Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the fine arts / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
1002.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the fine arts / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
1003.
Судова апеляція [Журнал] : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005-
1004.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
1005.
Адамович З.М. Суспільно-географічні системи глобальної економіки знань [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Адамович Зоряна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
1006.
Сучасна гастроентерологія [Журнал] = Contemporary gastroenterology : український науково-практичний спеціалізований журнал / Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ". – Київ, 2000-. – ISSN 1727-5725
1007.
Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку гідроенергетики України [Книга] : аналіт. доповідь / [О.М. Суходоля та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 111, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 8). – ISBN 978-966-554-235-3
1008.
Деркач М.І. Сучасні детермінанти розвитку фінансових систем країн світу [Книга] : монографія / Деркач М.В., Стукало Н.В. ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Типографія Стиль, 2008. – 254 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-25-5101-3
1009.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
1010.
Городня Н.Д. Східна Азія у зовнішній політиці США (1989–2013 рр.) [Книга] : монографія / Н.Д. Городня ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – 526, [2] с. – Рез. парал. рос. та англ. – Бібліогр.: с. 463-519 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-11-8
У монографії на тлі регіональних процесів у Східній Азії досліджено зовнішню політику США постбіполярного періоду на двосторонньому і багатосторонньому рівнях, американсько-японські та американсько-китайські відносини,
політику США на Корейському півострові та в Пів денно-Східній Азії, формування й еволюцію регіональних багатосторонніх інституцій, роль у них та відносини з ними США.
Дослідження здійснено на основі аналізу широкого кола джерел, наукової
літератури та поточної інформації ЗМІ. Вономоже бути корисним для науковців, дипломатів, викладачів, студентів, а також для тих, хто цікавиться сучасною історією і міжнародними відносинами.
1011.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
1012.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
1013.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
1014.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
1015.
Гриневский О. Тайны советской дипломатии [Книга] / Олег Гриневский. – Москва : Вагриус, 2000. – 334, [2] с., [8] л. фот. – ISBN 5-264-00128-6
1016.
Мельник Т.М. Творення суспільства гендерної рівності: міжнародний досвід. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності [Книга] / Т.М. Мельник ; [ред. Ольга Кузьміна]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Стилос, 2010. – 437, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8009-98-3
1017.
Лепкий Л. Твори [Книга] : поезія, проза, публіцистика, драматичні твори, спогади, документи та фотоілюстрації, додатки / Лев Лепкий ; [редкол. та передм.: Микола Ільницький та ін. ; упоряд. Василь Подуфалий]. – Тернопіль : Тернограф, 2001. – 295, [1] с. : портр., ноти, фотоіл. – До 30-річчя від дня смерті письменника. – ISBN 966-567-047-6
У прим. № 1693628 напис: Шановному історику, видавцеві багатьох книжок, які розкривають справжню історію України п. Володимиру Сергійчуку на згадку про зустріч в Тернополі з нагоди перевидання двотомника "Романа Шухевича" - героя України дарує цю впершевидану в світі книжку творів молодшого брата письменника Богдана Лепкого - Лева Лепкого. Голова Тернопільського обласного Товариства ім. Богдана Лепкого - Богдан Кусень. 14.10.2014 р.
1018.
Свірідова С.В. Творчість О. Зноско-Боровського у контексті стильових тенденцій української музики XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Свірідова Світлана Вікторівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015
1019.
Огнєва Т.К. Театр і кіно у контексті мистецтвознавчих концепцій початку XX століття [Книга] / Огнєва Тетяна Костянтинівна. – Київ : Vadex, 2014. – 431, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 346-352 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-9725-14-1
У прим. № 1693636 напис: Вельмишановному Леонідові Васильовичу від автора зі щирою вдячністю та найкращими побажаннями. Підпис.
1020.
Страшенко О.І. "Театральна афіша" [Книга] : 30 нових п"єс / Ольга Страшенко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 637, [3] с. – ISBN 978-966-489-294-7
У прим. № 1693629 напис: Читачам і бібліотекарям Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка зі святом Весни та Днем народження нашого Кобзаря. Березень, 2015 року. Автор. Підпис.
1021.
Телекомунікаційні та інформаційні технології [Журнал] = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
1022.
Хоменко О.В. Тенденції іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей у контексті глобалізації: теоретико-методологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Хоменко Олександр Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2015
1023.
Букатынский А.А. Теневая экономика в Молдове [Книга] / Анатолий Букатынский, Игорь Додон. – Кишинев : ARC, 2014. – 454, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 445-454. – ISBN 978-9975-51-776-5
1024.
Тарабукін О.Ю. Теоретико-правовий аналіз форм соціального впливу права [Автореферат] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Тарабукін Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
1025.
Денисюк М.В. Теоретико-правові засади взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Денисюк Максим Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex