Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Алексеев А.Д. Физика угля и горных процессов [Книга] : монография / А.Д. Алексеев ; НАНУ, Ин-т физики горн. процессов. – Киев : Наукова думка, 2010. – 424 с. – (Проект "Наукова думка"). – ISBN 978-966-00-0919-4
727.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
728.
Фізична географія материків та океанів [Книга] : [підруч. для студ. ВНЗ] : у 2 т. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-257-7
729.
Заставний Ф.Д. Фізична географія України [Книга] : підручник для 8 класу серед. загальноосвіт. шк. / Ф.Д. Заставний. – 2-е вид., зі змінами. – Київ : Форум, 2001. – 239 с. : іл. – ISBN 966-7786-27-7
Розглядаються питання геополітики України, етнічного складу й антропології її населення. Досліджуються історичні аспекти становлення кордонів, розвитку історично-географічних, етнічних та етнографічних земель тощо.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
730.
Подольська Є Філософія [Книга] : 100 питань - 100 відповідей / Є.А. Подольська, Т.В. Подольська. – Київ : ІНКОС, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-8347-68-9
731.
Філософія фінансової цивілізації : людина у світі грошей [Книга] : матеріали III Міжнародних філософсько-економічних читань, 25-26 травня 2010 року / Укр. філос.-екон. наук. т-во, Ун-т банківської справи НБУ (м. Київ), КНУТШ, ЛНУ ім. І. Франка [та ін.] ; [редкол. : Т.С. Смовженко та ін.]. – Львів : [Простір-М], 2010. – 559 с. – Присвячується сімдесятиріччю Львів. ін-ту банк. справи, Ун-ту банк. справи, НБУ
732.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
733.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
734.
Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс [Книга] : підручник / О.П. Орлюк ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 808с. – ISBN 978-966-667-386-5
735.
Сніжко О.В. Фінансовий розвиток трансформаційних економік: структурно-функціональний аналіз [Книга] : монографія / О.В. Сніжко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 815 с. – ISBN 978-966-439-282-9
736.
Кончаковський В.П. Флюктуації та кореляції в релятивістських ядро-ядерних зіткненнях в статистичних та транспортних моделях [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.02 / Кончаковський В.П. ; НАН України; Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2010
737.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
738.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
739.
Боднарчук Т.В. Формування гідролого-гідрохімічного режиму та якості води у верхів"ях басейнів Дністра та Західного Бугу [Автореферат] : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Боднарчук Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
740.
Терентьєв М.В. Формування змісту вищої освіти за спеціальністю "Державне управління" [Автореферат] : автореф. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.03 / Терентьєв М.В. ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ.упр. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Днепропетровск, 2010
741.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
742.
Пашинська О.Г. Формування субмікрокристалічної структури і властивостей металів методами комбінованої пластичної деформації [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Пашинська О.Г. ; НАН України; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2010
743.
Ситник О.М. Формування та еволюція ідеологічних концепцій національно-державницького спрямування в Україні (від початку XIX ст. - до 1939 р.) [Книга] : монографія / Олександер Ситник ; Донец. юрид. ін-т Луганс. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : [Нуолідж], 2009. – 547 с. – ISBN 978-966-1571-88-3
744.
Понятин Э.Ю. Франция на рубеже тысячелетий [Книга] = La France au rendez-vous des millenaires : учеб. пособие по страноведению (на французском языке) : для студ. высш. учеб. заведений / Э.Ю. Понятин ; Федеральное агенство по обр. Рос. Фед. ; Нижегор. гос. лингв. ун-т им. Н.А. Добролюбова. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2006. – 297 с. – ISBN 5-17-034211-X
745.
Сваткова Т.Д. Франція. Посібник з країнознавства [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.Д. Сваткова, І.В. Вєдіна ; МОНУ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Вадим Карпенко, 2009. – 280с. – ISBN 966-1516-35-8
746.
Жук Н. Француженка [Книга] : сказки для взрослых / Нина Жук. – Черкассы : Чабаненко Ю., 2008. – 100 с. – ISBN 978-966-493-107-3
747.
Попова И.Н. Французский язык [Книга] = Manuel de francais : учебник для 1 курса вузов и факультетов иностранных языков для студ. высш. учеб. завед. / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – 21-е изд., испр. – Харьков : Нестор Академик Паблишерз, 2008. – 576 с. + CD. – ISBN 978-966-8153-02-0
748.
Попова И.Н. Французский язык [Книга] = Cours pratigue de grammaire francaise : практический курс для вузов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 12-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Нестор Академик Паблишерз, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-8153-03-7
749.
Ганшина К.А. Французско-русский словарь [Книга] = Dictionnaire francais-russe : около 70 000 слов : с приложением краткой грамматики французского языка и правил призношения звуков фр. фз ; [общеупотребительная, газетно-журн. спец. лексика] / К.А. Ганшина. – Москва : АСТ ; Астрель, 2003. – 640 с. – Книга-перевертыш на рус. и фр. яз.: Русско-французкий словарь. – ISBN 5-17-015755-X
750.
Пригодій С.М. Фронтирний неоромантизм у літературі США [Книга] : Різночитання : монографія / Пригодій С.М. ; КНУТШ. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2010. – 231 с. – ISBN 978-966-388-345-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,