Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Зуев В.Ф. Путешественныя записки Василья Зуева от С. Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году [Книга] : 230-летию путешествия посвящается / В.Ф.Зуев ; подгот. текста, вступ. ст. и коммент. М.Э. Кавуна ; [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Дніпропетр. нац. іст. музей ім. Д.І. Яворницького]. – Репр. изд. – Днепропетровск : Герда, 2011. – XXVIII, 391, [1] с., [10] л. ил., карт. – Парал. тит. л. репринт. - Вых. дан. ориг.: Санкт-Петербург: Императорская Академия Наук, 1787. - Часть сведений укр. - Имен. указ.: с. 372-373 . - Геогр. указ.: с. 376-387. – (EDITIO PRINCEPS). – ISBN 978-966-8856-43-3
У пр. №1697867 напис: Библиотеке Национального университета им. Шевченка от издательства "Герда". Редактор: Подпись, 20. 05. 2015 г.
577.
Павличко Д.В. Разом. Вместе [Книга] : вірші, стихи / Дмитро Павличко, Александр Ратнер. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 172, [4] с. : іл., портр. – Текст укр., рос. - Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-617-7097-02-9
Це видання є унікальним, оскільки в ньому вперше два відомих поета - український Дмитро Павличко і російський - Олександр Ратнер - виступили одночасно як автори оригінальних віршів і перекладачі віршів один одного. Крім того в книгу увійшли передмови Д. Павличка до книг А. Ратнера і передмоваА. Ратнера до книги Д. Павличка. Видання ілюстроване фотоматеріалами
578.
Алмодарс Баррак Субхи Камл Разработка методов и алгоритмов поиска решений в нечетких задачах линейного программирования с ресурсными ограничениями [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Алмодарс Баррак Субхи Камл ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2015
579.
Балабко О.В. Рай і Пекло Коцюбинського [Книга] = Paradiso e Inferno di Kotsiubinski : [есеїстична повість, новели] / Олександр Балабко ; [передм. В.Є. Панченка]. – Чернівці : Букрек, 2014. – 215, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. італ. - В кн. також: Новели про Італію / Михайло Коцюбинський. – ISBN 978-966-399-590-8
580.
Муратов О.С. Рентгенографічне дослідження структури розплавів Al-(TM)- Si(TM - Mn, Fe, Co та Ni) [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Муратов Олексій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
581.
Рідне слово в етнокультурному вимірі [Книга] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 171, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7235-55-8
582.
Розроблення освітніх програм [Книга] : метод. рекомендації / [В.М. Захарченко та ін. ; за ред. В.Г. Кременя] ; Нац. акад. пед. наук України, Нац. Темпус / Еразмус+ офіс в Україні. – Київ : Пріоритети, 2014. – 119, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 117-118. – ISBN 978-966-2432-08-4
583.
Ставнійчук Р.В. Роль 12/15-ліпоксигенази у метаболічних та функціональних порушеннях за експериментальної діабетичної нейропатії [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Ставнійчук Роман Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
584.
Забирник А.С. Роль белка ламина в функционировании стромальных клеток жировой ткани [Дисертація] : дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Забирник Арсений Сергеевич ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Киев, 2015
585.
Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні [Книга] : аналіт. доповідь / [Кудряченко А.І. (керівник) та ін. ; наук. ред.: Зеленько Г.І. та ін. ; відп. ред. Толстов С.В.] ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – 87, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 78-85. – ISBN 978-966-97247-6-2
586.
Кавун М.Э. Сады и парки в истории Екатеринослава-Днепропетровска [Книга] / Максим Кавун. – Днепропетровск : Герда. – ISBN 978-966-8856-22-8
587.
Світ фінансів [Журнал] = World of finance : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
588.
Прушківська Е.В. Секторальна структура економіки в умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Прушківська Емілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
589.
Синдром закрепів у дітей [Книга] : навч.-метод. посібник / [В.Ф. Рибальченко та ін.] ; за ред. В.Ф. Рибальченка та ін. ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2015. – 231, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 232. – Бібліогр.: с. 221-229. – ISBN 978-966-97465-2-8
590.
Довгий С.О. Системи підтримки прийняття рішень на основі статистично-ймовірнісних методів [Книга] : (наук.-навч. видання) / С.О. Довгий, П.І. Бідюк, О.М. Трофимчук ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ : Логос, 2014. – 418, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386, 393-418. – ISBN 978-966-171-864-6
591.
Кумбароскі Р. Скляна гора [Книга] : поезії : [збірка] / Разме Кумбароскі ; [укр. переклад Анни Багряної ; передм. Дмитра Чистяка]. – Умань : Жовтий О.О., 2014. – 62 с. – (Ecloga : poetica mundana contemporanea). – ISBN 978-617-525-112-6
592.
Слобожанський науково-спортивний вісник [Журнал] : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
593.
Крохмалюк Д.І. Словник говірки села Шендерівка та інших населених пунктів Могилівського Придністров"я [Книга] : [бл. 2500 діалектів слів та сталих виразів] / Дмитро Крохмалюк. – Київ : Літопис-XX, 2015. – 247, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 168-172. – ISBN 978-966-7252-91-5
594.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
595.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
596.
Социологические исследования [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
597.
Березіна С.Б. Соціальне страхування [Книга] : лаб. практикум : [посібник] / С.Б. Березіна, Д.Д. Третяк. – Київ : Компринт, 2015. – 184, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-7202-82-9
598.
Корабльова В.М. Соціальні смисли ідеології в розвитку сучасного суспільства [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Корабльова Валерія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
599.
Притула Х. Соціально-економічний розвиток сільських територій: регіональний вимір [Книга] : монографія / Христина Притула ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2015. – 354, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313-329 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-7566-9
600.
Кондрико А.А. Соціокодова система українських мас-медіа [Книга] : монографія / А.А. Кондрико. – Запоріжжя : Інтер-м, 2015. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-160, 233-235. – ISBN 978-966-2672-22-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex