Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Єременко М.М. Солдати Перемоги [Книга] : біогр. відомості про ветеранів Другої світової війни Черніг. р-ну Запоріз. обл., які повернулися з фронтів і відбудовували нар. госп-во : до 75-річчя початку Другої світової війни / Микола Єременко. – Чернігівка : Пенежко В.А. – ISBN 978-966-2386-02-7
827.
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин [Журнал] : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Київ, 2005-. – ISSN 2312-749X
828.
Социологические исследования [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
829.
Социологические исследования [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
830.
Мазурик О.В. Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України [Дисертація] : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Мазурик Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
831.
Малюга Л.Ю. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи [Книга] : монографія / Л.Ю. Малюга ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Хай-Тек-Прес, 2013. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 226-263 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-910-001-6
832.
Соціально-економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин [Книга] : колективна монографія / [Андросова О.Ф. та ін.] ; за ред. О.Г. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікоп. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 282 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 252-266. – ISBN 978-966-599-442-8
833.
Венгер Т.А. Соціально-економічні передумови та наслідки боргової залежності держави [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Венгер Тарас Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
834.
Цебро О.В. Соціально-побутове забезпечення населення міста Києва (1943 - 1945 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Цебро Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
835.
Споменица посветена на Георги Чупона редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите [Брошура] = Festschrift presented as a memorial to Gjorgji Cupona a member of Macedonian academy of sciences and arts / Македонската академиjа на науките и уметностите ; [уред. Ль. Коцарев]. – Скопjе : МАНУ, 2011. – 34, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. - Загол. обкл.: Горги Чупона 1930-2009
836.
Споменица посветена на Крум Томовски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите [Брошура] = Festschrift presented as a memorial to Krum Tomovski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Македонската академиjа на науките и уметностите ; [уред. Ль. Коцарев]. – Скопjе : МАНУ, 2011. – 48, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. - Загол. обкл.: Крум Томовски 1924-2010
837.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
838.
Статистика України [Журнал] = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
839.
Огреба С.В. Статистичне оцінювання тіньового сектору економіки в системі національного рахівництва [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Огреба Святослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
840.
Кузьмин И.В. Стихи из Космоса [Книга] / Иван Кузьмин. – Винница : Т.П. Барановська, 2014. – 230, [2] с. : портр., ил. – ISBN 978-966-97244-7-2
841.
Стратегічні пріоритети [Журнал] = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
842.
Судово-практичний коментар Кримінального кодексу України [Книга] / за заг. ред. Савченка Андрія Володимировича. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 1271, [1] с. – ISBN 978-611-01-0517-0
843.
Сучасна правова енциклопедія [Книга] : [а-я] / [О.В. Зайчук та ін.] ; за заг. ред. О.В. Зайчука ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 403, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: c. 383-403. – ISBN 978-966-667-566-1
Близько 2000 статей, в яких визначено і витлумачено юридичні терміни і поняття
844.
Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: морфологія іменних частин мови [Книга] : навч. посібник / М.Л. Дружинець, А.Л. Порожнюк ; [відп. ред. О.І. Бондар] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2013. – 253, [1] с. – Бібліогр.: с. 246-251 та наприкінці частини. – ISBN 978-617-689-060-7
845.
Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України [Книга] : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – 238 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
846.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
847.
Зборовец И.В. Сюжеты для театра, кино и телевидения [Книга] : очерки - эссе / И.В. Зборовец. – Харьков : Форт, 2014. – 216, [1] с. : портр. – Библиогр.: с. 201-202
Дарунок Науковій бібліотеці імені Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 29.04.2014 р. Підпис.
848.
Таврический вестник информатики и математики [Журнал] : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
849.
Джоансен А. Тайна королевы [Книга] : роман / Айрис Джоансен ; [пер. с англ.: Л. Аралина, В. Нестеров]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 487, [1] с. – Сер. осн. в 1998 г. - Пер. изд.: The magnificent rogue / Iris Johansеn, 1993. – (Кружево). – ISBN 5-04-002862-8
850.
Тамара Павлівна Демченко [Брошура] : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. від. ; [уклад. Н.Ф. Головатенко ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2013. – 44 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex