Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Соно А. Синева небес [Книга] : [роман] / Соно Аяко ; пер. с яп. Татьяны Бреславец. – Санкт-Петербург : Гиперион, 2006. – 444, [4] с. – Парал. тит. л. яп. – (Terra Nipponica ; 14). – ISBN 5-89332-121-9
677.
Нємець К.А. Система освіти Харківської області: суспільно-географічний аспект [Книга] / Нємець К.А., Вірченко П.А., Кулєшова Г.О. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. – 179, [1] с. – (Серія "Суспільно-географічні дослідження регіонів України"). – ISBN 978-966-285-165-6
678.
Качан Ю.Г. Системи виробництва та забезпечення якості електричної енергії [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навч. за спец. "Енергетичний менеджмент" / Ю.Г. Качан, С.А. Левченко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 132-133. – ISBN 978-617-685-004-5
679.
Драган Я.П. Системний аналіз стану та обгрунтування основ сучасної теорії стохастичних сигналів: енергетична концепція, математичний субстрат, фізичне тлумачення [Книга] / Я. Драган, Л. Сікора, Б. Яворський ; [наук. ред. Драган Я.П.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Львів : Українські технології, 2014. – 237, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 232-237. – ISBN 978-966-345-292-0
680.
Славяноведение [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
681.
Слов"яни і Русь: археологія та історія [Книга] : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – 355, [1] с., [24] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2608-12-0
682.
Словник української мови [Книга] : у 20 т. / [НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; наук. кер. проекту В.А. Широков]. – Київ : Наукова думка. – (Словники України). – ISBN 978-966-02-7402-0 (т. 5)
683.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
684.
Слово Національної школи суддів України [Журнал] : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2012-
685.
Тимчук В.Ю. Словодієм [Книга] : [оповідання] / Володимир Тимчук ; [ред. Н. Мисик ; худож. Н. Гаврилко]. – Львів : Тріада плюс, 2014. – 162, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-486-153-0
686.
Шепель Ю.А. Словообразовательный ряд и его роль в системной организации лексики [Книга] : монография : в 3 ч. / Ю.А. Шепель ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара. – Днепропетровск : Белая Е.А. – ISBN 978-617-645-186-0
687.
Булгаков М.А. Собачье сердце [Книга] / Михаил Булгаков. – Москва : Эксмо, 2012. – 220, [3] с. – Содерж.: Собачье сердце: повесть ; Зойкина квартира: пьеса ; Багровый остров: пьеса. – (Pocket book / сост. Александр Жикаренцев). – ISBN 978-5-699-46184-4
688.
Чичибабин Б.А. Собрание стихотворений [Книга] / Борис Чичибабин ; [сост.: Л.С. Карась-Чичибабина ; вступ. ст.: С.Н. Бунина ; коммент.: Л.С. Карась-Чичибабина, С.Н. Бунина]. – Харьков : Бибколлектор, 2013. – 889, [5] с. – Алф. указ. названий стихотворений: с. 862-875. – Библиогр. в коммент.: с. 795-861. – ISBN 978-617-7013-01-2
Издание представляет собой наиболее полное собрание стихотворений выдающегося поэта XX вка Бориса Алексеевича Чичибабина (1923-1994). Ему выпала трудная судьба: Вятлаг, неприкаянность после освобождения годы отверженности, замалчивания...
Сб. содержитразд.: Стихотворения из книг 1980-1990-х годов ; Стхотворения из книг 1960-х годов ; Стихотворения из архива поэта.
689.
Горак А.И. Сорок сороков [Книга] / Анна Горак. – Киев : Стилос, 2009. – 364, [1] с., [16] л. фот. – Библиогр.: с. 362. – ISBN 978-966-8009-77-8
690.
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин [Журнал] : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Київ, 2005-. – ISSN 2312-749X
691.
Социологические исследования [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
692.
Соціальна педагогіка [Книга] : підручник для студентів ВНЗ : до 175-річчя університету / [А.Й. Капська та ін.] ; за ред. А.Й. Капської ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та управління. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 487, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-364-915-8
693.
Шевчук П.І. Соціальна політика [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Петро Шевчук. – Львів : Світ, 2003. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-603-253-9
694.
Петренко-Лисак Соціальний простір у міждисциплінарному вимірі [Книга] : навч. посібник / Петренко-Лисак Алла Олександрівна. – Київ : VADEX, 2013. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 373-392. – ISBN 978-966-97253-5-6
695.
Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 [Книга] : колект. монографія / [Ільганаєва В. та ін. ; наук. ред. О.М. Холод] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнар. відносин. – Київ : КНУКіМ, 2015. – 362, [2] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. у змісті. - Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8299-26-2
696.
Сінькевич О.Б. Соціальні практики масової культури: ідентифікаційний дискурс [Книга] : монографія / Ольга Сінькевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ, 2015. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 330-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0192-3
697.
Корабльова В.М. Соціальні смисли ідеології [Книга] : монографія / Валерія Корабльова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2014. – 349, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-349. – ISBN 978-966-9725-16-5
698.
Філатов В.М. Соціально-економічні засади мотивації управлінського персоналу [Книга] : монографія / Філатов В.М., Черкашина Т.С. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 218, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-202. – ISBN 978-966-676-520-1
699.
Лукашевич М.П. Соціологія масової комунікації [Книга] : підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 367 с. – Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 364-367 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-608-8
Розглянуто основні категорії: об"єкт і предмет соціології масової комунікації та особливості використання соціологічних методів у дослідженні, впливів масової комунікації на життя суспільства. Розглянуто систему управління масовою комунікацією, підвищення її ефективності.
700.
Соціологія та сучасні соціальні трансформації [Книга] : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – 95, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-171-811-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex