Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
777.
Гуманенко О.О. Рецензування як чинник наукової комунікації: соціокультурні та видавничі аспекти [Дисертація] : дис. ... наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Гуманенко О.О. ; МОНУ ; Українська академія друкарства. – Львів, 2010
778.
Савчин Н.Б. Рецепція російської літератури у творчості Григора Тютюнника [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.05 / Савчин Н.Б. ; Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011
779.
Спанатій Л.С. Риторика [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.С. Спанатій ; МОНУ. – Київ : Ін Юре, 2008. – 144 с. – Бібліогр.: с. 141-142. – ISBN 978-966-313-368-3
780.
Сагач Г.М. Риторичний квітник: афористичний золотослів [Книга] / Галина Сагач ; Міжнародна акад. фундаментальних основ буття. – Київ : Слово, 2004. – 264 с. – ISBN 966-8424-06-9
781.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
782.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
783.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
784.
Чорнобай К.Г. Розвиток експериментальних умінь та навичок майбутніх учителів фізики в умовах інтеграції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чорнобай К.Г. ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. – Кіровоград, 2011
785.
Бістрова М.О. Розповсюдження звукових імпульсів у хвилеводах, заповнених ідеальною рідиною [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Бістрова М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
786.
Якимчук Н.Я. Розпорядники бюджетних коштів [Книга] : система та правовий статус / Н.Я. Якимчук ; Нац. акад. прокуратури України. – Чернівці : Вид-во Чернів. нац. ун-ту, 2009. – 646, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-048-0
787.
Фещук Ю.П. Розрахунок за граничною рівновагою оболонкових конструкцій зі взаємодіючими гострокінцевими дефектами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Фещук Ю.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011
788.
Шпильовий П.Б. Розробка та дослідження Nb-Al тонкоплівкової технології для сенсорних застосувань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Шпильовий П.Б. ; НАН України ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2011
789.
Винницький І.П. Розроблення методу та критеріїв оцінки ефективності роботи електростанцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Винницький І.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
790.
Поліщук О.В. Роль вторинного хінонового акцептора в індукції альтернативних окисно-відновних реакцій у фотосистемі ІІ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Поліщук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
791.
Вербовикова Е.А. Роль вторичных мессенджеров и сопряженных с ними систем фосфорилирования белков в регуляции транскрипционной активности ядер печени крыс при лучевом поражении и в условиях защиты серотонином [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Вербовикова Е.А. ; М-во высшего и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
792.
Новосельская Л.П. Роль свободных J-аминокислот и нуклеотидов в формировании вкуса и запаха искусственного ароматизатора мяса [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Новосельская Л.П. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
793.
Черненко О.С. Роль теплового випромінювання і стефанівської течії в процесах високотемпературного тепломасообміну частинок з газом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.14 / Черненко О.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011
794.
Ромащенко Людмила Іванівна: доктор філологічних наук, професор [Брошура] : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукова бібліотека ; [уклад. Л.Г. Голиш]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – 36 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип. 15)
795.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
796.
Российский экономический журнал [Журнал] / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университетменеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
797.
Любимцева Л.Н. Русская драматургия начала XXI века [Книга] : [учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Любимцева Л.Н. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Горловский гос. пед. ин-т иностранных языков ; Межд. фонд "Русский мир". – Горловка : ГГПИИЯ, 2011. – 104 с. – Библиогр.: с. 94-102
798.
Русская литература в Украине: проблемы изучения и преподавания [Книга] : сборник научных статей : [коллективный сб. ст. преподавателей Горлов. гос. пед. ин-та иностр. яз.] / Волосевич Л.В. [и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Горлов. гос. пед. ин-т иностр. языков ; Межд. фонд "Русский мир". – Горловка : ГГПИИЯ, 2011. – 104 с.
799.
Русская литература рубежа веков (1890-е - начало 1920-х годов) [Книга]. – Москва : ИМЛИ РАН ; Наследие. – ISBN 5-9208-0064-X
800.
Русская литература рубежа веков (1890-е - начало 1920-х годов) [Книга]. – Москва : ИМЛИ РАН ; Наследие. – ISBN 5-9208-0090-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,