Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Региональные проблемы архитектуры и градостроительства [Журнал] : сборник научных трудов. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-803-0
727.
Регіональна економіка [Журнал] = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
728.
Костюк Ю.В. Регіональне радіомовлення України: становлення, розвиток, перспективи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Костюк Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченгка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
729.
Гінзула М.Я. Регіональний еколого-географічний аналіз промислового природокористування (на прикладі Тернопільської області) [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гінзула Мар"яна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015
730.
Регіональний ландшафтний парк "Диканський" - центр збереження біорізноманіття та екологічного просвітництва [Книга] : наук.-практ. конф. присвяч. 20-річчю парку, 22 жовт. 2014 р., Диканька : зб. ст. / Дикан. райрада ; Регіон. ландшафт. парк "Диканський" ; Полтав. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; [наук. ред. Н.О. Смоляр]. – Полтава : Скайтек, 2014. – 110, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-7723-82-8
731.
Ширман Р.Н. Режисура документального кіно і телевізійного фільму [Книга] : тексти лекцій з дисципліни "Кінотелережисура" / Роман Ширман ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Видавництво Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2015. – 131, [1] с. – Бібліогр.: с. 130
732.
Рекомендации по обучению начинающих специалистов решению профессиональных судебно-почерковедческих задач [Книга] : (метод. пособие для экспертов). – Москва : ВНИИСЭ, 1979. – 123, [2] с. : табл. – Библиогр.:с. 31-32
733.
Смусь А.Г. Релігійний контент християнського спрямування в сучасному українському телепросторі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Смусь Андрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
734.
Муратов О.С. Рентгенографічне дослідження структури розплавів Al-(TM)- Si(TM - Mn, Fe, Co та Ni) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Муратов Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
735.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
736.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
737.
Харченко Г.Г. Речові права [Книга] : монографія / Г.Г. Харченко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 430, [1] с. – Бібліогр.: с. 397-430. – ISBN 978-966-667-646-0
738.
Положій Є.В. Риб"ячі діти [Книга] / Євген Положій ; [худож.-оформлювачі: О. Охрименко, Д. Охрименко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 287, [1] с. – ISBN 978-617-7012-11-4
739.
Рівність за ознакою статі в економічній сфері: зобов"язання України перед ЄС [Книга] : (ключові Директиви ЄС щодо забезпечення гендерного балансу на ринку праці та в професійній діяльності, їх розвиток у практиці Суду Справедливості) / [Центр ресурсоефективного та чистого вир-ва ; упоряд.: О.О. Уварова]. – Харків : НТМТ, 2015. – 148, [1] с. – Бібліогр.: с. 145-148 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-578-156-2
740.
Рівноваги в розчинах електролітів [Книга] : навч. посібник для самост. підготовки з нормат. курсу "Фундаментальні основи аналіт. хімії" (для студентів, що здобувають освіту за ОКР Бакалавр хімії) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.]: Зінько Л.С., Запорожець О.А. – Київ : НУДПС України, 2015. – 87 с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 85
741.
Якубовський І.В. Розвиток архітектури садибного житла Львова кінця XVIII - початку XXI століть [Автореферат] : автореф. дис ... канд. архітектури: 18.00.01 / Якубовський Ігор Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
742.
Розвиток громадянського суспільства в Україні [Книга] : аналіт. доповідь / [Яблонський В.М. та ін. ; за ред. О.А. Корнієвського, М.М. Розумного] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2015. – 57, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Громадське суспільство" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-252-0
743.
Кузь М.В. Розвиток метрологічного забезпечення експлуатації засобів вимірювань об"єму та витрати газу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Кузь Микола Васильович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2015
744.
Бабанін А.Я. Розвиток наукових основ і вдосконалення технологічних процесів виробництва високоміцних конструкційних сталей для магістральних газо-нафтопроводів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.02 / Бабанін Анатолій Якович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва та архітектури. – Київ, 2015
745.
Розов Ю.Г. Розвиток наукових основ і розробка процесів холодного деформування трубчастих виробів з профільованою внутрішньою поверхнею [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.03.05 / Розов Юрій Георгійович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорск, 2015
746.
Гаврилов В.І. Розвиток науково-технічних основ інтенсифікації дегазації напружених газонасичених вугільних пластів гідродинамічною дією [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Гаврилов Вячеслав Іванович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015
747.
Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи [Книга] : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-330-237-9
748.
Розвиток фінансового менеджменту в умовах хаотичного структурування економіки [Книга] : монографія / [С.А. Кузнецова та ін.] ; за заг. наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АЕН України Кузнецової С.А. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – 276, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-921-008-1
749.
Скрипник О. Розвідники, народжені в Україні [Книга] / Олександр Скрипник. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 621, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 617-621. – ISBN 978-617-605-000-1
В пр. №1700326 напис: Шановному Володимиру Івановичу Сергійчуку щиро від автора. Вочевидь до виокремленого Вами переліку того, " що дала Україна світові", можна щось взяти і з цієї книги ... З повагою. Підпис / О. Скрипник / 18.06.2015
750.
Розробка конфігурації у системі "1C: Бухгалтерія 8 для України" [Книга] : навч. комп"ютерний практикум / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. обліку та аудиту ; [уклад. І.А. Дерун]. – Харків : Савчук О.О., 2015. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 90-91. – ISBN 978-966-2562-72-9
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,