Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні [Журнал] = Legal, regulatory and metrological support of information security system in Ukraine : науково-технічний збірник / Держ. служба спец. зв"язку та захисту інформ. України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 2074-9481
602.
Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні [Журнал] = Legal, regulatory and metrological support of information security system in Ukraine : науково-технічний збірник / Держ. служба спец. зв"язку та захисту інформ. України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 2074-9481
603.
Петрова І.А. Правовий та економічний захист малого та середнього бізнесу [Книга] : [посібник] / І.А. Петрова, В.А. Фурса ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2015. – 241, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235-241. – ISBN 978-966-2526-04-2
604.
Кієнко О.Б. Правові засади податкового представництва при справлянні податку на доходи фізичних осіб [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кієнко Олександр Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
605.
Бриль К.І. Правозастосовний акт як особливий вид індивідуальних правових актів [Книга] : монографія / К.І. Бриль ; за ред. А.М. Подоляки ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : [б. в.], 2012. – 191, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-191. – ISBN 966-8126-60-4
606.
Практика судів України з кримінальних справ (2012-2013 рр.) [Книга] : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. В.І. Тютюгін ; за заг. ред. В.Я. Тація]. – Харків : Право, 2014. – 703, [1] с. – Бібліогр. у дод.: с. 701-703 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-664-8
607.
Ханстантинов В.О. Практикум з історії політичних і правових вчень [Книга] : навч. посібник / В.О. Ханстантинов ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 2014. – 199, [1] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 160-182. - Слов. персоналій з історії політ. і прав. вчень: с. 183-198. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-617-7149-09-4
608.
Практикум з кримінального процесу України [Книга] : навч. посібник : до 180-річчя Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / [авт.-уклад.: Бишевець О.В., Гринюк В.О., Дунаєвська Л.Г. та ін.] ; за ред.: М.А. Погорецького та Н.П. Сизої ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2015. – 225, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-566-310-3
609.
Любичев М.В. Практикум з основ археології [Книга] : навч.-метод. посібник для студентів I курсу іст. ф-ту для практ. занять з курсу "Основи археології" / М.В. Любичев, К.В. Мизгін, К.Г. Варачова ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Навч.-дослід. лаб. Германо-Слов"янської археол. експедиції. – Харків : С. А. М., 2014. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7044-78-8
610.
Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии [Книга] : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / А.Г. Смирнов. – Москва : Издательство Института психотерапии, 2005. – 220, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN "5-9739-0080-0
611.
Лазурик В.М. Практикум по программированию в компьютерной физике [Книга] : учеб.-метод. пособие / В.М. Лазурик, Р.В. Лазурик, Е.С. Литвинова ; М-во образования и науки Украи, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 335, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 335. – ISBN 978-966-285-174-8
612.
Працересурсний потенціал Харківського регіону (суспільно-географічний аспект) [Книга] / Л.М. Нємець, Ю.Ю. Сільченко, К.А. Нємець, К.Ю. Сегіда ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 126-148. – (Серія "Суспільно-географічні дослідження регіонів України"). – ISBN 978-966-285-164-9
613.
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України [Журнал] : збірник наукових праць / Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 1999-. – ISSN 1727-9895
614.
Титце Л. Препаративная органическая химия [Книга] = Reaktionen und Synthesen im organisch-chemischen Praktikum und Forschungslaboratorium : реакции и синтезы в практикуме органической химии и научно-исследовательской лаборатории / Л. Титце, Т. Айхер ; пер. с нем. К.В. Аванесян [и др.] под ред. Ю.Е. Алексеева. – Москва : Мир, 2013. – 704 с. : ил., табл. – Пер. изд.: Reaktionen und Synthesen im organisch-chemischen Praktikum und Forschungslaboratorium / Lutz Friedjan Tietze und Theophil Eicher. Stuttgart. New York, 1991. - Указатели: с. 646-686. – Библиогр. в конце разд. – (Методы в химии). – ISBN 978-5-03-003721-9
615.
Прикарпатський вісник НТШ [Журнал] = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7399
616.
Прикарпатський вісник НТШ [Журнал] = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7402
617.
Прикарпатський вісник НТШ [Журнал] = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7410
618.
Атнагулова Р.А. Применение аналогов задачи факторизации к решению систем обыкновенных дифференциальных уравнений [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Атнагулова Рушания Ахъяровна ; [Ин-т математики и механики УрО РАН]. – Екатеринбург, 2015
619.
Сарычева З.А. Природа и растения [Книга] / Зоя Сарычева ; [ред. И.Н. Воронцов]. – Киев : ВИНБААД, 2008. – 114, [1] с. : ил.
620.
Природа і природні ресурси Північного Причорномор"я [Книга] : бібліогр. покажч. літ. за 2008 р. / М-во культури і туризму України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О.Г. Кушнір ; [ред. І.С. Шелестович]. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького
621.
Природа і природні ресурси Північного Причорномор"я [Книга] : бібліогр. покажч. літ. за 2009 р. / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О.Г. Кушнір ; [ред. І.С. Шелестович]. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького
622.
Природа і природні ресурси Північного Причорномор"я [Книга] : бібліогр. покажч. літ. за 2010 р. / упоряд. О.Г. Кушнір ; [ред.: І.С. Шелестович] ; М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького
623.
Нелюба А. Прізвиська моїх однокашників [Книга] : наук.-популяр. нарис / Анатолій Нелюба ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2015. – 99, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 8 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1630-24-5
624.
Проблеми гідрогеології на сучасному етапі [Книга] : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 101, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
625.
Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків : Райдер. – ISBN 978-966-1511-54-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex