Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Тайны еврейских мудрецов [Книга]. – Киев : CN-Столичные новости
652.
Кривомаз Т.І. Таксономічна структура та особливості екології міксоміцетів лісів України [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.21 / Кривомаз Т.І. ; НАН України; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ, 2010
653.
Пратер Р.С. Танец с мертвецом [Книга] / Ричард Скотт Пратер. – Москва : Цицерон, 1993. – 480 с. – ISBN 5-8286-0034-6
654.
Стрихалюк Б.М. Тензорний та фрактальний аналіз конвергенції телекомунікаційних мереж [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Стрихалюк Б.М.; Стихалюк Б.М. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010
655.
Верменич Я. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні [Книга] / Ярослава Верменич ; НАНУ, Ін-т історії Укр. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2003. – 517 с. – ISBN 966-02-2745-0
656.
Богачов С.В. Теоретико-правові засади правової освіти в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Богачов С.В. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2010
657.
Теоретическая фонетика французского языка [Книга] : учебное пособие : для студ., обуч. по спец. напр. "Лингвистика и межкульт. коммуникация". – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2006. – 181 с. – ISBN 5-17-036464-4
658.
Радкевич В. Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю [Книга] : монографія / В. Радкевич ; за ред. Н. Ничкало ; АПН України, Ін-т педаг. освіти і освіти дорослих. – Київ : УкрІНТЕІ, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-479-024-3
659.
Теоретичні основи завадостійкого кодування [Книга] : підручник для вищ. навч. закл. / П.Ф. Олексенко, В.В. Коваль, Г.М. Розорінов, Г.О. Сукач ; за ред. В.Ф. Мачуліна ; НАНУ, Ін-т фізики ім. В.Є. Лашкарьова ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т України "КПІ" [та ін]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0888-0
660.
Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу [Автореферат] : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Криницький І.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
661.
Гак В.Г. Теория и практика перевода. Французский язык [Книга] : французский язык : учебное пособие / В.Г. Гак, Б.Б. Григорьев. – Изд. 9-е. – Москва : Либроком, 2009. – 464 с. – ISBN 978-5-397-00117-5
662.
Скакун О.Ф. Теорія держави і права [Книга] : (енцикл. курс) : підручник для студентів ВНЗ / О.Ф. Скакун. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Еспада, 2009. – 752 с. – ISBN 978-966-456-028-0
663.
Безпечний Іван Теорія літератури [Книга] / Іван Безпечний. – Київ : Смолоскип, 2009. – 388 с. – ISBN 978-966-8499-87-6
664.
Бовсунівська Т.В. Теорія літературних жанрів [Книга] : жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Бовсунівська ; КНУТШ. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – 519 с. – ISBN 978-966-439-220-1
665.
Черкашина Н.О. Теорія переплутаності стану пари когерентних електронів [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.02 / Черкашина Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
666.
Карвацький А.Я. Теплоелектричний та механічний стан високотемпературних енергоємних промислових агрегатів [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.05.13 / Карвацький А.Я. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
667.
Верменич Я. Територіальна організація в Україні як наукова проблема : регіонально-історичний та політико-адміністративний виміри [Книга] / Ярослава Верменич ; НАНУ, Ін-т історії Укр., Центр теор.-методолог. проблем істор. регіоналістики. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-02-4693-5
668.
Територіальна структура господарства і розселення населення в Україні [Книга] : монографія / Ін-т географії НАНУ; [рец.: А.І. Доценко, С.А. Лісовський ; за ред. В.П. Нагірної]. – Київ : Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2010. – 280 с. – ISBN 978-966-614-056-5
669.
Струтинська В.М. Термічний та льодовий режими річок басейну Дніпра з другої половини XX століття [Книга] / В.М. Струтинська, В.В. Гребінь. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 196 с. – ISBN 978-966-521-535-6
670.
Артеменко С.В. Термодинамічне обгрунтування вибору нових робочих середовищ для екологічно безпечних технологій [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Артеменко С.В. ; М-во освіти і науки України; Одес держ. акад. холоду. – Одеса, 2010
671.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
672.
Типовий план з арифметики в школах малописьменних [Брошура]. – Київ : Б/В, 1940. – 23с.
673.
Ніколаєва Л.Б. Типологія термінів спорідненості [Книга] / Л.Б. Ніколаєва ; МОН України ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк. – (" Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження " : монографічна серія ; Т. 3). – ISBN 966-639-198-8
674.
Затула В.І. Тлумачний словник з метеорології та кліматології [Книга] : навчальний посібник для неметеорологічних спеціальностей / В.І. Затула, Л.М. Титаренко ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2009. – 76 с. – ISBN 978-966-353-121-2
675.
Костик П. Трагічна доля Холмщини і Підляшшя [Книга] / Петро Костик ; Львів. суспільно-культ. тов-во "Холмщина" ; Львів. крайове тов-во "Рідна школа". – Львів, 1997. – 123 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex