Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
752.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
753.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
754.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
755.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
756.
Примак Т.О. Паблік рилейшнз у бізнесі [Книга] : підручник / Т.О. Примак ; [редкол.: В.Я. Кардаш, О.К. Шафалюк, А.Ю. Брегеда та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 303, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 301-303. – ISBN 978-966-483-316=2
757.
Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку [Книга] : (матеріали міжнар. наук.-практ. конф.), [24-25 листопада 2011 р.] / [Баран В.В. та ін. ; редкол. : В.М. Геєць, О.С. Онищенко, Ю.А. Левенець та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2012. – 585, [3] с. : табл. – Авт. зазн. на стр. 581. – Бібліогр. наприкінці доповіді. – ISBN 978-966-02-6496-0
758.
Марченко Н.В. Партійно-державна діяльність Станіслава Косіора в УСРР [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Марченко Наталія Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
759.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
760.
Педагогіка і психологія [Журнал] = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-0629
761.
Ямковий О.Ю. Педагогічні умови застосування технології тестового контролю у фаховій підготовці майбутніх соціальних педагогів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ямковий Олександр Юрійович ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012
762.
Ткаченко Н.М. Пенсійна реформа та пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників та державних службовців України. Пенсійні реформи: світовий досвід [Книга] : науково-методичний посібник / Н.М. Ткаченко ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Алерта, 2012. – 82, [2] с. – (Бібліотека бухгалтера). – ISBN 978-617-566-143-7
763.
Майстренко-Вакуленко Передумови і тенденції розвитку українського станкового рисунка (кінець XVII - початок XX століття) [Автореферат] : автореф. дис ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Майстренко-Вакуленко Юлія Вячеславівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2012
764.
Переяслав. 1654 р. [Книга] / [упоряд. : В.В. Кривошея, С.М. Горобець, Б.О. Вакка] ; Український ін-т нац. пам"яті. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2012. – 147, [1] с. – ISBN 978-966-8809-54-5
765.
Персонал [Журнал] : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
766.
Перспективы развития мировой экономики [Журнал]. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-272-1
767.
Стеценко І.В. Петрі-об"єктне моделювання систем [Автореферат] : автореф. дис ... д-ра. техн. наук : 05.13.06 / Стеценко Інна Вячеславівна ; НАНУ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжн. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2012
768.
Гаценко В.О. Петрологія високотитанистих метабазитів та апобазитових метасоматитів Чемерпільської структури Голованівської шовної зони (Український щит) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.08 / Гаценко Віра Олексіївна ; НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012
769.
Грещук В.В. Південно-західні діалекти в українській художній мові [Книга] : нарис / Василь Грещук, Валентина Грещук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т українознавства. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с. 293-304. – ISBN 978-966-640-279-3
770.
Виноградов С.А. Підвищення ефективності гасіння газових фонтанів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Виноградов Станіслав Андрійович ; Держ. інспекція техногенної безпеки України ; Укр. н.-д. ін-т цивільного захисту. – Київ, 2012
771.
Бойко Т.В. Підвищення ефективності гасіння пожеж в ізольованих каналах піною з газовою фазою на основі продуктів згоряння [Автореферат] : автореф. дис ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Бойко Тарас Володимирович ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012
772.
Квятковський Б.О. Підвищення ефективності моделювання динамічних режимів нелінійних систем засобами адаптивних декомпозиційних алгоритмів [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 01.05.02 / Квятковський Богдан Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
773.
Михайленич П.М. Підвищення завадостійкості каналів радіозв"язку з ортогональним частотним мультиплексуванням [Автореферат] : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Михайленич Петро Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
774.
Коваленко Т.О. Підвищення механічних властивостей субмікрокристалічних титанових сплавів при деформаційній і термічній обробках [Автореферат] : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Коваленко Тамара Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запорізький нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2012
775.
Яровий С.С. Підвищення рівня екологічної безпеки АЕС України на основі аналізу подій важких аварій на Чорнобильській АЕС та Фукусіма-1 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Яровий Сергій Сергійович ; М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex