Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Одкровення в кафе "Пегас" [Книга] : письменники про себе, анекдоти, кулінарні рецепти : [збірник] / [передм., упоряд. М.Ф. Слабошпицький ; ред. В.Ф. Гужва ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 425, [1] с. : іл., портр. – Світлій пам"яті Володимира Кисельова. – ISBN 978-966-2151-42-8

В змісті автори: Слабошпицький М., Андрусяк І., Базилевський В., Баран Є., Баранов В., Берсенєв В., Богуславський Л., Бондар В., Бондаренко С., Брюховецький В., Буряк Ю.; Винник Т.; Віценя Л.; Вольвач П.; Вороніна Л.; Гальченко С.; Гаран О., Герасим"юк В., Голота Л., Горик Н., Горлач Л., Грабар С. Грищук, Б., Гужва В., Гуменюк Н., Гусейнов Г., Давиденко В., Дімаров А., Дончик В., Дочинець М., Драч І., Дудар Є., Жолдак Б., Жулинський М., Зарівна Т., Засенко П., Іванов Д., Каменюк М., Качан А., Качуровський І., Качинський А., Климчук О., Колісник Р. Короненко С., Корсак І., Кремінь Д., КримчукГ., Курков А., Лазарук М., Лис В., Логвин Ю., Майданська С., Матіос М., Мотрич К., Мушкетник Ю., Неборак В., О’Лір О., Осадчук П., Павленко М., Палій Л., Пантюк С., Панченко В., Перебийніс П., Петренко М., Простопчук В., Процюк С. Рибенко Л., Рутківський В., Слапчук В., Сом М., Стрельбицький М., Таран Л., Тарасюк Г., Ткач М., Чорногуз О., Чумарна М., Шевченко А., Шкляр В., Шкраб"юк П., Штонь Г., Яворівський В.
502.
Сарычева З.А. Опыление растений [Книга] / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2011. – 96 с. : ил. – ISBN 956-85407-4-6
503.
Реутов О.А. Органическая химия [Книга] : в 4 ч., учеб. для студентов вузов, обуч. по направлению и спец. "Химия" / О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний. – (Классический университетский учебник / ред. совет: В.А. Садовничий (пред.), О.С. Виханский, А.К. Голиченков [и др.]). – ISBN 978-5-9963-0261-1(Ч.3)
504.
Литовченко Т.І. Орлі, син Орлика [Книга] : роман / Тимур Литовченко. – Харків : Фоліо, 2012. – 281, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2012 р. - Лауреат (II премія) конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс та пісенної лірики про кохання "Коронація слова - 2010". Урочиста відзнака "Кращий іст.-патріот. твір" від Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5987-1
505.
Лук"янова Л.Б. Освіта дорослих [Книга] : короткий термінол. словник / Л.Б. Лук"янова, О.В. Аніщенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – 105, [1] с. – Індекс термінів і термінол. виразів: с. 100-105. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 978-617-640-161-2
506.
Барабаш Ю.Г. Освітній менеджмент [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.Г. Барабаш, Р.М. Пріма, Ц.Й. Барабаш ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 446, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-642-7
507.
Маскалик П. Осіння прогулянка з присмаком літа [Книга] : літ. доробок актора / Павло Маскалик. – Пряшів : ЦУПЕР, 2013. – іл., табл., портр. – Парал. тит. арк. портр. – ISBN 978-80-88890-54-6
508.
Тюрин О.В. Основи вищої математики [Книга] : навч. посібник / О.В. Тюрин, М.Г. Мірак"ян, С.О. Жуков ; М-во освіти та науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т інновац. та післядиплом. освіти. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-689-085-0
509.
Литвинова О.Н. Основи економічної теорії [Книга] / О.Н. Литвинова, В.С. Коломийчук. – 2-ге вид., розшир. та допов. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – 427, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-427. – ISBN 978-966-673-245-6
510.
Острогляд О.В. Основи кримінально-правової політики України та Кримінального права України (Загальна частина) [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Острогляд ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 220 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214-218. – ISBN 978-966-286-035-1
511.
Турис Е.В. Основи охорони праці [Книга] : для студенів ВНЗ III-IV рівнів акредитації за напрямом підгот. 6.090103 "Лісове та садово-паркове господарство" / Турис Е.В., Потіш Л.А. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Геогр. ф-т, Каф. лісівництва. – Ужгород : Говерла, 2015. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-118. – ISBN 978-966-2095-92-0
512.
Лунячек В.Е. Основи педагогіки вищої школи [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Е. Лунячек ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 251, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 246-251. – Бібліогр.: с. 236-245 та наприкінці частин. – ISBN 978-966-285-147-2
513.
Бик І.С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин [Книга] : навч. посібник / І.С. Бик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 275-281 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0105-3
514.
Основи правознавства [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.А. Ведєрніков, І.А. Сердюк, Л.М. Липачова, О.В. Негодченко, А.В. та ін. Папірна; [Ведєрніков Ю.А та ін] ; керівник авт. кол. О.В. Негодченко ; М-во освіти і науки України ; М-во внутршніх справ України, Юрид. акад. – Вид. 3-тє, допов. і перероб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 415, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-364-088-X
515.
Простаков М.Ю. Основы психологии и педагогики [Книга] : очерки / Михаил Юрьевич Простаков. – Одесса : ТЭС, 2014. – 152 с. : ил. – Словарь: с. 136-143. – Библиогр.: с. 144-149. – ISBN 978-966-7054-68-8
516.
Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців [Книга] : монографія / Л.С. Нецька, О.М. Піцан, М.К. Галянтич, І.Е. Берестова; [Л.С. Нецька та ін.] ; за заг. ред. В.В. Луця ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 255, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 234-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-07-1082-5
517.
Карпенко І.М. Особливі ситуації співучасті у злочині за кримінальним правом України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карпенко Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
. -
518.
Лис В.С. Острів Сильвестра [Книга] : роман / Володимир Лис. – Харків : Фоліо, 2012. – 217, [3] с. – Гран-прі конкурсу романів, кіносценаріїв та п"єс "Коронація слова-2008". – (Література). – ISBN 978-966-97231-3-0
519.
Кобринский А.М. От Болдино до Ноя [Книга] = From Boldino to Noah : [поэзия] / Александр Кобринский. – Днепропетровск ; Беэр-Яков : НАХАШ, 2014. – 142, [2] с. : ил. – ISBN 978-965-90667-9-7
520.
Сарычева З.А. От сказок до великих открытий [Книга] / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2011. – 156, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 154-156. – ISBN 978-966-8384-01-1
521.
Зінченко С. Отаман Холодного Яру [Книга] : [пригодн. роман про козаків] / Сергій Зінченко ; [ред.: Антоніна Ряховська]. – Брустурів : DISCURSUS, 2015. – 146, [2] с. – ISBN 978-617-7236-01-5
У пр. №1697114 надпис: Науковій бібліотеці ім. Максимовича від автора С. Зінченка. 24.03.2015 р. Підпис
522.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
523.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
524.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
525.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex