Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія [Журнал] : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2012-
627.
Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія [Журнал] : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2012-
628.
Проблемы истории и археологии Украины [Книга] = Проблеми історії та археології України : материалы IX Междунар. науч. конф., 30-31 окт. 2014 г. / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; [отв. за вып. С.В. Дьячков]. – Харьков : НТМТ, 2014. – 80, [4] с. – Доп. тит. л. укр. - Тексты укр., рус., англ. – ISBN 978-617-578-203-3
629.
Проблемы управления и информатики [Журнал] : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев : Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1956-. – ISSN 0572-2691
630.
Ткачов Ю.В. Прогресивні методи обробки матеріалів [Книга] : навч. посібник / Ю.В. Ткачов, М.М. Убизький ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2014. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 129-130
631.
Кузнецова О.Д. Професійна етика журналістів [Книга] / Олена Кузнецова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : ПАІС, 2007. – 244, [2] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7651-72-5
632.
Карамушка Л.М. Психологія організаційної культури вищого навчального закладу (у контексті становлення професійної ідентичності студентів) [Книга] : монографія / Л.М. Карамушка, О.В. Іщук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. орг. психології [та ін.]. – Київ ; Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 276 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-228. – (Організаційна та економічна психологія). – ISBN 978-966-2602-85-ІІ
633.
Психотерапевтическая клиника [Книга] : хрестоматия. – Тернополь : ТГМУ ; Укрмедкнига
634.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
635.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
636.
Эппинг Р.Ч. Путеводитель по мировой экономике [Книга] = A beginner"s guide to the world economy : для начинающих / Рэнди Эппинг ; [пер. с англ. И.М. Макарова]. – Москва : Международные отношения, 2006. – 217, [2] с. : табл. – Пер. изд.: A beginner"s guide to the world economy / Randy Charles Epping. New York : Vintage Books, cop. 2001. - Парал. тит. л. ориг. – ISBN 5-7133-1271-2
637.
Сарычева З.А. Путешествие по зеленым тропам растений [Книга] / Сарычева Зоя Андреевна. – Киев : [б. и.], 2005. – 109, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 108-109
638.
Путівник у прикладну наукометрію [Книга] : навч. посібник для студентів ОКР "Бакалавр", "Магістр" та аспірантів ВНЗ / [Рідей М.Н. та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 343, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 215-231. – ISBN 978-966-289-048-8
639.
Галунов Н.З. Радиолюминесценция органических конденсированных сред [Книга] : теория и применение / Н.З. Галунов, В.П. Семиноженко ; Нац. акад. наук Украины, Науч.-технол. комплекс "Ин-т монокристаллов". – Изд. 2-е, испр. и доп. – Киев : Наукова думка, 2015. – 462, [2] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 453-457. – Библиогр.: с. 426-452. – ISBN 978-966-00-1469-5
640.
Радіоелектронні і комп"ютерні системи [Журнал] = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
641.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
642.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
643.
Клименюк А.В. Раздумий вольное течение... [Книга] : [поэт. сб.] / Александр Клименюк. – Киев : Кафедра, 2014. – 627, [1] с. – ISBN 978-966-2705-89-8
644.
Регіон - 2015: суспільно-географічні аспекти [Книга] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 16-17 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємєць (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – 181, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-2004
645.
Регіональна економіка [Журнал] = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
646.
Білоус О.М. Регіональне телебачення для дітей: принципи, функції, тематика [Книга] : навч. посібник / Оксана Білоус ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. шк. журналістики. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 253, [1] с. : іл., табл. – Покажч. імен: с. 243-252. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0141-1
У пр. №1697208 напис: Бібліотеці Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
Шановний читачу!
Бажаю Вам здорового, щасливого довголіття, успішного навчання, плідної праці задля утвердження соборної незалежної української України!
З повагою! Оксана Білоус
19.IV.2015 р.
647.
Реєстрація, зберігання і обробка даних [Журнал] = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
648.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
649.
Патраков В.П. Рождение столиц: от прошлого к будущему [Электронный ресурс] : монография / В.П. Патраков ; под науч. ред. Э. Афонина ; Укр. о-во содействия социальным инновациям, Укр. технолог. акад. – Харьков : Издатель Панасенко, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Свид-во о внесении в Гос. реестр субьекта изд. дела ДК №2914 от 26.07.2007 г. – (Серия "Открытая исследовательская концепция" ; вып. 8). – ISBN 978-966-1644-03-7
650.
Жорник І.В. Розв"язання конфлікту кваліфікації уніфікованих норм, що регулюють приватноправові відносини у мореплавстві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Жорник Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex