Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2001.
Синявський І.І. Оптична фур"є-спектрометрія малих газових складових земної атмосфери [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.11.07 - оптичні прилади та системи / Синявський І.І. ; Мін-во освіти і науки України. Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
2002.
Коряков С.В. Оптичні спектри і дисперсія елементарних збуджень у тетрагональних гіротропних кристалах та формування наночастинок сполук АIIВV2 та АІІВV4 в цеолітних матрицях [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Коряков С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2003.
Ліпінський О.Ю. Оптоелектронні високоточні операційні пристрої дискретної обробки сигналів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Ліпінський О.Ю.; Нац. техн. ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
2004.
Мутасім Якуб Ешхак Абу Шабан Оптоелектронні образні нейроподібні мережі око-процесорного типу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Мутасім Якуб Ешхак Абу Шабан; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007
2005.
Бушма О.В. Оптоелектронні системи відображення даних на основі дискретно-аналогових інформаційних моделей [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.20 / Бушма О.В.; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2007
2006.
Халанский М.Г. Опыт истории историко-филологического факультета Харьковского университета [Книга] / М.Г. Халанский. – Харьков. – разд.паг.
2007.
Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета [Книга] : по неизданным материалам / Д.И. Багалей. – Харьков
2008.
Опыт комплексного сейсмического районирования на примере Чуйской впадины (северный Тянь-Шань) [Книга]. – Фрунзе : Илим, 1975. – 189с.
2009.
Рогов П.М. Опыт проходки горных выработок бригадой героя социалистического труда Таджимина Имамалиева [Книга] / П.М. Рогов, Н.К. Плюснин. – Москва : ВИЭМС, 1970. – 15с.
2010.
Опыты историко-филологических трудов студентов главного педагогического института, шестого выпуска [Книга]. – Санкт-Петербург : Тип.АН, 1852. – 313с.
2011.
Береза О.І. Органи більшовицької влади та управління в українському селі в 1917-1920 рр. (державно-управлінський аспект) [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. наук з держ. управління: Спец.25.00.01 / Береза О.І.; Львівський регіональний ін-т держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України. – Львів, 2006
2012.
Шмальгаузен И.И. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии [Книга] / И.И. Шмальгаузен. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1938. – 144с.
2013.
Токарук Л.С. Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01 / Токарук Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2007
2014.
Черняк С.Г. Організаційно-педагогічні засади діяльності Київського імператорського університету св. Володимира ( 1833-1863 рр. ) [Дисертація] : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Черняк С.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2015.
Черняк С.Г. Організаційно-педагогічні засади діяльності Київського імператорського університету св. Володимира ( 1833-1863 рр. ) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки / Черняк С.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2016.
Березівська Л.Д. Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у 20 столітті [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Березівська Л.Д.; Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009
2017.
Ільїна Н.Л. Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.06 / Ільїна Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008
2018.
Марченко С.І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Марченко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2008
2019.
Виноградський М.Д. Організація праці менеджера [Книга] : навчальний посібник / Виноградський М.Д., Виноградська A.M., Шканова ; Київський економічний інститут менеджменту. – Київ : Кондор, 2007. – 414 с. – ISBN 966-8251-00-8
2020.
Апанасенко Г.Б. Орест Новицький про сутність предмету філософії та проблему періодизації історико-філософського процесу [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: 08.00.05 / Галина Богданівна Апанасенко; КНУТШ. – Київ, 2006
2021.
Тесленко І.О. Орієнталізм в українському образотворчому мистецтві першої третини 20 століття [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.05 / Тесленко І.О.; Мін-во освіти і науки України; Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. – Львов, 2006
2022.
Елітіс О. [Орієнтири [Книга] / Одісей Елітіс. – 13-е вид. – Афіни : Ікарос, 1998. – 152 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-88-3
2023.
Спенсер Г. Основания биологии [Книга] : Морфологическая эволюция, физиологическая эволюция, законы размножения / Г. Спенсер ; Пер. с англ. под ред. А. Рубакина. – Петроград : Тип. М.Я. Минькова. – 380 с. : 16 табл.
2024.
Граве Д.О. Основи алгебри [Книга] / Д.А. Граве. – Київ : "Союзбанку", 1919. – 268 с.
2025.
Основи демократії [Книга] : навч. посібник / М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук, Н. Бровинська, І. [ та ін.] Буркут; Бессонова М. [ та ін.] ; [ за заг. ред. А. Колодій ] ; МОН України, Академія педагогічних наук України, Укр.- канад. проект "Розбудова демократії", Ін-т вищої освіти. – Вид. 2-ге, стереотипне. – Київ : Ай Бі, 2004. – 669 с. – ISBN 966-95538-7-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex