Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Психологічні технології в діяльності правоохоронних органів [Книга] = Психологические технологии в деятельности правоохранительных органов = Psychologische Technologien in der Rechtstatigkeit : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. : м. Донецьк, 24 трав. 2013 р. / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т, Фонд Ганса Зайделя ; [організац. ком.: Бесчастний В.М. (голова) та ін.]. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2013. – 339, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., нім. – Бібліогр. наприкінці ст.
802.
Психологічні технології в діяльності правоохоронних органів [Книга] = Психологические технологии в деятельности правоохранительных органов = Psychologische Technologien in der Rechtstatigkeit : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. : м. Донецьк, 27 квіт. 2012 р. / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т, Фонд Ганса Зайделя ; [орг. ком.: Бесчастний В.М. (голова) та ін.]. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2012. – 227, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., нім. – Бібліогр. в кінці ст.
803.
Яремчук О.В. Психологія етнокультурної міфотворчості особистості [Книга] : монографія / О.В. Яремчук ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2013. – 429, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 374-429. – ISBN 978-966-438-721-4
804.
Католик Г.В. Психологія формування професійної Я-концепції практичного психолога [Книга] : монографія / Г.В. Католик ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 405, [1] с., [8] арк. фотоіл. : табл., іл. – Глосарій: с. 247-255. – Бібліогр.: с. 256-280. – ISBN 978-617-10-0003-2
805.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
806.
Савицький А.Ю. Радіовимірювальні перетворювачі вологості на основі МДН-структур [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.08 / Савицький Антон Юрійович ; М-во освіти і науки України, Вінницьк. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
807.
Радіоелектроніка. Інформатика. Управління [Журнал] = Радиоэлектроника. Информатика. Управление = Radio Electronics. Computer Science. Control / Запорізький нац. технічний ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-3274
808.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
809.
Поклад Н. Райські яблучка [Книга] : новели / Наталка Поклад. – Київ : Задруга, 2013. – 95, [1] с. – ISBN 978-966-432-121-8
Науковій бібліотеці університету з вірою, що Слово - вічне, донесе нашу любов і надію. Щиро - Наталка Поклад. Підпис. 23. X. 13
810.
Книш М.М. Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія) [Книга] = Regional economic and social geography of the world (Latin America and Caribbean countries, Africa, Asia, Oceania) : навч. посібник / М.М. Книш, О.І. Мамчур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 367, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Предм. покажч.: с. 359-367. – Бібліогр.: с. 28-35, наприкінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0007-0
811.
Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів [Книга] : монографія / [Примостка Л.О. та ін.] ; за ред. Л.О. Примостка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 459, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 449-459 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-690-3
812.
Ренормализационно групповой анализ турбулентности [Книга] = Renormalization group analysis of turbulence / [А.А. Авраменко и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики. – Киев : Видавничо-поліграфічний центр "Експрес", 2013. – 299, [1] с. : ил. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-02-6796-1
813.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
814.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
815.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
816.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
817.
Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем [Книга] = Market origin of modern economic systems institutional transformations : матеріали II-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) , 18-20 квіт. 2013 року / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т [та ін. ; наук. ред.: Нікіфорова П.О., Саєнко О.С.]. – Чернівці : ЧНУ
818.
Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем [Книга] = Market origin of modern economic systems institutional transformations : матеріали II-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013), 18-20 квіт. 2013 року / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т [та ін. ; наук. ред.: Нікіфорова П.О., Саєнко О.С.]. – Чернівці : ЧНУ
819.
Гаррисон Г. Рождение Стальной Крысы [Книга] : [фантаст. роман] / Гарри Гаррисон ; [пеp. с англ. П. Жукова]. – Москва : Эксмо, 2004. – 318, [2] с. – Сер. осн. в 2004 г. - Вых. дан. ориг.: A Stainless Steel rat is born / Harry Harrison, 1985. – (Фантастика & фэнтези: the best of). – ISBN 5-699-07499-6
820.
Хомич І.М. Розвиток архівної справи в Україні у другій половині 1950-х - 2012 рр.: історіографія [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Хомич Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
821.
Розвиток банківської справи на Сумщині (середина XIX - початок XX ст.) [Книга] : монографія / Держ. вищ. навч. закл. "Українська акад. банк. справи Нац. банку України" ; [уклад.: С.В. Тихенко, Г.І. Корогод, О.І. Кисельов] ; за заг. ред. С.В. Тихенка. – Суми : УАБС НБУ, 2013. – 166, [2] с., [15] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 162-166. – ISBN 978-966-8958-91-5
822.
Білик М.Д. Розвиток корпоративного сектору в Україні [Книга] : монографія / М.Д. Білик, В.К. Хлівний, О.Ю. Клементьєва ; за наук. ред. М.Д. Білик ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 414, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 380-390. – ISBN 978-966-483-735-1
823.
Книш Л.І. Розвиток наукових основ створення високоефективних термофотоелектричних сонячних станцій з параболоциліндричними концентраторами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Книш Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2013
824.
Сколоздра М.М. Розроблення нормативно-методичних засад оцінювання компетентності персоналу випробувальних лабораторій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.01.02 / Сколоздра Мирослава Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
825.
Огульчанська О.А. Романи І. Франка "Борислав сміється", "Перехресні стежки" й Е. Золя "Жерміналь": порівняльна поетика [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Огульчанська Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,