Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1951.
Безручко О.В. О.П. Довженко-педагог. Творчий пошук і метод [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Безручко О.В.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007
1952.
Граве Д.А. Об алгебраических единицах [Книга] / Д.А. Граве. – 25с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф
1953.
Баранецкий О.В. Об усвоении pастениями свободного азота [Книга] / О.В. Баранецкий. – Киев : Императорский Университет Св. Владимира ; Тип. Завадского, 1894. – 76 с. – Отд.оттиск из Университет.известий за 1894 г.
1954.
Бобылев Д. Об успехах теории движения жидкостей за последние 30 лет [Книга] / Д. Бобылев. – С.-Петербург : Тип. Эрлих, 1887. – 21 с.
1955.
Авенарус М.П. Об электрических разностях металлов при различных температурах [Книга] : Разсуждения на степень доктора физики / М.П. Авенарус. – Санкт-Петербург : тип.:Императорская Академия наук, 1866. – 40 с. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф.
1956.
Бейцун І.В. Об"єднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. юрид. наук: Спец.: 12.00.09 / Бейцун І.В.; Ірина Валеріївна; КНУТШ. – Київ, 2006
1957.
Подвігіна О.О. Обгрунтування параметрів дренування геомеханічно порушених шахтних полів Центрального району Донбасу [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.технічних наук: спец. 05.15.09-Геотехнічна і гірнича механіка / Подвігіна О.О.; М-во освіти і науки України ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008
1958.
Зуска А.В. Обгрунтування параметрів зсувних процесів природних схилів на основі кінематичної моделі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.09 / Зуска А.В.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Днепропетровск, 2007
1959.
Жомирук Р.В. Обгрунтування параметрів локалізації забруднення підземних вод у зоні відвалів фосфогіпсу [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.техн. наук: Спец.21.06.01 / Руслан Валентинович Жомирук; МОНУ; Нац. горний ун-т. – Дніпропетровськ, 2006
1960.
Негрій С.Г. Обгрунтування параметрів механічного опору породам підошви виїмкових виробок при відпрацьовуванні лав зворотним ходом [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Негрій С.Г.; МОіНУ; Держ. вищ. навч. заклад "Донецікий національний технічний уніветситет". – Донецьк, 2007
1961.
Кавєра О.Л. Обгрунтування параметрів способу безпечної експлуатації електрообладнання [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.26.01 / Кавєра О.Л.; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007
1962.
Булік Юрій Володимирович Обгрунтування процесу і параметрів механізму для добування сапропелів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.11 / Булік Ю. В.; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 2005
1963.
Лісовенко Д.В. Обгрунтування технічної реалізації світлосигнальної системи злітно-посадочних смуг швидкого розгортання на основі світлодіодних випроміновачів [Автореферат] : Автореф.дис. ...канд. техн. наук: 20.02.14 / Денис Володимирович Лісовенко; КНУТШ. – Київ, 2006
1964.
Васючка В.І. Обернення хвильового фронту дипольно-обмінних спінових хвиль у плівках залізо-ітрієвого гранату [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Васючка В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
1965.
Ілляшенко О.В. Облік і контроль лізингу в промисловості [Дисертація] : дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності) / Ілляшенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1966.
Гладчук Г.Г. Облік та аналіз витрат виробництва (на прикладі цегельних заводів Чернівецької області) [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності) / Гладчук Г.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1967.
Коблянська Г.Ю. Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Коблянська Г.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1968.
Демченко Т.А. Облік, аналіз та оцінка оборотних активів (на прикладі промислових підприємств фармацевтичної галузі) [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / Демченко Т.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1969.
Гончаров И.А. Обломов [Книга] : Роман в четырех частях / И.А. Гончаров. – Москва : Художественная литература, 1975. – 240с.
1970.
Мічурін Є.О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (цивільно-правовий аспект) [Автореферат] : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Мічурін Є. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
1971.
Белянкин И.И. Обобщение теорем Гюльдена [Книга] / И.И. Белянкин. – Б.м. – 10с.
1972.
Обозрения преподавания на физико-математическом отделении Женского пдагогического института, 1910-1911 учебн. год [Книга]. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1910. – 27с.
1973.
Бабік М.І. Образ героя-естета в російській літературі 19-20 століть (генезис і типологія) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.02 / Бабік М.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
1974.
Щербина В.М. Образи інформаційного суспільства: соціологічна концептуалізація [Автореферат] : Автореферат дис. ...д-ра соціол. наук: Спец. 22.00.01 / Щербина В.М.; Віктор Миколайович Щербіна; КНУТШ. – Київ, 2006
1975.
Філінюк В.А. Образне слово в системі поетичного тексту Емми Андієвської [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук.10.02.01 / Філінюк В.А.; КНУТШ. – Київ, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex