Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
777.
Панас Р.М. Раціональне використання та охорона земель [Книга] : навч. посібник / Р.М. Панас. – Львів : Новий Світ - 2000, 2008. – 349, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 1999 р. - Слов.: с. 315-322. – Бібліогр.: с. 323-335. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-055-6
778.
Регіонознавство [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / [В.В. Копійка та ін. ; за заг. ред. Л.В. Губерського, В.А. Смолія] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 638, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 635-638. – ISBN 978-966-439-704-6
779.
Ренессанс [Журнал] : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
780.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
781.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
782.
Степанова А .А. Рефлексии о фаустовской культуре в литературном процессе Европы и США 1920-1930-х гг.: эстетика, поэтология, типология. [Дисертація] : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.04 ; 10.01.05 / Степанова Анна Аркадьевна ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Київ, 2014
783.
Рідкісні видання з фонду наукової бібліотеки КНУКіМ 1842-1941 [Книга] : каталог / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка, [Інформ.-бібліогр. від. ; кол. уклад.: В.В. Степко, Г.О. Стешенко, Т.В. Улятовська ; відп. за вип. Ю.І. Горбань]. – Київ : КНУКіМ, 2014. – 171, [1] с. : фот., табл. – Імен. покажч.: с. 60-91
784.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
785.
Михайлишин О.Л. Розвиток архітектури міжвоєнної Волині в умовах соціокультурних трансформацій XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Михайлишин Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2014
786.
Поштар Є.Л. Розвиток інституцій фінансової інтеграції Європейського Союзу [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Поштар Євгенія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
787.
Гармаш О.В. Розвиток методу пуассонівських спектрів для дослідження шумових діагностичних сигналів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гармаш Оксана Вікторівна ; НАН України , Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014
788.
Багай Н.О. Розвиток науки аграрного права України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Багай Надія Онуфріївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2002
789.
Головко А.Я. Розвиток соціального маркетингу ТНК в умовах трансформації світового господарства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Головко Анна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
790.
Головко А.Я. Розвиток соціального маркетингу ТНК в умовах трансформації світового господарства [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Головко Анна Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
791.
Розвиток фінансового потенціалу суб"єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки [Книга] : колективна монографія / [Глущенко В.В. та ін.] ; за ред. В.В. Глущенка ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 383, [1] с : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 382-383. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-065-9
792.
Мудрий М. Розповідай, діду, розповідай... [Книга] : спогади і роздуми / Микола Мудрий. – Київ : [б. в.], 2008. – 230, [2] с. : іл.
793.
Козак Б.В. Розрізнення метафізики й онтології за типом мислення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Козак Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ, нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
794.
Северин А.Ю. Розробка технології електронно-променевого плавлення зливків алюмініду титану мікролегованого бором та лантаном [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Северин Андрій Юрійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2014
795.
Чорна Л.Г. Рольова ідентичність старшокласників [Книга] : посібник / Лідія Чорна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2014. – 126, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 105-110. – ISBN 978-966-8063-061
796.
Бернадська Н.І. Роман: проблеми великої епічної форми [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Н.І. Бернадська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киров : Логос, 2007. – 116 с. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-581-925-7
797.
Россия - Монголия: культурная идентичность и межкультурное взаимодействие [Книга] / [Акулова А.С. и др. ; отв. ред. Дианова В.М.] ; C.-Петреб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Издательство ВВМ, 2013. – 470, [1] с. – Авт. указ. на с. 465-470. – Библиогр. в пподстроч. примеч. – ISBN 978-5-9651-0745-2
798.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005-. – ISSN 2305-7319
799.
Садыкова Л.В. Русское эссе XX века. Художественное своеобразие. Динамика жанра [Книга] : монография / Л.В. Садыкова. – Донецк : Норд-Пресс, 2009. – 404, [1] с. – Библиогр.: с. 384-403. – ISBN 978-966-380-349-4
В работе анализируются эссе писателей, философов и поэтов XX века: В. Розанова, Д. Мережковского, Л. Шестова, Андрея Белого, И. Эренбурга, Д. Гранина, В. Набокова, Саши Соколова, А. Гениса, Д. Быкова, Вен. Ерофеева, Вик. Ерофеева, М. Эпштейна, И. Клеха, В. Маканина; произведения с разными моделями эссеизации, в частности, романы Д. Галковского, А. Наймана, Д. Чудакова, Е. Попова и др.
800.
Садовник [Журнал] : ежемесячный журнал / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,