Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
777.
Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка [Журнал] : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. ін-т культури і мистецтв. – Луганськ. – ISSN 2077-9542
778.
Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка [Журнал] : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. академія культури і мистецтв. – Луганськ. – ISSN 2077-9542
779.
Проблемы старения и долголетия [Журнал] : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 1990-. – ISSN 0869-1703
780.
Москаленко С.О. Прогнозування дощових паводків на річках Правобережжя Прип"яті на основі моделювання процесів їх формування [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Москаленко Станіслав Олексійович ; М-во надзвичайн. ситуацій України, Нац. акад. наук України, Укр. наук.-дослід. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2013
781.
Прогнозування зовнішньої стійкості економіки України [Книга] : аналіт. доповідь / [Тищук Т.А. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 43, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 40-42. – (Серія "Економіка" ; вип. 4). – ISBN 978-966-554-198-1
782.
Шмидский Я.К. Программирование на языке C/C++ [Книга] : [самоучитель № 1 по программированию на яз. C/C++] / Я.К. Шмидский. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика, 2004. – 351, [1] с. – Предм. указ.: с. 357-361. – (Самоучитель). – ISBN 5-8459-0460-9
783.
Дудзяний І.М. Програмування мовою С++ [Книга] : навч. посібник / І.М. Дудзяний ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0016-2. - 978-617-10-0017-9 (Ч. 1)
784.
Грисюк Ю.С. Проектний та інвестиційний менеджмент [Книга] : навч. посіб. для слухачів системи підготов., перепідготов. та підвищ. кваліфікації кадрів держ. служби та служби в органах місцевого самоврядування : [у 2 ч.] / Ю.С. Грисюк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керівних кадрів. – Київ : НАДУ
785.
Грисюк Ю.С. Проектний та інвестиційний менеджмент [Книга] : навч. посіб. для слухачів системи підготов., перепідготов. та підвищення кваліфікації кадрів держ. служби та служби в органах місц. самоврядування : [у 2 ч.] / Ю.С. Грисюк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керівних кадрів. – Київ : НАДУ
786.
Гогуля М.П. Проза Данила Кіша: парадигматика і поетика [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Гогуля Марина Петрівна ; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2013
787.
Прокопович Петро Іванович (1775-1850) [Книга] : біобібліогр. покажчик наук. праць за 1826-2012 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; [уклад.: В.А. Вергунов. Н.М. Демиденко ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 138 с. : іл., портр. – Піготовлено з нагоди проведення в Україні XXXXIII Міжнар. Конгресу Апімондії (м. Київ, 29 верес. - 4 жовт. 2013 р.). – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 51)
788.
Протидія тероризму, нерозповсюдження зброї та матеріалів масового знищення й захист критичної інфраструктури [Книга] : зб. матеріалів засідань Міжвідомчої експерт. робочої групи, створеної при НІСД / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [за ред. О.Д. Маркєєвої, Ю.М. Скалецького]. – Київ : Фенікс, 2013. – 101, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-194-3
789.
Колисниченко Д.Н. Профессиональное программирование на PHP [Книга] / Денис Колисниченко ; [глав. ред. Е. Кондукова]. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. – 399 с. : ил., табл. – На обл. указ. также: Практические примеры ; Анализ и оптимизация кода ; Работа с базой данных MySQL и SQLite ; phpBB2, CMS Slaed, PHP-Nuke [и др.]. - В изд. отстутствует CD-ROM. – (Профессиональное программирование. PRO). – ISBN 978-5-9775-0105-7
790.
Лабынцев Ю.А. Профессор Г.И. Ковальчук - историограф украинского книговедения [Брошура] / Юрий Лабынцев, Лариса Щавинская ; Департамент культуры г. Москвы, Упр. культуры по Центр. адм. округу г. Москвы, Гос. бюджет. учреждение культуры г. Москвы "Б-ка укр. лит.", Отд. истории укр. кн. – Москва : Гос. бюджет. учреждение культуры г. Москвы "Б-ка укр. лит.", 2013. – 84 с.
791.
Павлык Н. Психодиагностика и гармонизация характера личности в юношеском возрасте [Книга] / Наталия Павлык ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т пед. образования и образования взрослых. – Киев : Логос, 2013. – 159, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 159-160
792.
Бородина В.А. Психология библиотечного обслуживания [Книга] : науч.-практ. пособие / В.А. Бородина. – Москва : Литера, 2013. – 295, [1] с. : ил., табл. – (Серия "Современная библиотека"). – ISBN 978-5-91670-109-8
793.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
794.
Психологічні технології в діяльності правоохоронних органів [Книга] = психологические технологии в деятельности правоохранительных органов = Psychologische Technologien in der Rechtstatigkeit : матеріали 9 міжнар. наук.-практ. конф. : м. Донецьк, 24 трав. 2013 р. / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т, Фонд Ганса Зайделя ; [організац. ком.: Віктор Миколайович Бесчастний (голова) та ін.]. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2013. – 339, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., нім. – Бібліогр. наприкінці ст.
795.
Психологічні технології в діяльності правоохоронних органів [Книга] = психологические технологии в деятельности правоохранительных органов = Psychologische Technologien in der Rechtstatigkeit : матеріали 8 міжнар. наук.-практ. конф. : м. Донецьк, 27 квіт. 2012 р. / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т, Фонд Ганса Зайделя ; [організац. ком.: Віктор Миколайович Бесчастний (голова) та ін.]. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2012. – 227, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., нім. – Бібліогр. в кінці ст.
796.
Яремчук О.В. Психологія етнокультурної міфотворчості особистості [Книга] : монографія / О.В. Яремчук ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2013. – 429, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 374-429. – ISBN 978-966-438-721-4
797.
Католик Г.В. Психологія формування професійної Я-концепції практичного психолога [Книга] : монографія / Г.В. Католик ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 405, [1] с., [8] арк. фотоіл. : табл., іл. – Глосарій: с. 247-255. – Бібліогр.: с. 256-280. – ISBN 978-617-10-0003-2
798.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
799.
Савицький А.Ю. Радіовимірювальні перетворювачі вологості на основі МДН-структур [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.08 / Савицький Антон Юрійович ; М-во освіти і науки України, Вінницьк. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
800.
Радіоелектроніка. Інформатика. Управління [Журнал] = Радиоэлектроника. Информатика. Управление = Radio Electronics. Computer Science. Control / Запорізький нац. технічний ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-3274
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex