Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації [Книга] : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / О.В. Яшенкова. – Київ : Академія, 2010. – 309, [3] с. – Бібліогр.: с. 299-309. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-335-5
577.
Семенюк О.А. Основи теорії мовної комунікації [Книга] : навчальний посібник / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – Київ : Академія, 2010. – 240с. : табл. – Бібліогр.: с. 233-237. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-328-7
Адресований студентам вищих навчальних закладів, буде корисним вчителям-філологам, працівникам засобів масової інформації, усім, хто дбає про рівень свого мовлення
578.
Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Є.Г. Рясних. – Київ : Академвидав, 2010. – 333, [3] с. – Бібліогр.: с. 334. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-8226-88-5
Єдине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
579.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России / Мин-во РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. – Москва, 1999-
580.
Основы процессов обезвреживания экологически вредных отходов виноделия [Книга] / В.В. Ковалев, О.В. Ковалева, Г.Т. Дука, Б.С. Гаина; Виктор Ковалев, Ольга Ковалева, Георгий Дука, Борис Гаина ; АН Молдовы, Ин-т химии АН Молдовы ; Науч.-исслед. Центр Приклад. и Экол. химии Молдавского гос. ун-та ; Молдавский Нац. ин-т виноградарства и вина. – Кишинэу, 2007. – 343, [1] с. : ил. – Библиогр.: c. 332-343. – ISBN 978-9975-62-188-5
581.
Білько Д.І. Особливості експресії ядерних і TOLL- подібних рецепторів та їх функціональних зв"язків у пухлинних клітинах різного походження [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Білько Д.І. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010
582.
Пасенко О.О. Отримання нанорозмірних порошків стабілізованого діоксиду цирконію методом осадження [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Пасенко О.О. ; Держ. вищ. навч. закл ; Укр. держ. хіміко-технологічний ун-т. – Дніпропетровськ, 2010
583.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
584.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
585.
Саприкіна М.М. Очищення води від мікроміцетів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Саприкіна М.М. ; НАН України ; Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. – Київ, 2010
586.
"Пакуль поживемо тут" [Книга] : збірник статей і матеріалів / Ін-т історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського, Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Чернігів. обл. адмін. Нац. Спілки краєзн. Укр. ; [відп. ред. О.Б. Коваленко та ін.]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 700 с. – ISBN 978-966-340-402-8
587.
Іванюк О.О. Параметрично-структурні методи підвищення якості систем регулювання промислових об"єктів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Іванюк О.О. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010
588.
Фіцула М.М. Педагогіка [Книга] : навчальний посібник / М.М. Фіцула. – 3-є вид., стер. – Київ : Академвидав, 2009. – 559, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-45-8
Розкрито основні питання загальних засад педагогіки,теорії навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвіт.школі з урахуванням сучаних досягнень педагогіки і психології та досвиду розбудови української національної
589.
Волкова Н.П. Педагогіка [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів]. – 3-є вид., стер. – Київ : Академвидав, 2009. – 615, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-83-0
Для студентів вищих навчальних закладів
590.
Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи [Книга] : навчальний посібник / А.І. Кузьмінський. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 486, [2] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. приміт. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-862-4
591.
Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи [Книга] : навчальний посібник / М.М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академвидав, 2010. – 454, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 444-454. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-966-8226-98-4
592.
Педагогічна думка [Журнал] / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
593.
Мушкетик Л. Переклад з угорської на українську мову: теоретичні узагальнення і практичний досвід [Книга] : монографія / Леся Мушкетик ; НАНУ, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ніредьгазька Вища школа, К-ра укр. і русинської філолог. – Київ : Аспект-Поліграф, 2006. – 200 с. – ISBN 966-340-163-X
594.
Хакимов Х.Х. Периодическая система и биологическая роль элементов [Книга] / Х.Х. Хакимов, А.З. Татарская. – Ташкент : Медицина, 1985. – 184, [4] с., [2] табл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 182-185
595.
Перспективы развития мировой экономики [Журнал]. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-962-6
596.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
597.
Гукин Д. ПК для "чайников" [Книга] = PCs for Dummies : краткий справочник / Д. Гукин, С.Х. Гукин; [пер. с англ. И.В. Василенко]. – 2-е изд. – Москва ; С.Пб. ; Киев : Диалектика, 2003. – 240 с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0496-X
598.
Илиевски П.Х. Поjaва и развоj на писмото [Книга] = Origin and development of writing : со посебен осврт кон почетоците на словенската писменост / Петар Хр. Илиевски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе, 2001. – 384, [1] c. : ил. – ISBN 9989-101-04-3
599.
Податковий менеджмент [Книга] : конспект лекцій : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад. О.В. Зайцев]. – Суми : Вид-во СумДУ
600.
Поети од Македониjа [Книга] = Poetё nga Maqedonia = Makedonya sairleri : [панорама на македонска, албанска и турска поезиjа]. – Скопje : Ми-Ан, 2002. – 287 c. – Текст напоредно на мак., алб. и тур. jазик. – ISBN 9989-613-27-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex