментальной наукой / Н. П. Тарасова, М. В. Рыбакова // Вестник Российской академии наук. - Москва, 2007. - Т. 77, № 6. - С. 528-533.
   78. Теорія і практика впровадження положень Болонської угоди в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка : науково-методична конференція : тези доповідей / КНУТШ. - Київ : Київський університет, 2007. - 122 с.
   79. Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку 21 століття : монографія / Акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти ; редкол. В. Кремень, В. Андрущенко, В. Луговий та ін. - Київ : Педагогічна думка, 2007. - 352 с.
   80. Холод Б. І. Євроінтеграція та освіта: шляхи реформування навчального процесу у вищій школі України згідно із загальноєвропейськими вимогами до якості освіти (теоретико-методологічний підхід) / Б. І. Холод // Європейський вектор економічного розвитку / Дніпропетровський університет економіки і права. - Дніпропетровськ, 2007. - Вип. 1. - С. 3-7.
   81. Чибісова Н. Г. Самоврядування студентів як умова становлення їхньої громадської свідомості / Н. Г. Чибісова // Педагогіка і психологія. - Київ, 2007. - № 3. - С. 42-56.
   82. Антонюк Н. Болонська система : іноземні мови та переклад / Н. Антонюк // Вища школа. - Київ, 2008. - № 4. - С. 12-17.
   83. Батюкова 3. И. Современные проблемы образования в мире и международные сравнительные исследования / 3. И. Батюкова // Мир образования - образование в мире. - Москва, 2008. - № 3. - С. 78-94.
   84. Бойко А. Конкурентоспроможність освіти як показник її ефективності та якості / А. Бойко // Вища освіта України. - Київ, 2008. - № 3. - С. 16-22.
   85. Вакарчук І. Вища освіта України - європейський вимір : стан, проблеми, перспективи / І. Вакарчук // Вища школа. - Київ, 2008. - № 3. - С. 3-19.
   86. Вострокнутов С. И. Особенности организации самоуправления и общественной деятельности студентов в высшем учебном заведении / С. И. Вострокнутов // Высшее образование сегодня. - Москва, 2008. - № 7. - С. 54-61.
   87. Глайсснер О. Ю. Система высшего образования в Германии : великое множество путей / О. Ю. Глайсснер // Alma mater. - Москва, 2008. - № 10. - С. 58-64.
   88. Дежина И. Г. Интеграция науки и образования: оценка работы научно-образовательных центров в ведущих российских университетах / И. Г. Дежина // Alma mater. - Москва, 2008. - № 7. - С. 20-23.
   89. Згуровський М. З. Системна стратегія сценарного аналізу в інноваційній діяльності / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - Київ, 2008. - Вип. 71, ч. 2. - С. 11-18.
   90. Зіньковський Ю. Збереження інженерної кваліфікації - ознака інноваційного суспільства / Ю. Зіньковський, Г. Мірських // Вища освіта України. - Київ, 2008. - № 2. - С. 74-84.
   91. Иванова Н. Л. Высшее образование в поликультурном мире (современные теории европейского образовательного пространства) / Н. Л. Иванова, И. А. Новикова // Социология образования. - Москва, 2008. - № 10. - С. 47-52.
   92. Как посчитать качество образования / В. Садовничий, В. Кружалин, И. Артюшина, В. Шутилин // Эксперт. Россия. - Москва, 2008. - № 4. - С. 76-79.
   93. Калінічева Г. І. Модернізаційний поступ системи вищої освіти України в контексті глобалізаційних викликів часу / Г.І. Калінічева // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - Київ, 2008. - Т. 20. - С. 94-112.
   94. Кишенко Г. І. Адаптація навчального процесу до засад Болонського процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка очима студентів (за результатами соціологічних досліджень) / Г. І. Кишенко, М. А. Нахабіч, І. В. Щиголь // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / Ін-т вищої освіти АПН України. - Київ, 2008. - Т. 2 : Психологічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. - С. 293-300.
   95. Комлева Н. В. Качество академических работ как показатель качества образования / Н. В. Комлева, П. Ю. Ушков, Н. С. Ушкова // Открытое образование. - Москва, 2008. - № 6. - С. 11-19.
   96. Кошкін В. Стратегія вищої освіти і майбутнє інтелекту України / В. Кошкін, А. Дженюк // Світогляд. - Київ, 2008. - № 6. - С. 28-37.
   97. Кратт О. А. Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти / О. А. Кратт, Л. Г. Дєєва // Актуальні проблеми економіки. - Київ, 2008. - № 6. - С. 89-95.
   98. Крижанівський В. П. Інтеграція вищої освіти України у європейський освітній простір : глобальний та національний виміри / В. П. Крижанівський // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - Київ, 2008. - Вип. 75, ч. 2. - С. 15-17.
   99. Крухмалева О. В. Некоторые аспекты вхождения российского образования в мировое образовательное пространство / О. В. Крухмалева // Alma mater. - Москва, 2008. - № 11. - С. 4-6.
   100. Мельникова Д. О. Студентське самоврядування у ВНЗ України (90-ті рр. ХХ ст.) / Д. О. Мельникова // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - Київ, 2008. - Т. 21. - С. 123-130.
   101. Панасович Д. Б. Аналіз нормативно-правового забезпечення визначення кваліфікації фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр інженерно-технічних напрямів підготовки / Д. Б. Панасович // Проблеми освіти. - Київ, 2008. - Вип. 55. - С. 13-19.
   102. Поступной А. Н. Поняли ли мы суть Болонского процесса? / А. Н. Поступной // Университеты : наука и просвещение : альманах за 2008 г. - Харків, 2008. - С. 26-35.
   103. Приходько В. Ранжування ВНЗ як інструмент державно-громадського управління якістю вищої освіти / В. Приходько, С. Шевченко // Вища школа. - Київ, 2008. - № 7. - С. 33-43.
   104. Пустовой Н. Формирование компетенций современного инженера в условиях перехода на двухуровневую систему / Н. Пустовой, Е. Зима // Высшее образование в России. - Москва, 2008. - № 10. - С. 3-7.
   105. Рижак Л. Євроінтеграція вищої освіти України : аксіологічний вимір / Л. Рижак // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Філософські науки. - Львів, 2008. - Вип. 11. - С. 27-37.
   106. Сибирцева Г. А. Вопросы качества профессионального образования по заочной форме обучения / Г. А. Сибирцева, Н. М. Самарина // Образовательные технологии. - Москва, 2008. - № 2. - С. 111-115.
   107. Скубашевська О. Моніторинг якості освіти: поняття та реальність здійснення / О. Скубашевська // Вища освіта України. - Київ, 2008. - № 3. - С. 37-42.
   108. Старовойт І. Політика і стратегія оновлення вищої освіти в Україні / І. Старовойт, Г. Миленька // Вища школа. - Київ, 2008. - № 3. - С. 19-24.
   109. Струкова С. В. Обеспечение качества подготовки по физике студентов технических специальностей в инновационном высшем учебном заведении / С. В. Струкова // Высшее образование сегодня. - Москва, 2008. - № 11. - С. 75-78.
   110. Трайнев В. А. Повышение качества высшего образования и Болонский процесс : обобщение отечественной и зарубежной практики / В. А. Трайнев, С. С. Мкртчян, А. Я. Савельев. - Москва : Дашков и К, 2008. - 392 с.
   111. Федоров И. Традиции и инновации в подготовке инженерных кадров / И. Федоров, В. Медведев // Высшее образование в России. - Москва, 2008. - № 6. - С. 30-37.
   112. Цвих В. Від Болоньї до Бергена : Болонський процес і профспілки / В. Цвих // Профспілки України. - Київ, 2008. - № 2. - С. 32-34.
   113. Шарафеева А. Студенческое самоуправление в современной высшей школе / А. Шарафеева // Высшее образование в России. - Москва, 2008. - № 4. - С. 127-131.
   114. Швець В. Болонський процес і стратегія обліково-аналітичної освіти в класичних університетах / В. Швець // Бухгалтерський облік і аудит. - Київ, 2008. - № 6. - С. 7-14.
   115. Шевченко С. О. До проблеми оцінювання якості вищої школи в Україні / С.О. Шевченко // Держава та регіони. Державне управління. - Запоріжжя, 2008. - № 3. - С. 216-221.
   116. Шевченко С. Оцінювання якості вищої освіти в контексті приєднання України до Болонського процесу / С. Шевченко // Вища школа. - Київ, 2008. - № 11. - С. 14-23.
   117. Шуміло І. А. Проблеми правового регулювання процесів інтеграції вищої освіти до національної інноваційної системи України / І. А. Шуміло // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. Право. Економіка. Управління. - Хмельницький, 2008. - Вип. 3. - С. 490-496.
   118. Ярошовець В. Парадигмальні трансформації в освітньому процесі : "постболонські" реалії і викладання історії філософії / В. Ярошовець // Українознавство. - Київ, 2008. - № 1. - С. 83-86.
   119. Бадаева А. Интеграция европейского образовательного пространства / А. Бадаева // Мировая экономика и международные отношения. - Москва, 2009. - № 4. - С. 63-71.
   120. Вакарчук І. Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти / І. Вакарчук // Вища школа. - Київ, 2009. - № 4. - С. 3-30.
   121. Вакарчук І. Що чекає вищу освіту ? / І. Вакарчук // Сучасна освіта. - Київ, 2009. - № 6 (59). - С. 12-14.
   122. Вахштайн В. С. Современная высшая школа в США / В. С. Вахштайн // Вестник педагогических инноваций. - Новосибирск, 2009. - № 1 (17). - С. 101-116.
   123. WEB-система моніторингу ефективності формування контингету студентів ВНЗ на основі результатів ЗНО / О. Л. Сидоренко, С. А. Раков, А. С. Кулік, О. Ю. Соколов, А. Г. Чухрай, О. С. Радивоненко // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті. - Харків, 2009. - № 1. - С. 14-18.
   124. Голубенко О. Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа. - Київ, 2009. - № 3. - С. 44-56.
   125. Гриневич Л. М. Концептуальні засади системи індикаторів національного моніторингу якості освіти / Л. М. Гриневич // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті. - Харків, 2009. - № 6. - С. 11-16.
   126. Губерський Л. Університет приростає наукою / Л. Губерський ; записала Лідія Суржик // Дзеркало тижня. - 2009. - 10-16 жовтня. - С. 16.

   127. Івасишен С. Про ефективне співробітництво університетського та академічного підрозділів / С. Івасишен, І. Черевко // Освіта і управління. - Київ, 2009. - Т. 12, ч. 1. - С. 54-58.
   128. Князева М. Д. Образование в странах Европы / М. Д. Князева // Вестник педагогических инноваций. - Новосибирск, 2009. - № 1 (17). - С. 116-137.
   129. Ковальчук Т. Особливості формування єдиного культурного простору об'єднаної Європи / Т. Ковальчук // Віче. - Київ, 2009. - № 3. - С. 14-16.
   130. Сікорський П. Теоретико-методологічні засади підготовки викладача вищої школи в контексті європейської інтеграції / П. Сікорський // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Педагогічна. - Львів, 2009. - Вип. 25, ч. 3. - С. 3-8.

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex