Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Яблонко В.Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Я. Яблонко ; МОН України ; Одес. лерж. ун-т ; Миколаївський навчально-наук. ін.т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 258 с. – ISBN 978-966-364-704-2
727.
Гиндак Е. Психотерапия каждому [Книга] / Екатерина Гиндак. – Миргород : Миргород. – ISBN 978-966-2060-20-1
728.
Круглова Л.Б. Публікація джерел з історії України на сторінках наукового часопису "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879-1914 рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Круглова Л.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
729.
Лазор О.Д. Публічна самоврядна влада в Республіці Італія та Україні: особливості організації та функціонування [Книга] : монографія / Оксана Лазор, Ірина Шелепницьк. – Київ : Дакор, 2008. – 172 с. – ISBN 978-966-8379-30-7
730.
Коваленко Г.Д. Радиоэкология Украины [Книга] = Radioecology of Ukraine : монография / Г.Д. Коваленко ; Укр. научно-исслед. ин-т экол. проблем. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : ИНЖЕК, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-392-181-5
Исследованы основные источники радионуклидов природного и техногенного происхождения, формирующие радиоэкологическую обстановку на территории Украины и даны их подробные характеристики. Приведен анализ радиоэкологического состояния атмосферного воздуха,водных объектов и почв. Рассмотрены радиационные аварии, произошедшие на территории Украины, и оценены их последствия. Проведено сравнение воздействия на окружающую природную среду добычи и переработки урановой руды, тепловых и атомных станций. Выполненанализ радиационного облучения населения от природных и техногенных источников, оценен индивидуальный риск и возможные его последствия. Книга рассчитана на специалистов, работающих в области экологии, радиоэкологии, преподавателей, студентов, а также натех читателей, которые интересуются вопросами радиоэкологии и охраны окружающей природной среды.
731.
Димитров Н. Рамковната конвенциjа за заштита на националните малцинства [Книга] = The framework convention for the protection of national minorities : историjат и теоретски импликации / Никола Димитров ; гл. уред. Б. Павловски. – Скопjе ; Мелбурн : Матица Македонска, 1999. – 232, [ 2 ] c. – Текст парал. макед., англ. – Библиогр.: с. 229-233. – ISBN 9989-48-018-4
732.
Шутов М.М. Регенерация населения Украины: сценарий будущего [Книга] : монография / Шутов М.М., Бурега В.В., Вовк С.М. ; Донец. гос. ун-т управления ; Донец. гос. мед. ун-т. – Донецк : ВИК, 2009. – 206 с. – ISBN 966-430-071-3
733.
Калитчак Р.Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах [Книга] / Роман Калитчак. – Київ : Знання, 2007. – 303 с. – ISBN 966-346-305-8
734.
Чернышев В.М. Религиоведение [Книга] / Чернышев В.М; под ред.А.А. Матвеева. – Киев : Об-во любителей правосл. лит-ры, Изд-во им. св. Льва, папы Римского, 2007. – 336 с. – ISBN 485-779
735.
Юрій М.Ф. Релігієзнавство [Книга] : навчальний посібник / М.Ф. Юрій. – Київ : Дакор, 2006. – 408с. – ISBN 966-8379-06-3
736.
Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навч. за освітньо-профес. програм. спец. з напряму "Економіка і підприємництво" / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко ; МОН України ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ : Кондор, 2009. – 200 с. – ISBN 966-622-154-3
Для студентів економічних спеціальностей
737.
Унинець-Ходаківська Ринок фінансових послуг: теорія і практика [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Унинець-Ходаківська, О.І. Костюкевич, О.А. Лятамбор. – 2-е вид., доповн. і перероб. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 392с. – ISBN 978-966-364-936-8
738.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
739.
Аслунд А. Розбудова капіталізму [Книга] = Bilding capitalism : трансформації в країнах колишнього Радян. блоку / Андре Аслунд. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 636 с. – ISBN 966-7888-56-8
У книзі А.Аслунда “Розбудова капіталізму” проаналізовані причини краху політичної та економічної системи комунізму, створеної на теренах Радянського Союзу та Східної Європи, закономірності посткомуністичних перетворень в різних країнах. Детально досліджуються процеси лібералізації, макроекономічної стабілізації та приватизації, які були основними сутнісними напрямами переходу до капіталізму. Розглядаються також соціальні і політичні передумови, наслідки трансформації посткомуністичного суспільства, роль зовнішніх факторів у цих процесах.
Книга розрахована на науковців, політиків, дослідників у галузі макроекономіки та фінансів. Вона буде цікавою і корисною також широкому колу читачів.

740.
Карпенко О.М. Розвиток інтервальних методів та підвищення точності оцінки результатів вимірювань з використанням концепції невизначенності [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Карпенко О.М. ; Нац. авіац. ун-т України. – Київ, 2009
741.
Згуровський М.З. Розвиток інформаційного суспільства в Україні [Книга] : Правове регулювання у сфері інформаційних відносин / М.З. Згуровський, М.К. Родіонов, І.Б. Жиляєв ; МОНУ, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2006. – 544 с. – ISBN 966-622-214-0
742.
Розвиток потенціалу можливостей учнів в умовах сучасного навчання [Книга] : монографія / Гончаренко С.А. [ та ін. ] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред.Гончаренко С.А., Кондратенко Л.О. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-644-120-4
743.
Шеліхова В.В. Розвиток селянських промислів Слобожанщини (60-80-ті рр. 19 ст.) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шеліхова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
744.
Оборська А.В. Розвиток художніх жанрів на сучасному українському телебаченні [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Оборська А.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
745.
Андрущенко В.П. Роздуми про освіту [Книга] : статті, нариси, інтерв"ю / Віктор Андрущенко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Знання України, 2008. – 819 с. – ISBN 978-966-316-235-5
746.
Грицюк Ю.В. Розрахунок і оптимізація параметрів джерел реактивної потужності та зособи керування ними [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Грицюк Ю.В. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009
747.
Будник М.М. Розробка біомедичних інформаційно-вимірювальних систем на основі сквід-магнітометрів та технології їх застосування [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Будник М.М. ; НАН України, Ін-т кіберн. ім. В. М. Глушкова. – Київ, 2009
748.
Вайсруб Н.В. Розробка способу автоматичного моделювання бінарних зображень, які сформовані відрізками прямих [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Вайсруб Н.В. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009
749.
Шевчук В. Роман юрби. Хроніка "безперспективної" вулиці (1972-1991) [Книга] / Валерій Шевчук. – Київ : Пульсари, 2009. – 622 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2171-47-1
750.
Черниенко Л.В. Русская литература конца XX - начала XXI столетий [Книга] : учеб. пособие / Л. В. Черниенко ; М-во образования и науки Украины [и др.]. – Луганск : ЛНУ ім.Т. Шевченка, 2009. – 249 с. – На тит. л. данные частично укр. – Библиогр.: с. 100-111
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex