Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Славяноведение [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
452.
Современная наука : исследования, идеи, результаты, технологии [Журнал] = Modern science : researches, ideas, results, technologies : сборник научных статей / НПВК "Триакон". – Днепропетровск : НПВК Триакон, 2009-. – ISSN 2076-6866
453.
Патни М.Д. Совсем не джентельмен [Книга] : роман / Мэри Джо Патни ; [пер. с англ. А. Михайлова]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 397, [3] с. – Пер. изд. : Sometimes a rogue / Mary Jo Putney. New York: Kensington books, 2013. – ISBN 978-966-14-6794-0
454.
Кондрик А.И. Солнечные элементы на основе кристаллического кремния [Брошура] / А.И. Кондрик, Г.П. Ковтун ; Нац. науч. центр"Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 50, [1] с. : ил., табл. – Авт. на обл. не указ. - Резюме укр. – Библиогр.: с. 47-50
455.
Ткач М.М. Сонячний зайчик [Брошура] : [вірші для дітей] / Микола Ткач. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2013. – 12 с. : іл.
456.
Социологические исследования [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
457.
Социология образования [Журнал] / НОУ СГА. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
458.
Социология образования [Журнал] / НОУ СГА. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
459.
Социология образования [Журнал] / НОУ СГА. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
460.
Оніщенко Н.М. Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи [Книга] : монографія / Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко ; відп. ред. Ю.С. Шемшученко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2011. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 164-175 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-93-1
461.
Харламова Л.С. Соціокультурна компетентність майбутніх менеджерів [Брошура] : метод. рекомендації з вивч. навч. дисциплін "Укр. мова за проф. спрямуванням", "Інозем. мова за проф. спрямуванням", "Друга інозем. мова за проф. спрямуванням" / Л.С. Харламова ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кіровоград : [б. в.], 2014. – 118, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
462.
Кобан О.Г. Соціологічна теорія права Є. Ерліха [Автореферат] : автореф. канд. ... юрид. наук : 12.00.01 / Кобан Ольга Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
463.
Полонська-Василенко Спогади [Книга] / Наталія Полонська-Василенко ; упоряд., вступ. ст. та імен. покажчик Валерія Шевчука. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 589, [3] с. : портр., іл. – Ім. покажч.: с. 539-589. – Бібліогр.: с. 528-538 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-573-4
464.
Ткалич М.О. Спортивні клуби як учасники цивільних правовідносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ткалич Максим Олегович ; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2010
465.
Степан Васильович Віднянський [Брошура] : [біобібліографія] : до 60-ліття від дня народження і 35-ліття науково-педагогічної діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [укладачі: Н.В. Кривець, Н.А. Ярко ; відп. ред. А.Ю. Мартинов]. – Київ : НАН України, Інститут історії України, 2011. – 89, [2] с., включ. обкл. : фот. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-02-5954-6
Шановному Леоніду Васильовичу з глибокою повагою і вдячністю за підтримку в науковій діяльності. Щиро - Підпис
466.
Афонін А.О. Стислі нотатки з дискретної математики. Числа, множини, функції, відношення [Брошура] : (навч. посібник) / Андрій Афонін, Олександр Лялецький. – Київ : Арталекс-принт, 2014. – 62, [2] с. – Бібліогр.: с. 62
У стислій формі викладаються базові розділи дискретної математики, такі, як початки теорії чисел, наївна теорія множин, основні поняття теорії відповідностей, функцій та відношень.
467.
Чирка Ю.Д. Стійкі методи та алгоритми оцінювання параметрів радіолокаційних сигналів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Чирка Юрій Дмитрович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014
468.
Рільке Р.М. Сто поезій [Книга] = Hungert Hedichte / Райнер Марія Рільке ; у пер. [з нім.] Мойсея Фішбейна ; [упоряд.: М. Фішбейн, М. Добрянський]. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2014. – 271, [2] с. : іл. – На обкл. та тит. арк. дані парал. укр., нім. - Текст парал. нім., укр. – ISBN 978-966-06-0627-2
Зміст : Одинадцять явлень Христа ; Книга годин ; Книга картин ; Нові поезії ; Життя Марії ; Сонети до Орфея ; Поезії 1906-1926.
469.
Шевченко Г.М. Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових процесів у моделях з довгостроковою залежністю [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шевченко Георгій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
470.
Почепцов Г.Г. Стратегические войны: как "гонка смыслов" побеждает гонку вооружений [Книга] : [учеб. пособие] / Г.Г. Почепцов. – Киев : Альтерпрес, 2009. – 294 с. : ил., табл. – Сер. осн. в 2008 г. – Библиогр. в конце гл. – (Коммуникации & Стратегия). – ISBN 966-542-387-8
В книге анализируется новый тип воздейстия на массовое сознание - стратегические войны, направленный на смену трендов развития страны. Изучается широкий контекст войн четвертого поколения. Рассмотрение строится на широком круге примеров из отечественнойи зарубежной практики.
471.
Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації [Книга] : монографія / кер. авт. колективу О.В. Козьменко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 387, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-680-610-2
472.
Вірченко О.В. Стрес-протективні властивості пробіотичних штамів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Вірченко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
473.
Горяйнов С.В. Структура Солотвинского соляного диапира (Закарпатье) [Книга] / С.В. Горяйнов ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : Экограф, 2014. – 95, [1] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 95. – ISBN 978-966-7655-68-6
474.
Кузенко Н.В. Структурні зміни в економічному розвитку пострадянських держав [Книга] / Наталія Кузенко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 299, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 284-299. – ISBN 978-966-665-914-2
475.
Марініна В.М. Структурні особливості індивідуального стилю діяльності лікаря-терапевта [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Марініна Віталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex