Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Проблеми законності [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
552.
Проблеми законності [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
553.
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
554.
Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи [Журнал] : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
555.
Проблеми семантики слова, речення та тексту [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ : КНЛУ. – ISBN 966-638-142-7
556.
Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем [Журнал] : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир. – ISSN 2076-1546
557.
Корягін М.В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності [Книга] : монографія / Корягін М.В., Куцик П.О. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-342-4
558.
Проблемы старения и долголетия [Журнал] : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 1990-. – ISSN 0869-1703
559.
Проблемы управления и информатики [Журнал] : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев : Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1956-. – ISSN 0572-2691
560.
Доманська М.І. Провадження у справах про зміну правового статусу фізичної особи в цивільному процесі України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Доманська Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
561.
Драгоманов М.П. Пропащий час. Українці під Московським царством (1654-1876) [Книга] / Михайло Драгоманов ; [вступ. ст. С. Заремби ; редкол: С.З. Заремба (голова) та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства Акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури, 1992. – 46, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Пам"ятки полемічної літератури). – ISBN 978-966-8152-29-0
562.
Геращенко О.Л. Протипухлинна активність рекомбінантних бета-дефенсинів людини на моделі in cellulo [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Геращенко Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – Київ, 2015
563.
Горбач О.І. Протипухлинна ефективність вакцинотерапії на основі дендритних клітин в комбінації з хіміотерапією в експерименті [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Горбач Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
564.
Войцехівська І.Н. Професор Володимир Замлинський [Книга] : (до 85-річчя від дня народження) : монографія / [ І.Н. Войцехівська, С.В. Севрюк ; бібліогр. упоряд.: І.І. Тіщенко, Л.Є. Герасименко, Н.А. Коломієць] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2015. – 253, [1] с. : фотоіл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. - Імен. покажч.: с. 243-252. – Бібліогр. в дод.: с. 151-207 та в підрядк. прим. – (Серія: Історики Київського університету: історіографія персоналій / ред. рада: Калакура Я.С. (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2464-50-4
ТРЕТЯ книга видавничого проекту "Історики Київського університету: історіографя персоналій" (ПЕРША - "Професор В"ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження)": монографія / наук. ред. В.Н. Войцехівська. - К., 2010. - 207 с. та ДРУГА - "ПрофесорАндрій Введенський": монографія / наук. ред. І.Н. Войцехівська. - К., 2013. - 176 с. вийшли друком у Видавничо-поліграфічному центрі "Київський університет")
565.
Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві [Книга] : кол. монографія / [Балакірєва О.М. та ін.] ; за ред. О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. – 287, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7426-6
566.
Тимошкевич Л.М. Прямі та обернені спектральні задачі зважених скінченних графів і зліченних графів Кокстера [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тимошкевич Лариса Миколаївна ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
567.
Милерян Е.А. Психология труда и профессионального образования [Книга] : избр. науч. труды / Е.А. Милерян. – Киев : Интерсервис, 2013. – 290 с. : портр. – Библиогр.: с. 289. – ISBN 978-617-696-186-4
568.
Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій [Книга] : метод. посібник / [З.Г. Кісарчук та ін.] ; за заг. ред. З.Г. Кісарчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Логос, 2015. – 206, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 206. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-171-878-3
569.
Періус Н.В. Психологічні особливості розвитку соціально-психологічної компетентності майбутніх учителів початкових класів [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Періус Надія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
570.
Психологія і особистість [Журнал] : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
571.
Психологія і особистість [Журнал] : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
572.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
573.
Волошко Н.І. Психологія становлення здорового способу життя учасників навчально-виховного процесу [Книга] : монографія / Н.І. Волошко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Логос, 2015. – 414, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 387-415. – ISBN 978-966-171-904-9
574.
Публічне право [Журнал] = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
575.
Публічне право [Журнал] = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,