Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Аржевітін С.М. Трансформація грошово-кредитних відносин у сучасній економіці України [Книга] : монографія / С.М. Аржевітін ; НАНУ, Ін-т екон. та прогноз. – Київ : Майстерня книги, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-2260-29-8
677.
Кіслов Д.В. Трансформація політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби з тероризмом [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 21.01.01 / Кіслов Д.В. ; Рада нац. безпеки і оборони України; Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки. – Київ, 2010
678.
Третій Гетьманат і система медичного страхування громадян [Книга] / Радзіховський А.П., Корнійчук В.П., Хом"як К.Д., Яблуновська А.М. – Киев : леся, 2010. – 100 с. – ISBN 966-8126-39-6
679.
Жук Н. Тричі народжений [Книга] / Ніна Жук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2008. – 252 с. – ISBN 978-966-493-131-8
680.
Бойко М.Д. Трудове право України [Книга] : навч. посіб. / М.Д. Бойко ; МОН України. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : Атіка, 2010. – 316 с. – ISBN 978-966-326-356-4
Зібрані та упорядковані лекції з трудового права України відповідно до програми "Трудове право" для вищих навчальних закладів за спец. "Правознавство"
681.
Писарець А.В. Турбінний вимірювальний перетворювач витрат з гідродинамічним врівноваженням чутливого елемента [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Писарець А.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
682.
Виходець О.А. Удосконалення аналого-цифрової системи синхронного стереофонічного радіомовлення з пілот-тоном [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Виходець О.А. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010
683.
Бондар Є.Ю. Удосконалення методів синхронізації шкал часу та частоти з метою зменшення їх похибки в умовах тропосферного радіоканалу [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Бондар Є.Ю. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
684.
Іванова О.В. Удосконалення механізму державного регулювання діяльності підприємств малого інноваційного бізнесу [Автореферат] : автореф. ...канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Іванова О.В. ; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк, 2010
685.
Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці [Книга] : матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції : 26-28 квітня 2010 р., м. Ужгород / МОНУ ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; Закарпат. торг.-пром. палата [та ін.] ; [ред.кол.: Мікловда В.П., Даньків та ін. ; відп. ред. Даньків Й.Я.]. – Ужгород : УжНУ, 2010. – 378 с.
686.
Щербак Ю.М. Україна в зоні турбулентності [Книга] : демони минулого і тривоги XXI століття : роздуми. Порівняння. Передбачення. Статті. Виступи: 2003-2010 рр. / Юрій Щербак. – Київ : Український письменник, 2010. – 414 с. – ISBN 978-966-579-270-3
687.
Патриляк І.К. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду [Книга] / І.К. Патриляк, М.А. Боровик. – Київ : [Видавець Лисенко М.М.], 2010. – 590 с. – ISBN 978-966-2213-31-7
688.
Реєнт О.П. Україна між світовими війнами (1914-1939) [Книга] : події, люди, документи : нариси історії : навч. посібник / О.П. Реєнт, І.А. Коляда. – Київ : Школа, 2004. – 544с. – ISBN 966-661-294-1
689.
Бейдик О.О. Україна: стратегія розвитку національного туризму [Книга] : навчально-методичний посібник / О.О. Бейдик ; Геогр. ф-тет, Кафедра країнознавства та туризму. – Київ : Обрії, 2009. – 228 с. – ISBN 978-966-2278-02-6
690.
Українознавство [Журнал] : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2001-
691.
Українська ідея та українська держава [Журнал] : бюлетень наукового центру Української республіканської партії. – Київ
692.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
693.
Вольвач П.В. Українська провесінь Криму [Книга] : політична і громадська публіцистика / Петро Вольвач. – Сімферополь : Доля, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-366-225-1
694.
Теслюк І.С. Українська промислова вибійка другої половини ХХ століття: культурологічний аспект [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Теслюк І.С. ; М-во освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010
695.
Лозко Г. Українське народознавство [Книга] / Галина Лозко. – Вид. 3-тє, доп. та переробл. – Київ : АртЕк, 2006. – 472 с. – ISBN 966-505-064-8
696.
Красовський Я.Й. Українське пореформене селянство: соціально-психологічна динаміка (на матеріалах Поділля) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Красовський Я.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2010
697.
Александрова Г.А. Українське порівняльне літературознавство кінця 19 - першої третини 20 ст.: теоретико - методологічний дискурс [Автореферат] : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Александрова Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
698.
Ромовська З.В. Українське цивільне право [Книга] : Спадкове право : акад. курс : підручник / Зорислава Ромовська ; МОНУ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-2183-69-6
699.
Український вісник [Журнал] : незалежний політико-просвітянський альманах. – Львів;Республіка Комі;Дубно. – ISBN 966-517-529-7
700.
Український голокост 1932-1933 [Книга] : свідчення тих, хто вижив / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М.С.Грушевського НАНУ ; Канад. ін-т укр. студій Альбертського ун-ту (Едмонтон) та ін.; [за ред. О. Ю. Мицика]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-541-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex