Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Хоткевич Е.В. Разработка C# клиента к SQLite базе данных [Книга] : учеб.-метод. пособие по дисциплине "Организация баз данных и знаний", "Языки прикладного программирования" / Е.В. Хоткевич. В.М. Лазурик ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 2014. – 36 с. : ил. – Библиогр.: с. 36. – ISBN 978-966-285-130-4
427.
Реклама в пам"яті культур [Книга] / [Саух П.Ю. та ін.]. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 978-966-542-542-7
428.
Рентгенометричний визначник мінералів [Книга] : навч. посіб. для студ. та аспірантів геол. ф-ту / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [уклад.]: Віталій Хмелевський, Василь Дяків. – Вид. 2-ге. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 176 с. : табл. – Без. тит. арк. - На обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 173-174
429.
Перналь А.Б. Річ Посполита двох народів і Україна: дипломатичні відносини 1648-1659 [Книга] = Rzeczpospolita obojga narodow a Ukraina: stosunki dyplomatyczne w latach 1648-1659 / Анджей Б. Перналь ; пер. з пол. Юрія Мицика за участі Інни Тарасенко ; [наук. ред. Я. Федорук]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 398, [2] с. : іл. – Пер. здійсн. за вид.: Rzeczpospolita obojga narodow a Ukraina: stosunki dyplomatyczne w latach 1648-1659 / Andrzej B. Pernal. Krakow: Ksiegarnia Akademicka, 2010. - Покажч.: с. 388-398. – Бібліогр.: с. 317-382 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-598-7
430.
Мартинюк В.В. Розвиток елементів теорії побудови приладів контролю параметрів електрохімічних конденсаторів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Мартинюк Валерій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
431.
Петреченко С.А. Розвиток інституту права власності на українських землях у складі російської імперії наприкінці XVIII - на початку XIX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Петреченко Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
432.
Підченко С.К. Розвиток теорії і реалізаційних основ інваріантних багаточастотних п"єзорезонансних пристроїв і систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Підченко Сергій Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2014
433.
Мостовий А.І. Розробка гетероструктур на основі тонких плівок TiO2 з домішками 3d-елементів для електронної техніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Мостовий Андрій Ігорович ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2014
434.
Хандожко В.О. Розробка сенсорів на основі ядерного квадрупольного резонансу в моноселенідах галію та індію [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Хандожко Віктор Олександрович ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2014
435.
Козар М.Ю. Розробка технології біологічного очищення стічних вод від сполук фосфору в системі анаеробно-аеробних біореакторів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Козар Марина Юріївна ; М-во освіти і науки, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
436.
Ігнатенко С.В. Розробка технології періодичного культивування Rhodococcus erythropolis ЕК-1 - продуцента поверхнево-активних речовин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Ігнатенко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2014
437.
Шатохіна Ю.В. Розроблення методів і нормативної документації контролю якості водних ресурсів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Шатохіна Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2014
438.
Миндюк В.Д. Розроблення методу оцінки якісних змін матеріалів нафтогазового обладнання за комплексом фізичних характеристик [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Миндюк Валентин Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014
439.
Стойко В.І. Розроблення технології інулінази грибного походження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Стойко Вікторія Іштванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2014
440.
Чикрій Г.Ц. Роль інформованості в ігрових задачах динаміки [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Чикрій Грета Цолаківна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2014
441.
Ткачук М.П. Романтичний світ творів Пантелеймона Куліша [Брошура] : навч. посібник для студ. та учнів / Микола Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 50, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 50. – ISBN 978-966-8336-57-0
442.
Російський імперіалізм [Книга] = Russian imperialism / [Вілер Дж. та ін.] ; упоряд. Тарас Гунчак ; [пер. з англ. Т. Цимбала]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 395, [1] с. : карти, табл. – Пер. здійсн. за вид.: Russian imperialism from Ivan the Great to the Revolution / ed.: T. Hunczak. Univ. press of America, 2000. - Авт. зазнач. на с. 371-374. - Дані тит. арк. частково парал. англ. - Сер. засн. в 2003 р. - Покажч.: с. 375-395. – Бібліогр. в прим.: с. 325-370. – (Актуальні світові дискусії). – ISBN 978-966-518-546-8
443.
Потоцький М.К. Російсько-український ветеринарний словник [Книга] : [близько 30 000 простих і склад. ветеринарних термінів] / Потоцький М.К. ; за заг. ред. В.М. Горжеєва. – Київ : Довіра, 2013. – 459, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 455-459. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-290-4
444.
Арефьева Н.Г. Русская фразеология [Книга] : лингвострановедческий аспект : практ. пособие / Н.Г. Арефьева ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Учеб.-науч. ин-т междунар. образования. – Одесса : ОНУ, 2014. – 186, [1] с. – Библиогр.: с. 185. – ISBN 978-617-689-073-7
445.
Матвеев Н.М. Сборник задач и упражнений по обыкновенным дифференциальным уравнениям [Книга] : учеб. пособие [для студ. вузов, обуч. по спец. "Математика"] / Н.М. Матвеев. – Изд. 7-е, доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 431, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 428-431. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0436-0
446.
Зіненко Т.М. Симпозіуми художньої кераміки України кінця XX - початку XXI століття як явище сучасної культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Зіненко Тетяна Миколаївна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2014
447.
Радзімовський Б.К. Синтез телекомунікаційних сигналів на основі хаотичних коливань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Радзімовський Броніслав Казимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2014
448.
Бубела Т.З. Система забезпечення єдності оцінювання якості об"єктів різної природи [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Бубела Тетяна Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
449.
Шуфнарович М.А. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при керуванні об"єктами природокористування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Шуфнарович Мар"яна Антоніївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014
450.
Славяноведение [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,