Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Проблеми економіки [Журнал] = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
702.
Проблеми інженерно-педагогічної освіти [Журнал] = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
703.
Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків : Райдер. – ISBN 978-966-1511-48-3
704.
Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві [Книга]. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 215, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-02-1907-5
705.
Орловська Н.А. Проблеми протидії злочинності неповнолітніх [Книга] : навч.-метод. посібник / Н.А. Орловська ; М-во освіти і науки України, Міжнар. гуманітар. ун-т, Каф. кримін. права, процесу та криміналістики. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – 75, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 7-11, в кінці тем. – (Навчально-методичні посібники). – ISBN 978-966-916-006-5
706.
Соловйов С.Г. Проблеми розвитку електронної демократії в умовах модернізації державного управління України [Брошура] : наукова розробка / С.Г. Соловйов, В.Г. Даниленко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. інформ. політики та технологій. – Київ : НАДУ, 2012. – 66, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Електронне урядування)
707.
Грузіна І.А. Проблеми розвитку персоналу в системі стратегічного управління підприємством [Книга] : монографія / Грузіна І.А., Дериховська В.І. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 250, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-200. – ISBN 978-966-676-557-7
708.
Проблеми розвитку та сучасні аспекти якості товарів і послуг, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу: регіональні особливості [Книга] : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, магістрантів та студентів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова) та ін. ]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 130, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., та рос. – Бібліогр.наприкінці ст.
709.
Проблемы управления и информатики [Журнал] : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев : Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1956-. – ISSN 0572-2691
710.
Ахламов А.Г. Програмно-цільовий метод як інструмент виконання функцій державного управління в сучасних умовах [Брошура] : наук.-метод. розробка / А.Г. Ахламов, О.В. Голинська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Одес. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 59, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 52-58. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
711.
Доценко Н.В. Проза Патріка Модіано (принципи інтермедіальності) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Доценко Наталія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
712.
Промислова гідравліка і пневматика [Журнал] : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
713.
Хаустова В.Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування [Книга] = Industrial policy in Ukraine: formation and forecasting : монографія / Хаустова В.Є. – Харків : ІНЖЕК, 2015. – 380, [4] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 250-287. – ISBN 978-966-392-143-3
714.
Бородина С.Д. Профессиональная культура библиотекарей: библиотечный дискурс [Книга] : теория и практика реализации : учеб.-метод. пособие / С.Д. Бородина, Т.И. Ключенко. – Москва : Литера, 2013. – 183, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 162-177. – (Серия "Современная библиотека"). – ISBN 978-5-91670-108-1
715.
Кузнєцов М.А. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності [Книга] / М.А. Кузнєцов, К.І. Фоменко, О.І. Кузнєцов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2015. – 336, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 195-215. – ISBN 978-617-7064-60-1
716.
Опихайло О.Б. Психологічні чинники різних стилів і форм прояву гумору особистості [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Опихайло Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015
717.
Траверсе Т.М. Психологія політичного мислення [Книга] : монографія / Т.М. Траверсе. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 414, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 379-415. – ISBN 978-966-611-997-4
718.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
719.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
720.
Мелещенко О.К. Публіцистика Івана Крилова (1769-1844) [Книга] : навч.-метод. комплекс : навч. посібник : хрестоматія, теми рефератів / О.К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Логос, 2015. – 492 с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 487-489 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-942-1
721.
Радіоелектронні і комп"ютерні системи [Журнал] = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
722.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
723.
Моисеев И. Развитие и смысл. Идеалная реальность [Книга] : [пер. с укр.] / Игорь Моисеев. – Киев : УкрСіч, 2015. – 388, [1] с. – На обл. авт. не указ. - Имен. указ.: 387-388. – Библиогр.: с. 385-386. – (Серия "Щоденники XX-XXI ст." ; т. 3). – ISBN 978-617-7107-29-2
724.
Алдалаин Эмад Ясин Ахмад Разнообразие вирусных болезней Lycopersicon Esculentum в Украине и молекулярно-биологическая характеристика их возбудителей [Дисертація] : дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.06 / Алдалаин Эмад Ясин Ахмад ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2015
725.
Лошицький М.В. Реалізація судової влади адміністративними судами: окремі проблеми теорії та практики адміністративного судочинства в Україні [Книга] : монографія / М.В. Лошицький, С.О. Короєд ; НДІ публ. права. – Київ : МП Леся, 2015. – 135, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-34-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex