Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Ясперс К. Призрак толпы [Книга] / Карл Ясперс, Жан Бодрийар. – Москва : Алгоритм, 2007. – 269, [3] с. – (Философский бестселлер). – ISBN 978-5-9265-0329-3
877.
Антонов В.М. Прикладна та професійна акмеологія [Книга] : монографія / В.М. Антонов ; Українська акад. акмеології, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : [б. в.], 2014. – 351, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 264-277. – ISBN 978-617-646-274-3
878.
Кузьменко Г.В. Принцип гуманізму в сучасному трудовому праві [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кузьменко Галина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
879.
Кузьменко Г.В. Принцип гуманізму в сучасному трудовому праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кузьменко Галина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
880.
Семенова А.В. Принципи загальнообов"язкового державного медичного страхування [Дисертація] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Семенова Альона Вячеславівна ; Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезп. інновац. розвитку. – Харків, 2015
881.
Курбанов Б.Б. Принципи та форми захисту трудових прав суддів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Курбанов Богдан Бахрамович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
882.
Гаврилюк Р.О. Природа податкового права: антропосоціокультурний підхід [Книга] : монографія / Руслана Гаврилюк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 635, [1] с. – Зміст парл. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-322-1
Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича з повагою від автора. 4.12.14. Підпис
883.
Брюховецька Л. Приховані фільми. Українське кіно 1990-х [Книга] / Лариса Брюховецька. – Київ : АртЕк, 2003. – 381, [2] с. : іл. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 966-505-043-5
884.
Константий О.В. Проблеми захисту в адміністративному судочинстві суб"єктивних прав, свобод і законних інтересів [Книга] : монографія / О.В. Константий ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Київ : Істина, 2015. – 543, [1] с. – Бібліогр.: с. 509-544. – ISBN 978-966-138-010-2
885.
Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем [Журнал] : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир. – ISSN 2076-1546
886.
Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти [Книга] : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю МАУП, 26 листоп. 2014 р. / Міжрегон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: В.В. Ягоднікова, О.В. Захарченко, О.А. Золотарьова ; пер. англ. В.А. Дацюк]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – 266, [1] с. : іл., табл. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці статей. – ISBN 978-966-2710-53-3
887.
Проблеми та пріоритети модернізації української культурної політики [Книга] : аналіт. доповідь / [С.І. Здіорук та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 65, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Гуманітарний розвиток" ; вип. 3). – ISBN 978-966-554-232-2
888.
Проблеми харчування [Журнал] = Problems of nutrition / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України". – Київ, 1932-. – ISSN 1993-1751
889.
Проблемы геологии Европейской России [Книга] : сб. науч. трудов Всерос. науч. конф., посвящ. 130-летию со дня рождения проф. Б.А. Можаровского / М-во образования и науки Российской Федерации, Саратов. гос. техн. ун-т, Фак. экологии и сервиса ; под ред. А.В. Иванова. – Саратов : Саратовский государственный технический университет, 2013. – 213, [2] с. : фототабл., ил. – Содерж. парал. рус., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-7433-2643-3
890.
Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны [Книга] / [Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле" ; редкол: О.В. Бурова, Е.М. Волкова]. – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-11-7
891.
Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны [Книга] / [Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле" ; редкол.: Бурова О.В., Волкова Е.М., Швец О.В.]. – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-15-5
892.
Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны [Книга] : историко-культурные и природ. территории / [Гос. воен.-ист.и природ. музей-заповедник "Куликово поле" ; редкол.: Бурова О.В., Волкова Е.М., Швец О.В.]. – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-22-3
893.
Проблемы медиапсихологии [Книга] : материалы секции "Медиапсихология" Междунар. науч.-практ. конф. "Журналистика в 2000 году: Реалии и прогнозы развития", Москва, МГУ, 2001 : специалистам в обл. журналистики, психологии, рекламы и PR, а также студентам : [сборник]. – Москва : РИП-холдинг, 2002. – 157, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце статей. – (Практическая журналистика : Академия рекламы). – ISBN 5-900045-27-7
894.
Проблемы палеоэкологии и исторической геоэкологии [Книга] = Problems of paleoecology and historical geoecology : сб. науч. трудов Всерос. науч. конф., посвящ. 80-летию со дня рождения проф. В.Г. Очева / Саратов. гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю.А. ; Палеонтол. ин-т им. А.А. Борисяка Рос. Акад. Наук ; под ред. А.В. Иванова. – Саратов : Саратовский государственный технический университет, 2012. – 229, [2] с. : ил., табл., портр. – Доп. тит. л. англ. - Ст. рус., англ. – Библиогр. в конце статей и в подстроч. прим. – ISBN 978-5-7433-2547-4
895.
Проблемы старения и долголетия [Журнал] : научно-практический журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 1990-. – ISSN 0869-1703
896.
Проблемы управления и информатики [Журнал] : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев : Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1956-. – ISSN 0572-2691
897.
Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування [Книга] : навч. посібник / [Н.І. Балдич та ін. ; за заг. наук. ред. М.М. Білинської] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : К.І.С., 2014. – 198, [2] с. : іл., табл. + CD-ROM. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 139-141. – (Розбудова спроможності до економічного обгрунтованого планування розвитку областей і міст України. Проект міжнародної технічної допомоги). – ISBN 978-617-684-086-2
898.
Крайчук С.О. Прогнозування сейсмостійкості наземних споруд під час вибухів циліндричних зарядів із застосуванням комп"ютерних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Крайчук Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
899.
Самойленко В.М. Проектування ГІС [Книга] = GIS designing : підручник / В.М. Самойленко, Л.М. Даценко, І.О. Діброва. – Київ : Прінт Сервіс, 2015. – 255, [1] с. : іл. – Дані тит. арк. та обкл. парал. укр., англ. -. – Бібліогр.: с. 248-255 та наприкінці розд. – ISBN 978-617-7069-19-4
900.
Кучер В.О. Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучер Вадим Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex