Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Новітня історія України. Портрети сучасниць [Книга]. – Київ. – ISBN 966-7953-20-3
602.
Новое литературное обозрение [Журнал] : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
603.
Новые ценности образования [Журнал] = New educational values : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2002-. – ISSN 1726-5304
604.
Новый мир [Журнал] : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
605.
Раевская О.В. Новый французско-русский и русско-французский словарь [Книга] = Nouveau dictionnaire francais-russe et russe-francais : 100 000 слов и словосочетаний / О.В. Раевская ; [ред. : М.Е. Белякова, В.Ю. Никитина]. – 5-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 2001. – 600 с. – ISBN 5-200-02987-2
606.
Нумізматика і фалеристика [Журнал] : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
607.
Садовничий В.А. Об информатике и ее преподавании в школе [Брошура] : [доклад на Всероссийском съезде учителей информатики в МГУ имени М.В. Ломоносова, 24 марта 2011 г.] / [Академик В.А. Садовничий]. – Москва : [б. и.], 2011. – 24 с. – На обл. : МГУ - школе
608.
Шевцов В.Ю. Оберіг [Книга] : міфи і легенди Ук-Ра-їни / В.Ю. Шевцов. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2010. – 278 с. : іл. – ISBN 978-966-348-222-4
609.
Гук Н.А. Обернені стаціонарні задачі деформування тонкостінних оболонок [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Гук Н.А. ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011
610.
Іваненко О.І. Облік та аналіз активних операцій кредитних спілок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Іваненко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
611.
Облік, аналіз і аудит персоналу [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [Назарова Г.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 260 с. : табл. + Додатки: с. 243-256. – Бібліогр.: с. 237-242. – ISBN 978-966-676-441-9
612.
Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс Украины [Книга] : учеб. пособие (курс лекций) / Н.А. Абрамов. – 3-е изд., обновл. и доп. – Харьков : Бурун Книга, 2012. – 192 с. – Третье изд. "Хозяйственно-процессуального права Украины", обновлен. и доп. с учетом Закона Укр. "О судоустройстве и статусе судей" от 7 июля 2010 г., Кодекса административного судопроизводства Укр., Закона Укр. "О третейских судах" и др. – ISBN 978-966-8942-71-6
613.
Образовательная политика [Журнал] : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования Мин. обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
614.
Образовательные технологии [Журнал] : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
615.
Образцовые сказки русских писателей [Книга]. – Киев : Спалах ЛТД ; Интербук, 1992. – 208 с. : илл. – Изд. подготовлено с кн. "Образцовые сказки русских писателей", вышедшей в 1897 г. у книгопродавца А.Д. Ступина. – ISBN 5-7707-2503-6
616.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
617.
Олександр Васильович Киричук - академік НАПН України, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України [Книга] : біобібліографічний покажчик / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд. : Пєєва С.П., Пономаренко Л.О., Стельмах Н.А. ; наук. ред. Рогова П.І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л.О.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 83 с. : іл. – (Академіки НАПН України ; Вип. 18)
618.
Олександр Опанасович Потебня (1835-1891) - видатний український мислитель ХІХ ст. [Брошура] : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю від дня народження О. Потебні, 22 вересня 2010 р. : [для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навч. закладів, науковців, педагогів, педагогічної громадськості] / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Каф. дошкільної освіти та практичної психології ; за ред. І.В. Зайченка. – Чернігів, 2010. – 40 с.
619.
Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих медичних навч. закладів III-IV рівня акредитації / [Бердова Г.Г. та ін.] ; за ред. В.Ф. Чехуна ; НАН України ; Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – Київ : Здоров"я України, 2010. – 768 с. : іл. – (Бібліотека "Здоров"я України"). – ISBN 978-966-2165-28-9
620.
Дрелл Сидней Д. Гудби Джеймс Опасности страшнее нет. Ядерное оружие [Книга] = The gravest danger. Nuclear Weapons / Сидней Д. Дрелл, Джеймс Ю. Гудби ; предисл. Дж. Шульца ; [пер. на рус. яз. И.М. Макаров]. – Москва : Международные отношения, 2005. – 128 с. – ISBN 5-7133-1250-X
621.
Гуржій І О. Оподаткування сільського населення України (XVII - середина XIX ст.) [Книга] / Олександр Гуржій, Василь Орлик ; [відп. ред. Смолій В.А. ; НАНУ ; Ін-т історії України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Н.-д. ін-т селянства]. – Черкаси : Ант, 2011. – 196 с. : табл. – Бібліогр.: 162-194. – (Бібліотека історії українського селянства / редкол. : А.Г. Морозов (голова), О.І. Гуржій, С.В. Корновенко та ін.)
622.
Талавиря М.П. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Талавиря М.П. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011
623.
Організація забезпечення створення фінансових кластерів транскордонного співробітництва [Книга] : /монографія/ / [Внукова Н.М. та ін.] ; наук. ред. Н.М. Внукова ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2011. – 104 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 96-102. – (Транскордонне співробітництво). – ISBN 978-966-02-4552-4
624.
Організація проблемно-модульного навчання бібліотечних кадрів у системі підвищення кваліфікації [Брошура] : навчально-методичний посібник / Н.Г. Ашаренкова, Скнар, Т.І. Шамо, І.О. Шевченко; Ашаренкова Н.Г. [та ін.] ; М-во культури і мистецтв України, Ін-т підвищення кваліфікації працівників культури. – Київ : ІПК ПК, 1997. – 74 с. + Додатки: с. 59-68. – Бібліогр.: с. 69-70
625.
Дмитренко А.П. Організація та розвиток юридичної освіти та науки в Університеті св. Володимира у 1863-1884 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Дмитренко А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex