Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Картографія" [Брошура] : для студентів 2 курсу геогр. ф-ту напрям підгот. 6.040105 гідрометеорологія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [упоряд.] І.О. Підлісецька. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – 35 с. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 33
502.
Методичні вказівки до лабораторних занять із колоїдної хімї [Брошура] : для студентів хім. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Л. Малишева ; ред. О. Грицаюк]. – Київ : Київський університет, 2014. – 54, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 53
503.
Шапошникова І.В. Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у вищій школі (види навчальних занять) [Брошура] : [навч.-метод. посібник] / І.В. Шапошникова ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології, Каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Херсон : Гельветика, 2015. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 61. – (Серія "Начально-методичні посібники"). – ISBN 978-617-7178-69-8
504.
Захарченко М.С. Методологічні засади деліберативної моделі демократії [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Захарченко Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
505.
Хохліна О.П. Методологічні й теоретичні основи психології [Книга] : навч. посібник / О.П. Хохліна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології. – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2014. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим.
506.
Методы формирования и фокусировки электромагнитного излучения для воздействия на радиоэлектронные средства [Книга] : монография / М.Н. Ясечко, А.И. Дохов, М.Г. Иванец, О.В. Тесленко ; под ред. М.Н. Ясечко ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков : Диса плюс, 2015. – 214, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7064-66-3
507.
Щербакова А.К. Механізм індивідуальної злочинної поведінки особи, яка вчиняє бандитизм: характеристика та протидія [Книга] : монографія / А.К. Щербакова, О.М. Литвинов ; Кримінол. асоц. України. – Харків : Панов, 2015. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214-236 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-09-4
508.
Собкевич О.В. Механізми ефективного використання та розвитку потенціалу транспортно-дорожнього комплексу України [Книга] : аналіт. доповідь / [Собкевич О.В., Михайличенко К.М., Ємельянова О.Ю.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 87, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 21). – ISBN 978-966-554-253-7
509.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
510.
Мировые тенденции анализа и оценок состояния и развития технологического прогнозирования и достижений промышленных производств [Книга] / Белорусский гос. ун-т, Гос. ком. по науке и технологиям Республики Беларусь ; [И. В. Войтов и др. ; под ред. И. В. Войтова]. – Минск : БГУ, 2013. – 471, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 467-470. – ISBN 978-985-518-836-1
511.
Миротворець [Журнал] : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
512.
Кащак І.А. Митрополит Андрей Шептицький і постання Української Католицької Церкви в Сполучених Штатах Америки [Книга] : дисертація на здобуття ступеня магістра богослов"я / Іван Кащак ; керівництво Володимира Паски : схвалив рецензент Вільям Р. Мартін ; [пер. з англ. А. Гнип]. – Львів : Монастир Свято-Іванівська Лавра ; Свічадо, 2004. – 91, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 67-74. – ISBN 966-561-354-5
513.
Митці Степової України кінця XIX - початку XX століття [Книга] = Artists of the Ukrainian Steppe the late XIX – early XX century : [біограф. слов.-довідник] / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [авт.-упоряд. І. Боса ; голов. ред. Г. Скрипник ; ред.: Д. Степовик, М. Корнійчук, Н. Наумова]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2013. – 130, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 124-129. - Текст, тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-02-6710-7
514.
Мельниченко В.Ю. Михайло Грушевський у Москві [Книга] : авт. енциклопедія-хроноскоп / Володимир Мельниченко ; [худож.-оформлювач: Ю. Ніколаєнко ; голов. ред. А. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2015. – 565, [3] с. : портр., іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0700-2
515.
Піпченко Н.О. Міжнародна інтернет-комунікація як інструмент зовнішньополітичної діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Піпченко Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
516.
Міжнародна термінологія у сфері міграції [Книга] : укр.-англ. тлумач. словник / Посилення упр. міграц. процесами та співпраці з питань реадмісії у Сх. Європі (MIGRECO). – Київ : Бланк-Прес, 2015. – 99, [1] с. – Алф. покажч.: с. 91-99. – ISBN 978-966-8843-18-1
517.
Назаровець У.Р. Мікоризоутворювачі та гриби-симбіонти у фітомеліорації територій, забруднених сіркою [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Назаровець Уляна Романівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2015
518.
Мельничук О.С. Міська правова система: теоретичні та нормативні засади [Книга] : монографія / О.С. Мельничук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2015. – 404, [4] с. – Бібліогр.: с. 357-404 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-024-9
519.
Степаненко В.І. Міфи і легенди Греції [Книга] : для мол. та серед. шк. віку / Василь Степаненко ; худож. Микола Пшінка. – Київ : Веселка, 2015. – 517, [3] с. : іл. – Слов. міфол. імен та геогр. назв: с. 503-518. – ISBN 978-966-01-0454-9
520.
Корольова Н.О. Мовні засоби вираження німецької національної ментальності у творах Томаса Манна: лінгвокультурний аспект [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Корольова Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
521.
Моделі компетенцій державних службовців [Брошура] : наук. розробка / [І.В. Клименко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж. – Київ : НАДУ, 2012. – 71, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
522.
Мазуркевич О.І. Моделі та інструменти визначення пріоритетів проектів реструктуризації на основі якісного підходу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Мазуркевич Олександра Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015
523.
Мягков Ю.П. Моделі та інструменти формування організаційної структури проектно-орієнтованого підприємства в умовах турбулентного оточення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Мягков Юрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015
524.
Яковенко Є.О. Моделі та методи експертного оцінювання рівня корпоративних знань для прийняття проектних рішень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Яковенко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015
525.
Трошкі Н.В. Моделювання випадкових полів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Трошкі Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex