Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Соціальний захист [Журнал] : щомісячний інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Видавництво "Соцінформ". – Київ, 1992-
852.
Саратова Ю.М. Соціальний капітал в організаційних взаємодіях у просторі вищої освіти [Дисертація] : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Саратова Юлія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
853.
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання [Книга] : монографія / [Альошин В.Б. та ін. ; за ред. Е.М. Лібанової] ; Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ : Сочінський, 2012. – 311, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр.: с. 291-306. – ISBN 978-966-304-010-3
854.
Шкуро В.П. Соціально-психологічні особливості проектної діяльності менеджерів соціальної роботи (на матеріалі діяльності громадських організацій) [Дисертація] : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Шкуро Валентина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
855.
Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампаніїї [Книга] : монографія / О.В. Литвиненко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Ун-т "Острозька академія". – Київ : ВКФ "Сатсанга", 2000. – 219, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-95452-4-2
Вельмишановний Володимиру Прокоповичу Крижанівському
З повагою, підпис, 25.10.01р.
856.
Клименко О.М. Співвідношення публічного та приватного інтересів у аспекті примусового відчуження об"єктів права приватної власності, зумовленого суспільною необхідністю (конституційно-правовий аналіз) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Клименко Оксана Михайлівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012
857.
Старожитності степового Причорномор"я і Криму [Книга] : зб. наук. праць / [Агульников С. та ін. ; редкол.: П.П. Толочко та ін.] ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : [б. в.]
858.
Статистика України [Журнал] = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
859.
Петрова Ж.О. Створення енергоефективних теплотехнологій виробництва функціональних харчових порошків [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Петрова Жанна Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2013
860.
Стимулювання економічного зростання на місцевому рівні [Книга] : аналіт. доповідь / [Біла С.О. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Фенікс, 2013. – 85, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Регіональний розвиток" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-193-6
861.
Кальдерон Стійкий принц. Дама-примара [Книга] : п"єси / Педро Кальдерон де ла Барка ; пер. з ісп. Сергія Борщевського ; [передм., прим. Т.М. Рязанцевої]. – Харків : Юрид. фірма "Кордон", 2013. – 249, [4] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-97331-0-8
862.
Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг [Книга] : підручник / Н.В. Куденко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 523, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 520-523. – ISBN 978-966-483-573-9
863.
Страховий менеджмент [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів, які навчаються за освіт.-проф. прогр. магістра зі спец. "Фінанси і кредит" / [Осадець С.С. та ін.] ; за наук. ред. С.С. Осадця ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 333, [1] с. : табл., іл. – До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 331-333, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-536-4
864.
Купчик О.Р. Студенты-азербайджанцы города Киева в общественно-политической жизни Украины (1900-1917 гг.) [Книга] / О.Р. Купчик, А.У. Дамиров. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2013. – 115 c., [22] л. фот. : ил., фот. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-489-207-7
865.
Студії з україністики [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2002-. – ISBN 966-95452-3-8
866.
Скрильник С.В. Ступені інтерферентності у художньому та нехудожньому перекладі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Скрильник Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012
867.
Прилуцький С.В. Судова влада в умовах формування громадянського суспільства та правової держави в Україні [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Прилуцький Сергій Валентинович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2013
868.
Купрієнко С.А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Купрієнко Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
869.
Сучасне українське суспільство у вимірах глобалізації і євроінтеграції [Книга] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Укр. акад. політ. наук, Запоріз. держ. інж. акад ; .[за наук. ред. В.Г. Воронкової]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2013. – 234, [1] с. – Текст укр., рос., пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
870.
Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою [Книга] : 50 000 слів. – Київ : Голяка В.М., 2006. – 543, [1] с. – ISBN 996-96590-1-9
871.
Глущик С.В. Сучасні ділові папери [Книга] : навч. посібник / С.В. Глущик, О.В. Дияк., С.В. Шевчук. – Вид. 5-те, перероб. і допов. – Київ : Атіка, 2005. – 542, [2] с. : табл. – Словники: с. 510-537. – Бібліогр.: c. 538-541 та в підрядк. прим. – ISBN 966-326-094-7
872.
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва [Журнал] : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодез. та картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
873.
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони [Журнал] = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
874.
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки [Журнал] : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
875.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex