Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Дрелл Сидней Д. Гудби Джеймс Опасности страшнее нет. Ядерное оружие [Книга] = The gravest danger. Nuclear Weapons / Сидней Д. Дрелл, Джеймс Ю. Гудби ; предисл. Дж. Шульца ; [пер. на рус. яз. И.М. Макаров]. – Москва : Международные отношения, 2005. – 128 с. – ISBN 5-7133-1250-X
627.
Гуржій І О. Оподаткування сільського населення України (XVII - середина XIX ст.) [Книга] / Олександр Гуржій, Василь Орлик ; [відп. ред. Смолій В.А. ; НАНУ ; Ін-т історії України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Н.-д. ін-т селянства]. – Черкаси : Ант, 2011. – 196 с. : табл. – Бібліогр.: 162-194. – (Бібліотека історії українського селянства / редкол. : А.Г. Морозов (голова), О.І. Гуржій, С.В. Корновенко та ін.)
628.
Талавиря М.П. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Талавиря М.П. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011
629.
Організація забезпечення створення фінансових кластерів транскордонного співробітництва [Книга] : /монографія/ / [Внукова Н.М. та ін.] ; наук. ред. Н.М. Внукова ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2011. – 104 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 96-102. – (Транскордонне співробітництво). – ISBN 978-966-02-4552-4
630.
Організація проблемно-модульного навчання бібліотечних кадрів у системі підвищення кваліфікації [Брошура] : навчально-методичний посібник / Н.Г. Ашаренкова, Скнар, Т.І. Шамо, І.О. Шевченко; Ашаренкова Н.Г. [та ін.] ; М-во культури і мистецтв України, Ін-т підвищення кваліфікації працівників культури. – Київ : ІПК ПК, 1997. – 74 с. + Додатки: с. 59-68. – Бібліогр.: с. 69-70
631.
Дмитренко А.П. Організація та розвиток юридичної освіти та науки в Університеті св. Володимира у 1863-1884 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Дмитренко А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
632.
Основи перекладу [Книга] = Basic translation : курс лекцій з теорії та практики перекладу для факультетів та інститутів міжнародних відносин.: навч. посібник для студ. ф-тів ін-тів міжнар. відносин / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, Л.А. Тарануха, М.В. Грищенко, О.М. Гон; Мірам Г.Е. [та ін.] ; ред. англійського тексту Н. Брешко. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2002. – 240 с. – ISBN 966-521-160-9
633.
Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації [Книга] : навч. посібник для самостійної роботи студента / О.В. Яшенкова. – Київ : Академія, 2011. – 300, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-300. – (САМ!). – ISBN 978-966-580-356-0; 978-966-580-327-0
Успіх професійної діяльності та особливого життя значною мірою визначається рівнем комунікативної культури, яка охоплює мовні, паравербальні, ілокутивні, інтеракційні, соціокультурні, міжкультурні знання, уміння і навчики
634.
Менон Р. Основні причини високого рівня смертності в Україні [Книга] / [Р. Менон, Б. Фрогнер ; коментарі : П. Беллі, Сон Нам Нгуєн]. – Київ : ВЕРСО-04, 2010. – 60 с., 60 с. : іл., табл. і схеми + Додаток: с. 56-60. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : What Underlies Ukraine"s Mortality Crisis?. – Бібліогр.: с. 53-55. – (Здоров"я людини та демографія). – ISBN 978-966-8869-40-2
635.
Основные понятия переводоведения (отечественный опыт) [Книга] : терминологический словарь-справочник / [Базылев В.Н. и др. ; редкол. : Раренко М.Б. (отв. ред.), Опарина Е.О., Трошина Н.Н.] ; РАН ; Ин-т науч. информации по обществ. наукам. – Москва : ИНИОН РАН, 2010. – 261 с. – Библиогр.: с. 236-259. – (Теория и история языкознания). – ISBN 978-5-248-00512-3
636.
Холмогоров В. Основы Web-мастерства [Книга] : учебный курс / В. Холмогоров. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 2002. – 352 с. + Приложения: с.296-333. – (Учебный курс). – ISBN 5-272-00338-1
637.
Основы перевода [Книга] = Basic translation : курс лекций по теории и практике перевода для институтов и факультетов международных отношений / Г.Э. Мирам, В.В. Дайнеко, А.М. Гон, Л.А. Тарануха, М.В. Грищенко; [Мирам Г.Э. и др.] ; ред. англ. текста Н. Брешко. – 2-е изд., исправл. и доп. – Киев : Эльга, 2006. – 280 с. – ISBN 5-901620-67-4
638.
Кравченко Л.Ю. Особливості надплинності у двокомпонентних атомарних та екситонних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Кравченко Л.Ю. ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2011
639.
Сліпушенко С.В. Особливості перемежаємості у фізичних системах зі слабкою хаотичністю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Сліпушенко С.В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2011
640.
Плотницька Н.М. Особливості розвитку фітофторозу картоплі (Phytophthora infestans (Mont) de Bary) та обгрунтування заходів захисту в умовах Полісся України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.11 / Плотницька Н.М. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011
641.
Петренко І.В. Особливості саморегуляції довільної активності у школярів з різною навчальною успішністю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.07 / Петренко І.В. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2011
642.
Резник А.Н. От БССР к СССР. Исследования по истории формирования и развития белорусской государственности на Советской основе (Вторая половина 1918 - конец 1922 гг.) [Книга] / Резник А.Н. – Минск : Энциклопедикс, 2011. – 412 с. + Приложение: с. 396-407. – Библиогр.: с. 408. – ISBN 978-985-6958-28-4
643.
Слипченко А.С. От имени страны [Книга] : заметки о дипломатии и дипломатах : [художественно-документальное изд.] / Александр Слипченко. – Киев : Задруга, 2009. – 685, [3] с. – Библиогр.: с. 682-686. – ISBN 978-966-432-032-7
644.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
645.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
646.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
647.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
648.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
649.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
650.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,