Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Сучасне українське суспільство у вимірах глобалізації і євроінтеграції [Книга] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Укр. акад. політ. наук, Запоріз. держ. інж. акад ; .[за наук. ред. В.Г. Воронкової]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2013. – 234, [1] с. – Текст укр., рос., пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
877.
Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою [Книга] : 50 000 слів. – Київ : Голяка В.М., 2006. – 543, [1] с. – ISBN 996-96590-1-9
878.
Глущик С.В. Сучасні ділові папери [Книга] : навч. посібник / С.В. Глущик, О.В. Дияк., С.В. Шевчук. – Вид. 5-те, перероб. і допов. – Київ : Атіка, 2005. – 542, [2] с. : табл. – Словники: с. 510-537. – Бібліогр.: c. 538-541 та в підрядк. прим. – ISBN 966-326-094-7
879.
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва [Журнал] : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодез. та картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
880.
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони [Журнал] = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
881.
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки [Журнал] : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
882.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
883.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
884.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
885.
Таврический вестник информатики и математики [Журнал] : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
886.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
887.
Собіянський В.Д. Театральна критика в Україні другої половини 1920-х років як складова театрального процесу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.02 / Собіянський Віктор Дмитрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013
888.
Теоретичні засади соціологічної рефлексії адаптаційних процесів у засобах масової комунікації [Книга] : монографія / [В.М. Огаренко та ін.] ; Класичний приват. ун-т, Енергодар. ін-т держ. та муніципал. упр. ім. Р.Г. Хеноха "Класичного приват. ун-ту". – Енергодар ; Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2010. – 225, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 209-225. – ISBN 978-966-414-073-4
889.
Новіков Ф.В. Теоретичні основи механічної обробки високоточних деталей [Книга] : монографія / Новіков Ф.В., Рябенков І.О. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 350, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 328-344. – ISBN 978-966-676-557-7
890.
Педченко М.М. Теоретичні та експериментальні дослідження процесу гідратоутворення вуглеводневих газів у реакторах струминного типу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Педченко Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
891.
Турчин В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика [Книга] : основные понятия, примеры, задачи : учебник для студ. вузов / В.Н. Турчин. – Днепропетровск : ИМА-ПРЕСС, 2012. – 576 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 569-570. – ISBN 978-966-331-437-2
Библиотеке мех.-мата КНУ им. Тараса Шевченко от автора. 11.09.2012
892.
Турчин В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.Н. Турчин. – Днепропетровск : Изд-во ДНУ, 2008. – 656 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 649-650. – ISBN 978-966-551-253-0
Викладено основні відомості з теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів, математичної статистики. Наведено велику кількість прикладів і задач, що ілюструють основні поняття, пояснюють можливе практичне застосування теоретико-ймовірнісних і статистичних методів.

Библиотеке мех.-мат. факультета КНУ им. Тараса Шевченко. Подпись
893.
Теорія оптимальних рішень [Журнал] = Теория оптимальных решений : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 1967-
894.
Сметанко О.В. Теорія та практика внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України [Книга] : монографія / О.В. Сметанко ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 436, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 365-384. – ISBN 978-966-483-702-3
895.
Пономаренко В.С. Теорія та практика моделювання бізнес-процесів [Книга] : монографія / Пономаренко В.С., Мінухін С.В., Знахур С.В. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-230. – ISBN 978-966-676-579-9
896.
Лісний Г.Д. Теорія та практика побудови сейсмічних зображень для еліптично-анізотропних середовищ [Дисертація] : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 / Лісний Георгій Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
897.
Осіпчук І.О. Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Осіпчук Ірина Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соц. географії. – Київ, 2013
898.
Дарчук Н.П. Термін у лінгвістичній інформатиці [Книга] : навч. посібник / Н.П. Дарчук, В.М. Сорокін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 142, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 100-105. – ISBN 978-966-439-580-6
899.
Опришкіна М.І. Тестовий метод підвищення точності електричних давачів з нелінійними функціями перетворення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Опришкіна Марина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
900.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,