Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Рузевич Л.П. Спіраль життя [Книга] / Леся Рузевич. – Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В.М., 2014. – 63, [2] с., включ. обкл., [2] арк. фотоіл. : іл. – Вірші укр., рос. – ISBN 978-966-2464-45-0
702.
Власова Г.П. Спрощення кримінального судочинства України: історія, теорія, практика [Книга] : монографія / Г.П. Власова ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2014. – 422, [1] с. – Бібліогр.: с. 378-422. – ISBN 978-966-337-360-7
703.
Српско-украjински речник jезичких термина [Книга] : [више од 700 термина] / [О. Паламарчук та ін.] ; Кијевски национални универзитет "Тарас Шевченко". – Київ : Київський університет, 2009. – 403, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-439-203-4
704.
Степовик Дмитро Власович [Книга] : бібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народження / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського ; [упоряд.: Л. Вахніна, Н. Оробченко, О. Роєнко]. – Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2008. – 206, [2] с., [52] арк. фот. – ISBN 978-966-020-5012-3
У пр. №1697076 надпис: Дар бібліотеці Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, моєї Alma Mater. Дмитро Степовик, 21.05. 2015 р. б.
705.
Стійкість і коливання бурильної колони [Книга] / В.М. Мойсишин, Б.Д. Борисевич, Ю.Л. Гаврилів, С.А. Зінченко ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франків. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; ПрАТ "Донецьксталь". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 590 с. : іл., табл. – 140-річчю від заснування Наукового товариства ім. Шевченка присвячується. – Бібліогр.: с. 565-589. – ISBN 978-966-668-331-4
706.
Сто великих загадок XX века [Книга]. – Москва : Вече, 2007. – 479, [1] с. : ил. – Загол. обл.: 100 великих загадок XX века. – (100 великих). – ISBN 978-5-9533-2255-3
707.
Гарсиа Маркес Сто лет одиночества [Книга] : роман / Габриель Гарсиа Маркес ; [пер. с исп. Маргариты Былинкиной]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 382, [2] с. – Печ. по изд.: Сто лет одиночества / Гарсиа Маркес Г. Москва, 1996. – ISBN 5-91181-003-4
708.
Страна знаний [Журнал] : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
709.
Страна знаний [Журнал] : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
710.
Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір [Книга] : колектив. монографія / [Черевко О.В. та ін.] ; за ред. Черевка О.В. ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ; Чабаненко Ю.А., 2014. – 442 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на початку підрозд. – Бібліогр. наприкінці підрозд. – ISBN 978-966-493-861-4
711.
Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю (PR) для організацій третього сектора [Книга] : метод. посібник / В.Г. Королько, О.В. Некрасова, І.Ю. Слісаренко, Л. Зябрев, Є. Герасименко; [Королько В.Г. та ін.] ; за ред. В.Г. Королька ; НАН України, Ін-т соціології, Фонд "Інтелектуальна перспектива", Представництво дит. фонду ООН (ЮНІСЕФ). – Київ : Інтелектуальна перспектива, 2003. – 213, [2] с. : іл., табл. – Загол. обкл. та корінця: Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-02-3295-0
712.
Черевко О.В. Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України [Книга] : монографія / О.В. Черевко. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 359, [7] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 314-341. – ISBN 966-8756-45-2
713.
Плиса В.Й. Страховий менеджмент [Книга] : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / В.Й. Плиса ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 377, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 369-377. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-10-0155-8
714.
Кун Т. Структура научных революций [Книга] / Томас Кун ; [пер. с англ. И.З. Налетова]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 317, [3] с. – Пер. изд.: The structure of scientific revolutions / Thomas S. Kuhn. Chicago: The Univ. of Chicago Press , 1962. - Алф. указ.: с. 315-318. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Philosophy). – ISBN 978-5-17-059180-0
715.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the fine arts / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
716.
Шувальська Л.Р. Суб"єкт насильницького злочину проти життя та здоров"я: психологічні та правові засади [Книга] / Люсьєна Шувальська ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-243 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-31-2
717.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
718.
Судоустрій України [Книга] : підручник / [Гринюк В.О. та ін.] ; за ред. М.А. Погорецького, О.Г. Яновської ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. шк. суддів України. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 339, [4] с. – На обкл.: До 180 річчя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 279-280. – Бібліогр.: с. 313-339 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-623-1
В кн. також автори: Крижанівський В.В., Куйбіда Р.О., Кучинська О.П., Малюга В.І., Молдаван В.В., Плахотнік О.В., Погорецький М.А., Романюк Я.М., Сергєєва Д.Б., Сиза Н.П., Шибіко В.П., Шукліна Н.Г., Яновська О.Г.
719.
Супутникові радіонавігаційні системи [Книга] : навч. посібник / [Корнієнко І.В., Богом"я В.І., Терещук О.І., Корнієнко С.П.] ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 278, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 274-278. – ISBN 978-966-7496-61-6
720.
Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи [Книга] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 291, [1] с. : іл. табл. – Текст укр., пол., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-103-8
721.
Желіховська Н.С. Сучасна українська публіцистика [Книга] : теорія і практика : [навч. посібник для студентів галузі 0303 "Журналістика та інформація"] / Наталія Желіховська, Володимир Різун. – Київ : РИДЖИ, 2015. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 70-74 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2548-10-7
722.
Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право [Книга] : навч. посібник / Н.В. Пронюк ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., змін. та допов. – Київ : КНТ, 2010. – 280 с. – Бібліогр.: с. 273-277. – ISBN 978-966-373-566-5
У пр. №1696412 надпис: Вельмишановному Леонідові Васильовичу, з найкращими побажаннями ! Н.В. Камінська (Пронюк). Підпис
723.
Сучасний захист інформації [Журнал] = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
724.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
725.
Сучасні проблеми народної і нетрадиційної медицини [Книга] : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 16-17 жовт. 2014, м. Київ / Нац. наук. мед. б-ка України [та ін.] ; за ред. д. мед. н., проф. В.А. Туманова, д. мед. н., проф. В.М. Князевича, д. мед. н., проф. Т.П. Гарник. – Київ : Київський медичний університет УАНМ, 2014. – 144, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,