Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Марченко С.І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні [Книга] : монографія / С.І. Марченко. – Київ : Обрії, 2010. – 200 с. – ISBN 978-966-2278-07-1
577.
Організація баз даних та знань [Книга] : конспект лекцій для студентів спеціальності 080402 - Інформаційні технології проектування заочної форми навчання / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад. А.В. Неня]. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 109, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 108-109
578.
Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей [Книга] : навчальний посібник / Б.П. Пангелов. – Київ : Академвидав, 2010. – 245, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-245. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-966-8226-99-1
579.
Гупало О.П. Органічна хімія [Книга] : підручник / О.П. Гупало, О.П. Тушницький. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 431, [1] с. – Бібліогр.: іл., табл. – ISBN 978-966-346-414-5
для студентів нехімічних спеціальностей
580.
Освіта і управління [Журнал] : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
581.
Гусев В.С. Освоение Internet [Книга] : краткое руководство / В.С. Гусев. – Москва ; С.-Пб. ; Киев : Диалектика, 2005. – 288 с. – На обл.: Лаконично, доступно, эффективно!. – (Краткое руководство). – ISBN 5-8459-0584-2
582.
Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики [Книга] : підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-е вид., допов. – Київ : Академія, 2009. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 361-275. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-302-7
583.
Жидецький В.Ц. Основи охорони праці [Книга] : підручник / В.Ц. Жидецький. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 372, [4] с. : іл., табл. + 1 CD-ROM. – ISBN 978-966-346-601-9
584.
Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації [Книга] : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / О.В. Яшенкова. – Київ : Академія, 2010. – 309, [3] с. – Бібліогр.: с. 299-309. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-335-5
585.
Семенюк О.А. Основи теорії мовної комунікації [Книга] : навчальний посібник / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – Київ : Академія, 2010. – 240с. : табл. – Бібліогр.: с. 233-237. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-328-7
Адресований студентам вищих навчальних закладів, буде корисним вчителям-філологам, працівникам засобів масової інформації, усім, хто дбає про рівень свого мовлення
586.
Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Є.Г. Рясних. – Київ : Академвидав, 2010. – 333, [3] с. – Бібліогр.: с. 334. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-8226-88-5
Єдине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
587.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России / Мин-во РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. – Москва, 1999-
588.
Основы процессов обезвреживания экологически вредных отходов виноделия [Книга] / В.В. Ковалев, О.В. Ковалева, Г.Т. Дука, Б.С. Гаина; Виктор Ковалев, Ольга Ковалева, Георгий Дука, Борис Гаина ; АН Молдовы, Ин-т химии АН Молдовы ; Науч.-исслед. Центр Приклад. и Экол. химии Молдавского гос. ун-та ; Молдавский Нац. ин-т виноградарства и вина. – Кишинэу, 2007. – 343, [1] с. : ил. – Библиогр.: c. 332-343. – ISBN 978-9975-62-188-5
589.
Білько Д.І. Особливості експресії ядерних і TOLL- подібних рецепторів та їх функціональних зв"язків у пухлинних клітинах різного походження [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Білько Д.І. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010
590.
Пасенко О.О. Отримання нанорозмірних порошків стабілізованого діоксиду цирконію методом осадження [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Пасенко О.О. ; Держ. вищ. навч. закл ; Укр. держ. хіміко-технологічний ун-т. – Дніпропетровськ, 2010
591.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
592.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
593.
Саприкіна М.М. Очищення води від мікроміцетів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Саприкіна М.М. ; НАН України ; Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. – Київ, 2010
594.
"Пакуль поживемо тут" [Книга] : збірник статей і матеріалів / Ін-т історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського, Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Чернігів. обл. адмін. Нац. Спілки краєзн. Укр. ; [відп. ред. О.Б. Коваленко та ін.]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 700 с. – ISBN 978-966-340-402-8
595.
Іванюк О.О. Параметрично-структурні методи підвищення якості систем регулювання промислових об"єктів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Іванюк О.О. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010
596.
Фіцула М.М. Педагогіка [Книга] : навчальний посібник / М.М. Фіцула. – 3-є вид., стер. – Київ : Академвидав, 2009. – 559, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-45-8
Розкрито основні питання загальних засад педагогіки,теорії навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвіт.школі з урахуванням сучаних досягнень педагогіки і психології та досвиду розбудови української національної
597.
Волкова Н.П. Педагогіка [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів]. – 3-є вид., стер. – Київ : Академвидав, 2009. – 615, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-83-0
Для студентів вищих навчальних закладів
598.
Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи [Книга] : навчальний посібник / А.І. Кузьмінський. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 486, [2] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. приміт. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-862-4
599.
Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи [Книга] : навчальний посібник / М.М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академвидав, 2010. – 454, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 444-454. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-966-8226-98-4
600.
Педагогічна думка [Журнал] / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,