Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Баужа Т.О. Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Баужа Тетяна Олександрівна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, НАН України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2014
902.
Бусол О.Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період [Книга] : монографія / О.Ю. Бусол ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Ін Юре, 2014. – 562, [2] с. – Бібліогр.: с. 500-557. – ISBN 978-966-313-510-6
903.
Акімов О.О. Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України [Книга] : питання формування психологічної готовності : монографія / О.О. Акімов ; Дніпропетр. регіон.ін-т держ. управління Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 174, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-173. – ISBN 978-617-673-338-6
904.
Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід [Книга] : монографія / [Дубасенюк О.А. та ін. ; за ред. О.А. Дубасенюк] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 387, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 386-387. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-485-084-8
905.
Котун К.В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в університетах Фінляндії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Котун Кирил Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2015
906.
Професійна підготовка фахівців в умовах інноваційної перебудови української національної освіти [Книга] = Professional"s training within national education innovation improvement : зб. наук. статей за матеріалами XI-ої ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф., 16-19 трав. 2006 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина). – Ужгород : Гражда, 2006. – 187, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: Науковий вісник. Спеціальний випуск. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-8924-20-7
907.
Золотарчук Н.І. Процесійні хрести та патериці Західної України XVII - XXI століть (традиції, новаторство, художні особливості) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Золотарчук Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014
908.
Сідоров О.О. Психологічні механізми взаємозв"язку суїцидальних тенденцій з рівнем самооцінки у студентському середовищі [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Сідоров Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
909.
Публікації джерел з історії Києва [Журнал] : ретроспективний науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ
910.
Бутрос Гали Путь Египта в Иерусалим [Книга] : рассказ дипломата о борьбе за мир на Ближнем Востоке / Бутрос Бутрос Гали ; [предисл. А.М. Васильева ; пер. с англ. К.М. Труевцева] ; Ин-т Африки Рос. акад. наук. – Москва : Книжный дом газеты Труд ; Классика плюс, 1999. – 413, [2] с. – Указ. имен: с. 405-414. – ISBN 5-89073-023-1
911.
Жлудько В.Н. Пятое время года [Книга] : изобразительное искусство + поэзия : сотворение / Вера Жлудько, Марина Коновальчук ; [гл. ред. В.А. Личковах]. – Чернигов : Десна, 2013. – 71, [2] с., включ. обл. : цв. ил. – ISBN 978-966-502-545-0
912.
Радіоелектронні і комп"ютерні системи [Журнал] = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
913.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
914.
Тільняк Н.В. Реалізація комунікативно зорієнтованого підходу до навчання української мови бакалаврів технічних спеціальностей [Автореферат] : автореф. дис. . канд. пед. наук : 13.00.02 / Тільняк Неоніла Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015
915.
Регіон - 2014: стратегія оптимального розвитку [Книга] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю каф. соц.-екон. географії і регіонознавства Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна (м. Харків, 6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Харків. обл. станція юних туристів ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 371, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-138-0
916.
Регіональна економіка [Журнал] = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
917.
Регіональна історія України [Журнал] : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ
918.
Канська В.В. Регіональний історико-ландшафтознавчий аналіз антропогенних заповідних об"єктів (на прикладі Поділля) [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Канська Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015
919.
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України [Журнал] : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
920.
Реєстрація, зберігання і обробка даних [Книга] : щоріч. підсумк. наук. конф. 14-15 трав. 2014 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2014. – 146 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7284-2
921.
Ким М.Н. Репортаж: технология жанра [Книга] / М.Н. Ким. – Санкт-Петербург : Издательство Михайлова В.А., 2005. – 221, [1] с. – Библогр. в конце глав. – (Библиотека профессионального журналиста). – ISBN 5-8016-0262-3
922.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
923.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
924.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
925.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex