Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Турченюк М.О. Маркетинг [Книга] : підручник / М.О. Турченюк, М.Д. Швець. – Київ : Знання, 2011. – 320 с. – Бібліогр.: с. 316-318. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-904-1
502.
Маркетинг в Україні [Журнал] / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
503.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
504.
Окландер М.А. Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки [Книга] : [монографія] / М.А. Окландер, І.Л. Литовченко, М.І. Ботушан. – Одеса : Астропринт, 2011. – 232 с. + Додатки: с.173-213. – Бібліогр.: с. 214-230. – ISBN 978-966-190-269-4
505.
Малярець Л.М. Математика для економістів. Вища математика для економістів [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Малярець Л.М., Афанасьєва Л.М., Ігначкова А.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-436-5
506.
Малярець Л.М. Математика для економістів. Вища математика для економістів [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Малярець Л.М., Афанасьєва Л.М., Ігначкова А.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-436-5; 978-966-676-445-7
507.
Дедів Л.Є. Математична модель електрокардіосигналу для підвищення інформативності систем голтерівського моніторингу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дедів Л.Є. ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2011
508.
Скопецький В.В. Математичне моделювання динаміки розподілених просторово-часових процесів [Книга] / В.В. Скопецький, В.А. Стоян, В.Б. Зваридчук ; [відп. ред. А.О. Чикрій] ; НАНУ, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; МОНУ, КНУТШ. – Київ : Сталь, 2008. – 318 с. – Бібліогр.: с. 299-307. – ISBN 978-966-1555-10-4
509.
Михалик Д.М. Математичне моделювання дифузійного масопереносу в каталітичних середовищах частинок мікропористої структури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Михалик Д.М. ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2011
510.
Стоян В.А. Математичне моделювання лінійних, квазілінійних і нелінійних динамічних систем [Книга] : монографія / В.А. Стоян ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 320 с. – Бібліогр.: с. 305-311. – ISBN 978-966-439-450-2
511.
Матеріали XIII з"їзду Українського ботанічного товариства, (Львів, 19-23 вересня 2011 р.) [Книга] = Proceedings of the 13th meeting of the Ukrainian botanical society, (September, 19-23, 2011, Lviv, Ukraine) / НАНУ; Українське ботанічне т-во ; Львівське від-ня УБТ [та ін.] ; [наук.-програмний комітет : К.М. Ситник (голова ком.), М.А. Голубець, М.М. Барна та ін.]. – Львів : Простір М, 2011. – 508 с. – ISBN 978-966-02-6120-4
Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов’язаних у тому числі з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено макроекономічні зміни, трансформації реального сектору економіки, небезпеки у сфері енергетики, екології. Значну увагу приділено проблемам досягнення ефективного державного управління, подолання політичної кризи, стабілізації фінансового сектору, розвитку діалогувлади, бізнесу та громадянського суспільства, трансформації соціогуманітарної сфери. Авторами доповіді запропоновано бачення стратегії, шляхів і механізмів подолання системної кризи та виведення країни на орієнтири динамічного зростання. Вирішення соціально-економічних проблем органічно пов’язано зі збереженням і зміцненням демографічного потенціалу, пріоритетами людського розвитку, завданнями консолідації української політичної нації і формування цілісного соціогуманітарного простору України. Праця є першою із серії запланованих Національною академією наук України щорічних доповідей з ключових проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного поступу сучасної України.
Розраховано на політикум, управлінську та наукову еліту Украї&ни, усіх, хто причетний до розроблення та прийняття відповідальних політичних і управлінських рішень.
512.
Медиатека и мир [Журнал] = Mediathek und welt : научно-практический журнал; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2006-
513.
Манолакев Х. Между образа и четенето [Книга] : руската преводна белетристика през Българското възраждане / Христо Манолакев ; [ред. Н. Аретов]. – София : Кралица Маб, 1996. – 245, [1] с. – Библиогр.: Бележки: с. 222-245. – ISBN 954-533-013-9
514.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
515.
Международная экономика [Журнал] = World economy : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
516.
Международная экономика [Журнал] = World economy : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
517.
Лукашук И.И. Международное право. Общая часть [Книга] : учебник для студ. юридических ф-тов и вузов / И.И. Лукашук ; РАН, Ин-т государства и права, Академический правовой ун-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Волтерс Клувер, 2010. – [XVI], 416 с. – (Библиотека студента). – ISBN 978-5-466-00103-7
518.
Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть [Книга] : учебник для студ. юридических ф-тов и вузов / И.И. Лукашук ; РАН, Ин-т государства и права ; Академический правовой ун-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Волтерс Клувер, 2010. – [XVIII], 517, [9] с. – Библиогр.: с. 466-467. – (Библиотека студента). – ISBN 978-5-466-00104-4
519.
Мельник А.Ф. Менеджмент державних установ і організацій [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна, Н.М. Кривокульська ; за ред. А.Ф. Мельник ; МОНУ ; Тернопільський держ. економічний ун-т. – Київ : Професіонал, 2006. – 295, [9] с. : іл. схеми. – Бібліогр.: с. 290-293. – ISBN 966-370-031-9
520.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
521.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
522.
Менеджмент у структурах видавничо-поліграфічного комплексу [Книга] : навчальний посібник [для студентів ВНЗ] / [Лепейко Т.І. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 352 с. + Додатки: с. 337-350. – Бібліогр.: с. 330-336. – ISBN 978-966-676-446-4
523.
Шебанова Л.О. Метод удосконалення структури транспортної телекомунікаційної мережі на основі багатокритеріальної оптимізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Шебанова Л.О. ; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2011
524.
Кашкарьов Г.В. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях [Книга] / Г.В. Кашкарьов. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 10 (94)). – ISBN 978-617-00-1143-5
525.
Мацевко-Бекерська Методика викладання світової літератури [Книга] : навчально-методичний посібник / Лідія Мацевко-Бекерська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 320 с. : іл., табл. + Додатки: с. 273-312. – Бібліогр.: с. 269-272. – ISBN 978-966-613-791-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,