Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Сполучник - 4 [Книга] : альманах літературної творчості / КНУТШ, Ін-т філології; [ ред. кол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. та ін. ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 424 с.
627.
Гнатюк С.С. Стадії провадження у справах про адміністративні проступки [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гнатюк С.С. ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2010
628.
Стан дотримання прав дітей національних меншин в Україні : соціологічний вимір. Результати пілотного дослідження [Книга] : проект "Дослідження дотримання прав дітей національних меншин в Україні" / [Зінченко А.Г. [та ін.] ; [заг. ред. Жданов І.О.]. – Київ : [Імідж Принт], 2009. – 52 с. – ISBN 978-966-96753-9-2
629.
Стандарты и мониторинг в образовании [Журнал] : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
630.
Стрикун І.С. Становлення білоруської державності (1917-1921 р.р.) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Стрикун І.С. ; НАН України ; Ін-т історії України. – Київ, 2010
631.
Сіман О.М. Становлення та розвиток толерантності в етноконфесійних відносинах сучасної України [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Сіман О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
632.
Іщенко О.В. Статистичні методи [Книга] : підручник для студ. природ. спец. вищ. навч. закл. / О.В. Іщенко, В.К. Яцимирський, С.В. Гайдай ; КНУТШ. – Київ : LAT&K, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-2944-42-6
633.
Макаренко І.М. Створення екологічно безпечних ресурсозберігаючих систем водоспоживання в промисловості та енергетиці [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Макаренко І.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
634.
Левчук К.І. Створення та діяльність громадських організацій в умовах трансформацій українського суспільства (1985 - 1996р.р.) [Автореферат] : автореф. ... д-ра іст наук : 07.00.01 / Левчук К.І.; КНУТШ. – Київ, 2010
635.
Островський В.В. Стійкість конфігурацій точкових вихорів на сфері [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02 .05 / Островський В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
636.
Сторінки воєнної історії України [Журнал] : збірник наукових статей. – Київ, 1997-. – ISBN 966-7986-16-0
637.
Сторінки воєнної історії України [Журнал] : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
638.
Стратегічні вектори регіональних трансформаційних зрушень [Книга] : монографія / МОНУ НАНУ, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослід., Крим. екон. ін-т ; ДНВЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" ; за ред. Т.П. Галушкіної. – Сімферополь : Фєнікс, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-1551-37-3
639.
Краус К.М. Стратегія фінансової стабілізації підприємств (на прикладі Центральної спілки споживчих товариств України) [Книга] : монографія / К.М. Краус, Н.М. Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2010. – 142 с. – ISBN 978-966-8036-76-7
640.
Марченко Г.Ю. Страхування ризиків іпотечного кредитування в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Марченко Г.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
641.
Судова медицина [Книга] : підручник / Лісовий А.С. [та ін.] ; за заг. ред. А.С. Лісового, Л.Л. Голубовича. – 3-є вид., доп. та перероб. – Київ : Атіка, 2008. – 484с. – ISBN 978-966-326-306-9
642.
Молдован В.В. Судова риторика [Книга] : теорія і практика : навчальний посібник / В.В. Молдован ; МОНУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-667-370-4
Посібник з науки і мистецтва переконуючої комунікації
643.
Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова [Книга] : підручник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів / Микола Зубков. – 9-те вид. – Харків : Весна ; ФОТ Співак Т.К., 2010. – 400 с. – ISBN 978-966-8896-38-5
644.
Сучасна українська літературна мова [Книга] : підручник для студ. філологічних спец. вищих навч. закладів / М.Я. Плющ [та ін.] ; за ред. М.Я. Плющ. – 7-ме вид., стер. – Київ : Вища школа, 2009. – 430 с. : табл. – ISBN 978-966-642-429-X
645.
Плющ Н. Сучасна українська мова. Орфоепія [Книга] : навч. посібник / Надія Плющ, Віра Бондаренко ; КНУТШ. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2007. – 207 с. – ISBN 966-594-920-9
646.
Гливінська Л. Сучасна українська мова. Фонетика. Орфоепія [Книга] : навчальний посібник / Леся Гливінська ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2010. – 416 с. – ISBN 978-966-171-269-9
647.
Сучасний словник-мінімум іншомовних слів [Книга] : близько 9 000 слів / уклали О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк ; НАНУ, Укр. мовно-інформац. фонд. – Київ : Довіра, 2008. – 800 с. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-222-5
648.
Казачінер О.С. Сучасні форми та методи навчання англійської мови [Книга] / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2010. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 06(90)). – ISBN 978-617-00-0569-4
649.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал. Спецвип. / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
650.
Рєпін І.В. Східно-Карпатська операція та приєднання Закарпаття до СРСР (вересень 1944 р. - червень 1945 р.) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Рєпін І. В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2007
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,