Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Капась-Романюк Стійкі дієслівні сполуки в українській діловій мові кінця XVI - XVII століть (семантика, структура, особливості функціонування) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Капась-Романюк Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012
952.
Василик А.Р. Стратегія М. Рудницького в контексті українського художнього перекладу XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Василик Анастасія Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
953.
Лобова О.М. Страховий захист підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Лобова Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
954.
Лобова О.М. Страховий захист підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Лобова Оксана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2012
955.
Королович В.Ф. Структура і термодинамічні властивості сумішей вода - вуглецеві нанотрубки [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Королович Володимир Феліксович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. шевченка ; Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України. – Київ, 2012
956.
Лозовий Ф.В. Структура та властивості нанокомпозиційних матеріалів з полімерними, металевими та карбоновими компонентами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лозовий Федір Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
957.
Співак Р.В. Структурна взаємодія ринку нерухомості та зовнішньої торгівлі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Співак Руслан Веніамінович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
958.
Русанова К.В. Структурна трансформація торговельних відносин України з Росією [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Русанова Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
959.
Жучок А.В. Структурні властивості дімоноїдів [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Жучок Анатолій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
960.
Вакуленко О.Л. Структурно-динамічні характеристики етнонаціональних ідентитетів української молоді [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : 19.00.05 / Вакуленко Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки, молоі та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
961.
Студент у навчальному процесі: інноваційні технології як складова формування конкурентоспроможного фахівця [Книга] : зб. матеріалів Всеукр. міжвуз. наук. конференцї, 26 березня 2010 р. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ", Каф. фінансів ; [редкол.: Савчук В.С., Федосов В.М., Опарін В.М. та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – 110, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-483-319-3
962.
Грещук В.В. Студії з українського мовознавства [Книга] : вибр. праці / Василь Грещук ; [упоряд., ред. Р. Бачкур] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т українознавства. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 515, [5] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-428-099-7
963.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
964.
Судова практика Вищого адміністративного суду України [Книга] : станом на 16 жовтня 2012 року / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 454, [1] с. – ISBN 978-611-01-0379-4
965.
Молдован В.В. Судоустрій України [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.В. Молдован, С.М. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 4-те вид., переробл. та допов. – Київ : Алерта, 2013. – 280 с. : табл. – Додатки: с. 230-276. – ISBN 978-617-566-161-1
966.
Тома Сума теології [Книга] / Святий Тома з Аквіну ; [філос. ред.: О. Фешовець, В. Кондзьолка, І. Захара та ін. ; мовна ред.: Т. Хоменко, М. Кульчицький ; пер. з лат. П. Содомора ; відп. за вип. О. Дук]. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-665-565-6
967.
Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення [Книга] : аналітична доповідь / [Зеленько Г.І. та ін. ; за ред. О.М. Майбороди] ; НАН України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6662-9
968.
Кривець О.О. Суспільно-географічне дослідження гендерних співвідношень в регіонах України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Кривець Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
969.
Гаєвська Н.С. Суспільно-географічні аспекти поширення бідності в Луганській області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гаєвська Надія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
970.
Гордіна Н.О. Суспільно-політичні настрої населення УРСР в умовах "перебудови" (1985-1991 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гордіна Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
971.
Орлова Т.В. Сучасна політична історія країн світу [Книга] : навч. посібник / Т.В. Орлова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 677, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0011-7
972.
Рева Т.С. Сучасний політичний екстремізм (на прикладі Іспанії, Італії та Німеччини) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Рева Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
973.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
974.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
975.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex