Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Правознавство [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / [Арістова І.В. та ін.] ; за заг. ред. С.І. Запари. – Суми : Університетська книга, 2009. – 639, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 15. – Бібліогр.: с. 618-634. – ISBN 978-966-680-438-2
402.
Гаврилюк В.М. Правонаступництво при реорганізації юридичних осіб за законодавством України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гаврилюк Вікторія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
403.
Ізюмченко Л.В. Практикум з лінійної алгебри [Брошура] : навч.-метод. посібник / Л.В. Ізюмченко ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 136, [1] с., включ. обкл. : табл. – Бібліогр.: с. 136
404.
Колосов М.О. Практикум з органічної хімії [Книга] : навч. посібник для студ. хім. ф-ту / М.О. Колосов, В.Д. Орлов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 94, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 93-94. – (Методична література)
405.
Ізюмченко Л.В. Практикум з теорії чисел [Брошура] : навч.-метод. посібник / Л.В. Ізюмченко ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 76 с. : табл. – Бібліогр.: с. 75
406.
Мякушко С.А. Практикум із зоології хордових. Амніоти: рептилії, птахи, ссавці [Книга] : [навч. посібник] / С.А. Мякушко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТОФІ КІМЕ, 2012. – 145, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145
407.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
408.
Курсін С.М. Прецизійні універсальні компаратори імпедансу з варіаційним калібруванням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Курсін Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014
409.
Сивий Р.Б. Приватне (цивільне) право в системі права України [Книга] : монографія / Р.Б. Сивий ; Акад. правових наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Київ : КВІЦ, 2006. – 213, [1] с. – Бібліогр.: с. 169-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2003-14-7
410.
Бурдін В.М. Призначення покарання за сукупністю вироків (кримінально-правове дослідження) [Книга] : монографія / В.М. Бурдін, Г.Р. Мартинишин. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 213, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 187-206. – ISBN 978-966-397-255-7
411.
Хоменко М.М. Принцесса Киммерии [Брошура] / Марина (Амуралир) Хоменко. – Черкассы : Вертикаль ; Кандич С.Г., 2014. – 29, [2] с. – ISBN 978-966-2783-24-7
412.
Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики [Книга] : монографія : у 2 кн. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко [та ін.]. – Київ : Юридична думка. – ISBN 978-966-8602-68-9
413.
Сенчугова Н.А. Принципи відбору територій для моніторингових агроекологічних досліджень при вірусній інфекції [Брошура] : метод. розробка / Сенчугова Н.А., Постоєнко О.М., Поліщук В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 22, [2] с : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16
414.
Конопльова Н.В. Принципи та суб"єкти судового захисту трудових прав працівників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Конопльова Ніна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
415.
Коваленко Т.О. Проблеми законодавчого забезпечення реалізації принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Коваленко Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
416.
Риндюк В.І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика [Книга] : монографія / В.І. Риндюк ; [відп. ред. Ющик О.І.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2012. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 214-270. – ISBN 978-617-665-005-8
У монографії комплексно, у теоретичному та прикладному аспектах, розглянуто поняття законодавчої техніки, її зміст і форми, класифікацію на види. Визначено основні напрями удосконалення законодавчої техніки в Україні, сформульовано пропозиції щодо ефективного використання законодавчої техніки в законодавчому процесі.
417.
Програма курсу "Латинська мова" [Брошура] : для студ. іст. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. заг. мовознавства і класич. філології ; [упоряд. С.М. Лучканин]. – Київ : Науковий світ, 2008. – 14, [1] с.
У пр. №2907BR напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка від автора. Підпис. Київ, 9 вересня 2014 р.
418.
Сухонос В.В. Прокуратура в державному механізмі Російської імперії після судової реформи 1864 року [Книга] : монографія / В.В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2012. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 92-103. – ISBN 978-966-680-602-7
419.
Сухонос В.В. Прокуратура в системі державних органів України: теоретичний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку [Книга] : монографія / В.В. Сухонос ; [наук. ред. Шемшученко Ю.С.]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 447, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-447 та в кінці розд. – ISBN 978-966-680-422-1
420.
Хмельницький М.О. Прості числа [Книга] : навч. посібник / М.О. Хмельницький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 115, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 114-115. – Бібліогр.: с. 113. – ISBN 978-966-496-307-4
421.
Алексієнко М.В. Просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі лентичних екосистем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Алексієнко Микола Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
422.
Професор Валерій Тертичка [Брошура] : біобібліографічний покажчик / [уклад. Н. Тертичка]. – Київ : [б. в.], 2014. – 150, [2] с. – Загол. обкл.: Валерій Тертичка
423.
Психологія вчинку [Книга] : шляхами творчості В.А. Роменця : [зб. статей] / Нац. акад. пед. наук України ; [упоряд. П.А. М"ясоїд ; відп. ред. А.В. Фурман ; редкол.: В.Г. Кремень (голова) та ін.]. – Київ : Либідь, 2012. – 293, [3] с. : портр. – Текст укр. та рос. – Бібліогр.: с. 286-290, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0620-3
424.
Чалий Д.О. Радіаційно-стійкі оптоелектронні сенсори температури на основі халькогенідних стекол системи Ge-As-Se для теплових пожежних сповіщувачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Чалий Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2014
425.
Радіоелектроніка, інформатика, управління [Журнал] = Радиоэлектроника, информатика, управление = Radio electronics, computer science, control / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-3274
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex