Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Поліщук Я.О. І ката, і героя він любив... [Книга] : Михайло Коцюбинський : літературний портрет. – Київ : Академія, 2010. – 300, [4] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Життя і слово). – ISBN 978-966-580-317-1
377.
Єгорова С.Ю. Імунологічна реактивність у хворих на неспецифічний виразковий коліт з різним ступенем дисбактеріозу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09. / Єгорова С.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
378.
Рудик М.П. Імуномодулюючі ефекти лектину Bacillus subtilis B-7025 при пухлинному рості [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.09 / Рудик М.П. ; МОНУ, КНУТШ. – Київ, 2010
379.
Кондратюк Ю.Ю. Імунохімічне дослідження тирозил-тРНК синтетази ссавців та її участі в імунопатогенезі дилятаційної кардіоміопатії [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.09 / Кондратюк Ю.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
380.
Наумова О.О. Інноваційна діяльність персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Наумова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
381.
Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент [Книга] : Підручник / Т.О. Скрипко. – Київ : Знання, 2011. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-357. – ISBN 978-966-346-718-4
382.
Переломова О.С. Інтертекстуальність в українському художньому дискурсі: структурно-семантичний і стилістичний аспетки [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.01 / Переломова О.С. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
383.
Щербак Т.Л. Інформаційна технологія діагностики динаміки процесів електроспоживання організацій у штатному і нештатному режимах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Щербак Т.Л. ; НАУ. – Київ, 2010
384.
Уткіна Т.Ю. Інформаційна технологія синтезу моделей систем управління автоматизованими процесами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Уткіна Т.Ю. ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2010
385.
Музика Д.В. Інформаційна технологія створення графічних засобів захисту документів з використанням стеганографічних методів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Музика Д.В. ; Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010
386.
Філинюк М.А. Інформаційні пристрої на основі потенційно-нестійких багатоелектродних напівпровідникових структур Шотткі [Книга] : монографія / М.А. Філинюк, О.М. Куземко, Л.Б. Ліщинська ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 273, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-273. – ISBN 978-966-641-332-4
387.
Страхарчук А.Я. Інформаційні системи і технології в банках [Книга] : навчальний посібник / А.Я. Страхарчук, В.П. Страхарчук ; М-во освіти і науки України, Національний банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ ; Знання, 2010. – 515, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.513-515. – (Інформаційні системи і технології в економіці). – ISBN 978-966-484-012-2; 978-966-346-516-6
388.
Пальонна Т.А. Інформаційні технології багатоетапного підбору агентів для формування віртуальних підприємств [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Пальонна Т.А. ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2010
389.
Клименко С.В. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень в задачах психометричного тестування [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Клименко С.В. ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2010
390.
Тіндалл Д.Б. Історія Америки [Книга] = America a narrative history / Джордж Бравн Тіндалл, Дейвід Е. Шай ; пер. з англ. Л. Притула, Г. Сташків, О. Щур. – 6-те вид. – Львів : Літопис, 2010. – 904 с. : іл. – ISBN 978-966-7007-95-9
«Історія Америки» у її розширеному Шостому виданні починається з перших відомостей про Північноамериканський континент і охоплює період розвитку Сполучених Штатів Америки аж до президентства Джорджа Буша-молодшого. Жвавий, захопливий стиль оповіді, добре організований і щедро ілюстрований матеріал (зокрема понад 100 карт), вичерпний науковий апарат, рідкісні додатки – неадаптовані тексти Декларації про незалежність, Статей Конфедерації, Конституції з Поправками, таблиці імміграційної статистики, президентських виборів тощо – роблять цю книгу неоціненним джерелом знань про одну з найбільших країн світу.

Для широкого кола читачів.391.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
392.
Історія зарубіжної літератури XX століття [Книга] : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / [В.І. Кузьменко та ін.] ; за ред. В.І. Кузьменка. – Київ : Академія, 2010. – 494, [2] с. : табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-580-310-2
Зарубіжна література ХХ ст. - масштабний простір для творчих пошуків, увиразнених в естетиці модернізму і постмодернізму з усіма їх течіями, школами, концептуальними програмами і проектами. Над нею тяжів трагічний досвід людства, що пережило дві світовівійни. Самобутність національних літератур розвивали письменники, які виводили слово на нові, часто несподівані орбіти осягнення світу і буття людини в ньому. З огляду на це в навчальному посібнику розкрито основні тенденції, явища зарубіжного письменства ХХ ст. на загальноестетичному, національному, індивідуальному рівнях, представлено яскраві письменницькі постаті і їхні знакові твори, важливу додаткову інформацію.
Адресований студентам філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться зарубіжною літературою, намагається пізнати життя і творчість найвидатніших письменників ХХ ст., найзначущіші їхні надбання
393.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
394.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
395.
Табачник Д.В. Історія української дипломатії [Книга] : біографічні нариси : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д.В. Табачник ; [голов. ред. В. М. Куценко]. – Київ ; Харків : Либідь ; Фоліо, 2009. – 883, [7] с. – Бібліогр.: с. 884-885. – ISBN 978-966-06-0546-6; 978-966-03-4760-1
396.
Іваненко В.В. Історія української культури [Книга] : навчальний посібник / В.В. Іваненко, Г.Г. Кривчик ; М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2010. – 99, [1] с. – Бібліогр.: с.95-96
397.
Крижанівська О.І. Історія української мови [Книга] : історична фонетика, історична граматика : навчальний посібник / О.І. Крижанівська. – Київ : Академія, 2010. – 248 с. : табл. – Бібліогр.: с. 245-246. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-311-9 ; 978-966-580-310-2
Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
398.
Кагановська Т.Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні [Книга] : монографія / Т.Є. Кагановська ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – 362 с. – ISBN 978-966-623-677-0
399.
Александрова Н. Капкан для принцессы [Книга] : [роман] / Н. Александрова. – Санкт-Петербург : Нева ; Олма-Пресс, 2002. – 320 с. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-2157-1
400.
Київська школа цивілістики [Книга] : до 175 - річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1834-2009 / КНУТШ, Юрид. ф-т, К-ра цивільного права ; за ред. Р.А. Майданика ; [редкол. : Н.С. Кузнєцова, Р.А. Майданик та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-2183-63-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex