Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1176.
Сінчук І.О. Тяговий частотно-регульований асинхронний електропривод рудникових контактних електровозів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.техн. наук : спец. 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи / Сінчук І. О. ; Нац. технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2009
1177.
Присяжний М.П. У пошуку рівноваги [Книга] / Михайло Присяжний. – Львів : ПАІС, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-7651-93-0
1178.
Блавацька Н.М. Удосконалення методів стиснення змішаної інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Блавацька Н. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1179.
Украина [Книга] : Природа. Традиции. Культура / Фотохудож.: Ю.Бусленко, Л. Буханская и др. ; авт. текста А. Белоусько. – Киев : Балтия Друк, 2008. – 100 с. : илл. – Шифр. дубл. 91 Укра.
1180.
Україна в 3 тисячолітті. Традиції. Інновації. Інвестиції [Книга] = Ukraine in the 3 Millenium = Украина в 3 тысячелетии : [ автор ідеї та автор-упорядник В. Болгов : ред. рада : Болгов В.В., Чепак В.П., Атаманенко Л.М. ]. – Киев : Український видавничий консорціум, 2008. – 544с. : іл. – ISBN 978-966-8189-64-7
1181.
Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу [Книга] : Історичне есе-хроніки : у 4-х томах / В.Ф. Солдатенко. – Харків : Прапор. – ISBN 978-966-8690-96-9
1182.
Ксьонзенко В. Україна і "каспійська нафта" [Книга] : політико-економічний аспект / Валерій Ксьонзенко ; Українське тов-во "Інтелект нації" ; Київський нац. економ. ун-т. – Київ : Інтелект, 2001. – 192с. – ISBN 966-646-029-7
1183.
Семида О.В. Україніка у французькому медійному дискурсі: лінгвопрагматичний та когнітивний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Семида О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
1184.
Житарюк М.Г. Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному контексті [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Житарюк М.Г.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009
1185.
Українська міграція до Європи та розв"язання пов"язаних із нею регіональних проблем [Книга] : збірник матеріалов міжнародної наукової конференції (24 березня 2008 р., м. Тернопіль) / Національний ін-т проблем міжнарод. безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, Фонд Фрідріха Еберта ; [ упоряд. О.А. Малиновська ; за заг. ред. О.С. Власюка ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 194 с. – ISBN 978-966-8474-63-7
1186.
Корж А.В. Українська мова професійного спрямування [Книга] : навчальний посібник / А.В. Корж ; МОНУ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 296с. – ISBN 978-966-2183-08-5; 978-966-373-483-5
1187.
Українська преса [Книга] : хрестоматія / НАНУ ; МОНУ ; Львівська нац. наук. б-ка України ім. Василя Стефаника ; ЛНУ ім. Івана Франка ; за ред. М.Ф. Нечиталюка. – 2-ге вид., випр., перероб. і доп. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 978-966-613-616-2; 978-966-613-617-9
1188.
Моісеєва Т.О. Українська преса Австралії (1949-2007) як чинник збереження національно-духовних цінностей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Моісеєва Т.О.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009
1189.
Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Почапська О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
1190.
Українське Різдво на Мараморощині [Книга] / упор. О. Бевка. – Київ : Етнос, 2008. – 384с. – (Фольклор української діаспори). – ISBN 966-522-235-Х
1191.
Ромовська З.В. Українське сімейне право [Книга] : підручник: академічний курс / Зорислава Ромовська ; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 500с. – ISBN 978-966-2183-21-4
1192.
Український орфографічний словник [Книга] : близько 172 000 слів / НАНУ, Укр. мовно-інформаційний фонд, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [уклад. : В.В. Чумак, І.В. Шевченко, Л.Л. Шевченко та ін.] ; за ред. В.Г. Скляренка. – Вид. 7-е, переробл. і доп. – Київ : Довіра, 2008. – 983, [1] с. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-224-9
1193.
Український правопис [Книга]. – стереотипне вид. – Київ : Наукова думка, 1999. – 238 с. – ISBN 966-00-0519-9
1194.
Степченко О.П. Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-1934) [Книга] / О.П. Степченко ; НАНУ, НБУ імені В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2008. – 218 с. – 90-річчю Академії наук України та Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського присвячується. – ISBN 978-966-02-4885-4
1195.
Саврук М.П. Українсько-англійський науково-технічний словник [Книга] = Ukrainian-English scientific and engineering dactionary : понад 120 000 слів та словосполучень / М.П. Саврук. – Київ : Наукова думка, 2008. – 912 с. – (Словники України). – ISBN 978-966-00-0803-8
1196.
Гороть Є.І. Українсько-англійський словник [Книга] = Ukrainian-English Dictionary : [ словник ] / Є.І. Гороть, С.В. Бєлова, Л.К. Малімон. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 1040с. – ISBN 978-966-382-189-4
1197.
Українсько-македонський словник [Книга] / О. Онищенко, Б. Ристовські, В. Чумак, Т. Марченко, Н. Бенедик ; НАНУ, Український мовно-інформаційний фонд, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2008. – 328 с. – (Словники Ураїни). – ISBN 978-966-02-4877-9
1198.
Павлюк І.З. Українськомовна легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917- 2000 років як структурна частина загальнонаціонального інформаційного простору [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Павлюк І.З.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009
1199.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
1200.
Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Книга] : Основна табл. 0/3 Загальний відділ. Філософія. Психологія. Релігія. Суспільні науки / Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова"; [ відп. за вип. Г.О. Гуцол ; наук. редагування : О.В. Васильєв, В.М. Кочетков, В.П. Нвгірна та ін. ; підгот. вид. : М.Й. Ахвердова та ін. ; пер. з англ. Б.С. Волох ]. – 2-е, випр. і допов. – Київ : UDC Consortium : Книжкова палата України, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-647-099-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,