Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Рибальченко Т.В. Прогнозування процесів споживання електроенегрії на основі штучних нейро-фаззі мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Рибальченко Т.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
752.
Заїка Л.А. Противірусні, протипухлинні та імуномодулюючі властивості лікувального препарату Ізатізон [Книга] / Л.А. Заїка, О.І. Болсунова, А.І. Потопальський ; Ін-т молекулярної біології і генетики НАНУ ; Ін-т оздоровлення і відродження народів України. – Київ : Колобіг, 2010. – 212 с. : іл. – Бібліогр.: с. 192-211. – ISBN 978-966-8610-48-6
753.
Коротков П.А. Проявление межмолекулярного и электрон-фононного взаимодействия в спектрах комбинационного рассеяния света конденсированной фазы [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Коротков П.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
754.
Банах Л.С. Психодрама як сюжетотворчий композиційний принцип в романах Маро Дука [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 - література зарубіжних країн / Банах Лілія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
755.
Психология [Книга] : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим специальностям (ОПД.Ф.01-Психология)] / И.Г. Антипова, В.А. Дорофеев, А.А. Кокуев, А.А. Осипова, Е.И. [и др.] Рогов; [И.Г. Антипова и др.] ; под ред. Е.И. Рогова. – Москва : Гуманит.-издат. центр "Владос", 2005. – 591, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце гл. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-01404-8
756.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
757.
Фирсов М.В. Психология социальной работы [Книга] : содержание и методы психосоциальной практики : учеб. пособие для студ. ф-тов социальной работы / М.В. Фирсов, Б.Ю. Шапиро ; [ред. В.В. Михеева ; отв. ред. В.Г. Щербакова] ; Московский гос. социальный ун-т. – Москва : Academia, 2002. – 192 c. : табл. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0842-6
758.
Козловська Е.В. Психологічна готовність молодого подружжя до гармонізації стосунків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Козловська Е.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
759.
Лонська Є.В. Психологічна структура мотивації до саморозвитку у жінок-жертв домашнього насильства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Лонська Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
760.
Психофізіологія [Книга] : навчальний посібник / Макарчук М.Ю., Куценко Т.В., Кравченко В.І., Данилов С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 326-328. – ISBN 978-966-2465-34-1
761.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
762.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
763.
Тищенко-Тишковець Публічна дипломатія у системі зовнішньої політики [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Тищенко-Тишковець О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
764.
Пустозерская проза [Книга] : [сборник]. – Москва : Моск. рабочий, 1989. – 363, [5] с. – Содерж.: Протопоп Аввакум, Инок Епифаний, Поп Лазарь, Дьякон Федор.-Изд. печ. с фотокопии рукописи Пустозерского сб., изд. в Ленинграде в 1975 г. – Библиогр. в коммент.: c. 312-364 и в подстроч. примеч. – (Голоса времен / редкол.: Г.Ч. Гусейнов [и др.] ; Древнего пламени след). – ISBN 5-239-00385-8
765.
Варжапетян В.В. Путник со свечой [Книга] : повести о Ли Бо, Омаре Хайяме, Франсуа Вийоне. / В.В. Варжапетян. – Москва : Книга, 1987. – 300с. – (Писатели о писателях)
766.
Верн Ж. Пятнадцатилетний капитан [Книга] : роман / Жюль Верн ; худож.: А.М. Шоломий, А.А. Шоломий ; [ пер. с фр. И. Петрова]. – Киев : Радянська школа, 1989. – 301 с. : ил. – ISBN 5-330-00767-4
767.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
768.
Развитие, ориентированное на человека [Книга] : расширять права и возможности людей, повышать жизнестойкость стран / Программа развития Организации Объединенных Наций ; [отв. за вып.: О. Зимарин ; пер.: Д. Голосной, Н. Заборин ; ред.: А. Бондаренко]. – Нью Йорк : UNDP, 2011. – 40, [1] c., включ. обл. : ил. – Книга описана по обл. На обл. также : ПРООН в действии - ежегодный отчёт 2010/2011.
769.
Пальвелев Р.В. Рассеяние вихрей в абелевой модели Хиггса [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.03 / Пальвелев Р.В. ; [Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – Москва, 2011
770.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
771.
Піфко О.О. Реєстрація прав на землю у країнах Європи: порівняльний аналіз [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Піфко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
772.
Бондарець Д.С. Рекреаційні ландшафти Запорізької області: стан та перспективи використання [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Бондарець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
773.
Бондарець Д.С. Рекреаційні ландшафти Запорізької області: стан та перспективи використання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Бондарець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
774.
Незгазинська Н.В. Рекурсивні згорткові коди для підвищення завадостійкості телекомунікаційних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Незгазинська Н.В.; Негазинська Н.В. ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2011
775.
Релігійна свобода у демократичному суспільстві: правові, релігійні та філософські аспекти у конституційній теорії та в реальності [Книга] / Артємьєв А.І. [та ін.]. – Рівне : Баришев К.В., 2011. – 192 с. – ISBN 978-3-643-99928-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,