Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Соціолого-педагогічний словник [Книга] : [навч.-довідк. вид. для студентів ВНЗ] / [авт.-уклад.: В.В. Радул та ін. ; за заг. ред. В.В. Радула]. – [2-ге вид.]. – Харків : Мачулін, 2015. – 443, [1] с. – ISBN 978-966-8768-83-5
602.
Нелін О.І. Спадкове право України [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.І. Нелін ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Київський університет, 2013. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 235-244 та в підрядк. прим. – ISBN 078-966-439-663-6
603.
Шарпак Ж. Спогади вигнанця, фізика, громадянина світу [Книга] = Memoires d"un deracine, physicien et citoyen du monde / Жорж Шарпак ; за участі Франсуа Вануччі, Ролана Омнеса та Річарда Л. Гарвіна ; з фр. пер. Іван Рябчій. – Львів : Кальварія, 2014. – 196, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. фр. - Пер. за вид.: Memoires d"un deracine, physicien et citoyen du monde / Georges Charpak. Paris: Editions Odile Jacob, 2008. – (Колекція наукова). – ISBN 978-617-7192-08-3
604.
Сполучник [Журнал] : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005-
605.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
606.
Стамбул - квітка на перехресті цивілізацій [Книга] : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Турецьке агентство зі співробітництва та координації (ТІКА) при раді Міністрів Турецької Республіки. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 261, [2] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-673-378-2
607.
Стан та динаміка розвитку організацій громадянського суспільства в Україні 2002-2013 роки [Книга] : [звіт за даними дослідження] / [упоряд.: Л. Паливода ; ред.: В. Купрій]. – Київ : Творчий центр ТЦК, 2014. – 86 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 84-85
608.
Чобіт Д.В. Стиборівка: готи та їх нащадки [Книга] : до питання про населення Волино-Подільського пограниччя II-V ст. н. е. / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2013. – 350, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 320-348. – ISBN 966-7544-57-7-1
У пр. №1697890 дарчий напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис. 22.07.2015 р. м. Київ
609.
Стратегічні пріоритети [Журнал] = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
610.
Вишневська-Черкас Стратегія стримування та залучення в американсько-китайських відносинах [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Вишневська-Черкас Ірина Григорівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ, 2014
611.
Заводовський Д.О. Структурні та механічні зміни м"язових волокон та саркомерів за умов ішемічного переродження [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Заводовський Данило Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
612.
Пономаренко О.М. Структурогенез та геохронологія палеопротерозойських гранітоїдів Волинського мегаблоку Українського щита [Книга] / О.М. Пономаренко, О.О. Павлова, Г.Г. Павлов ; [відп. ред.: О.М. Пономаренко] ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ : Компринт, 2014. – 176, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 162-174. – ISBN 978-966-02-7327-6
613.
Студентський науковий вісник [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Кіровоград
614.
Студентський науковий вісник [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Кіровоград
615.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the fine arts / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
616.
Нелін О.І. Суд, правоохоронні і правозахисні органи України [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / О.І. Нелін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 367, [1] с. : іл., схеми. – Предм. покажч. : с. 350-352. – Бібліогр. : с. 353-361. – ISBN 968-966-439-616-2
617.
Судова апеляція [Журнал] : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005-
618.
Жорнік М.О. Судочинство в справах про визнання недійсними правочинів, вчинених із дефектами волі (на матеріалах судової практики) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Жорнік Марія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
619.
Сучасна гастроентерологія [Журнал] = Contemporary gastroenterology : український науково-практичний спеціалізований журнал / Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ". – Київ, 2000-. – ISSN 1727-5725
620.
Сучасна гідроекологія: місце наукових досліджень у вирішенні актуальних проблем [Книга] : зб. матеріалів наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю заснування Ін-ту гідробіології НАН України : 2-3 квіт., 2015 р. / НАН України, Ін-т гідробіології, Рада молодих вчених Ін-ту гідробіології. – Київ : Інститут гідробіології НАН України, 2015. – 80 с. : іл., табл. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7342-9
621.
Сучасна філологія: теорія та практика [Книга] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – 250, [2] с. – Назва обкл. : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна філологія: теорія та практика", 7-8 листопада 2014 року, Одеса, Україна. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7178-39-1
622.
Владиченко Л.Д. Сучасний стан та особливості відносин між державою та релігійними організаціями: порівняльний аналіз українського та польського досвіду [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Владиченко Лариса Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
623.
Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації [Книга] : монографія / [Кудряченко А.І. та ін.] ; наук. ред.: А.І. Кудряченко, Т.О. Метельова ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ : Фенікс, 2014. – 441, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-136-171-2
624.
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони [Журнал] = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
625.
Антонов В.М. Сучасні операційні системи: основні поняття (Вступ до спеціальності) [Книга] : монографія / В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі ; Нац. техн. ун-т України "КПІ", Укр. акад. акмеології. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 309, [3] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 288. – ISBN 978-617-646-293-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex