Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України [Книга] : аналітичний звіт / [О.М. Балакірєва та ін. ; ред. М.М. Ілляш] ; Укр. ін-т соціальних досліджень ім. О. Яременка ; Укр. мед. та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків М-ва охорони здоров"я України. – Київ : УІСД ім. О. Яременка, 2008. – 150 с., [2] с. : іл., табл. + Додаток: с. 99-150. – На обкл. : ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs= Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркот. речовин. – Бібліогр.: с. 97-98. – ISBN 978-966-2141-13-9
752.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
753.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
754.
Соколова Л.В. Розв"язання задач про вільні коливання кругових циліндричних оболонок змінної товщини в уточненій постановці на основі сплайн-апроксимації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Соколова Л.В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2011
755.
Доценко О.М. Розвиток координаційних здібностей студенток спеціальної медичної групи в процесі фізичного виховання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Доценко О.М. – Київ, 2011
756.
Щегель С.М. Розвиток підприємства: інтелектуально-інвестиційне забезпечення (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Щегель С.М. ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011
757.
Грищенко Ю.В. Розвиток професійної вокальної освіти в Україні (кінець XIX - початок XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Грищенко Ю.В. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2011
758.
Марценюк О.О. Розвиток соціально-психологічної компетентності працівників Державної митної служби України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.03 / Марценюк О.О. ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; Нац. акад. держ. управління при президентові України. – Дніпропетровськ, 2011
759.
Панасюк Н.Б. Роль NO-синтазної системи та циклооксигенази-2 в механізмах розвитку ульцерогенного коліту та профілактична роль олії амаранту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.04 / Панасюк Н.Б. ; Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова". – Київ, 2011
760.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
761.
Водопьянова Е.В. Российские реалии на фоне гуманитарных стратегий Европейского Союза [Книга] / Е. Водопьянова. – Москва : Экономическая литература, 2009. – 191 с. – Библиогр.: илл., табл. – ISBN 978-5-8420-0014-2
762.
Мартьянов В.С. Россия в поисках утопий. От морального коллапса к моральной революции [Книга] / В.С. Мартьянов, Л.Г. Фишман. – Москва : Весь мир, 2010. – 257 с. – ISBN 978-5-7777-0507-5
763.
Троицкий Н.А. Россия в ХIX веке [Книга] : курс лекций : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. и спец. "История" / Н.А. Троицкий. – Изд. 2-е, исправл. – Москва : Высшая школа, 2003. – 432 с. – ISBN 5-06-004495-5
764.
Васильев А. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму [Книга] / Алексей Васильев ; Российская акад. наук, Ин-т Африки. – Москва : Наука ; Восточная литература, 1993. – 400 с. – ISBN 5-02-017756-3
765.
Русские писатели об экономике [Книга] : иллюстрированная хрестоматия по экономической публицистике середины XVIII - конца XX веков. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 104 с. : илл. – (Слово писателя)
766.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
767.
Русский язык в поликультурном мире [Книга] : IV международная научно-практическая конференция, (7-10 июня 2010, г. Ялта) : сборник научных работ / Междунар. ассоциация преподавателей рус. языка и литературы ; Укр. ассоциация преподавателей рус. языка и литературы ; Верховный Совет Автономной Республики Крым ; под общ. ред. Л.А. Кудрявцевой ; [редкол. : Г.Ю. Богданович, Е.П. Голобородько и др.]. – Киев : Аванпост-Прим, 2011. – 327 с.
768.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2005-
769.
Садовник [Журнал] / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
770.
Садовник [Журнал] / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
771.
Самоосвітня діяльність бібліотечних працівників як складова частина безперервної освіти [Брошура] : методичні поради. – Київ : ІПК ПК, 1998. – 56 с.
772.
Сборник научных статей в честь 60-летия Е.А. Крашенинникова [Книга] / М-во образования и науки Российской Федерации ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова ; [отв. ред. П.А. Варул]. – Ярославль : ЯрГУ, 2011. – 232 с.
773.
Картавий П.В. Світ осиротілих дітей: крізь біль і міфи - до справжності [Книга] : есе про дитячі будинки мовою документів та в спогадах вихованця, доповнених віршами і фото / Петро Картавий. – Суми : МакДен, 2011. – 72 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-2305-28-9
774.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
775.
Свята. Зимова палітра [Книга] / [упоряд. : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-647-8
Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з діяльнісними аспектами.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,