Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Глигоров К. Македониjа е се што имаме [Книга] / Киро Глигоров. – Скопjе : ТРИ, 2001. – 575, [2] с., [8] л. фот. – (Библиотека "Определуваньа"). – ISBN 9989-918-15-5
477.
Македонскиот jазик во jавното општенье [Книга] : зборник на трудови од собирот, одржан на 18-19 февруари 1999. – Скопje, 2000. – 354, [1] с. – (Jазикот наш денешен : едициjа во чест на Благоjа Корубин / ред. С. Велковска ; кн. 3). – ISBN 9989-640-21-1
478.
Македонскиот глагол синхрониjа и диjахрониjа [Книга] : зборник на трудови од собирот, одржан на 1 - 2 март 2000. – Скопje, 2001. – 245 с. – (Jазикот наш денешен : едициjа во чест на Благоjа Корубин ; кн. 4). – ISBN 9989-640-23-8
479.
Георгиевски Х. Македонскиот роман [Книга] : 1952-2000 / Христо Георгиевски. – Скопje : Матица Македонска, 2002. – 383, [1] с. – ISBN 9989-48-420-1
480.
Наумоски П. Македонско антимонополско право [Книга] : закон против ограничуванье на конкуренциjата и закон против нелоjалната конкуренциjа : коментар : со прилог на Законот за заштита на потрошувачите / Петар Наумоски. – Скопjе : Магнат, 2001. – 326, [2] с. – ISBN 9989-9863-5-5
481.
Бурда М. Макроекономиjа [Книга] : европски текст / Маjкл Бурда & Чарлс Виплоц ; прев.: Зоран Jовановски. – прев. на второто изд. – Скопje : Ина-комерц, 2001. – 527 с. – На суперобкл. також: Специjално издание. – ISBN 9989-9536-7-8
482.
Романенкова Ю.В. Маньєризм у художній культурі Європи кін. 15 - 1 пол. 17 ст.: тенденції стильової трансформації [Автореферат] : автореф. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Романенкова Ю.В. ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010
483.
Зозулев А.В. Маркетинг [Книга] : учебное пособие / А.В. Зозулев, Н.С. Кубышина ; под ред. С.А. Солнцева. – Киев ; Москва : Знання ; Рыбари, 2011. – 421, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 414-421. – (Высшее образования XXI века). – ISBN 978-966-346-852-5
484.
Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг [Книга] : навчальний посібник / Н.Є. Кудла ; М-во освіти і науки України, Львів. ін-т економіки і туризму. – Київ : Знання, 2011. – 350, [2] с. : іл., табл. + 1 CD-ROM. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-683-5
485.
Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу [Книга] : навчальні посібники / О.А. Біловодська. – Київ : Знання, 2011. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 492-495. – ISBN 978-966-346-665-1
486.
Врагов А.П. Матеріали до розрахунків процесів та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв [Книга] : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів / Врагов А.П., Михайловський Я.Е., Якушко С.І. ; М-во науки і освіти, Сумський держ. ун-т. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 169, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.167-169. – ISBN 978-966-657-207-6
487.
Герасименко К.В. Махно [Книга] / К.В. Герасименко. – Харьков : Интербук, 1990. – 72 с. – В кн. также: Большевистский переворот/А.И. Деникин. – (Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев). – ISBN 5-7664-0499-9
488.
Фрчкоски Л.Д. Мегународно право за правата на човекот [Книга] / Льубомир Данаилов Фрчкоски. – Скопje : Магор, 2001. – 356, [2] с. – (Едициjа: Наука). – ISBN 9989-851-39-5
489.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
490.
Кіптенко В.К. Менеджмент туризму [Книга] : підручник / В.К. Кіптенко. – Київ : Знання, 2010. – 502, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 481-483. – ISBN 978-966-346-800-6
У підручнику на сучасному рівні розглянуто сутність і найважливіші сторони менеджменту туризму, історію розвитку управління туристичною діяльністю, визначено систему, об"єкти і суб"єкт управління в туризмі, розкрито особливості управління внутрішнім і зовнішнім середовищем, сполучними процесами, персоналом та процесами праці в туризмі, управління, орієнтованого на клієнта, функції, принципи і методи менеджменту туризму. Особливу увагу приділено управлінню туристичними територіями і регіонами. Теоретичні положення підкріплено прикладами і практичними рекомендаціями. У кінці книги до кожного розділу наведено практикум, до складу якого входять тестові завдання, ситуаційні завдання і теми для обговорення.
Для студентів географічних, історичних та економічних факультетів, які вивчають дисципліну "Менеджмент туризму", викладачів вищих навчальних закладів, фахівців у галузі туризму.
491.
Положій Є.В. Мері та її аеропорт [Книга] / Євген Положій. – Харків : Фоліо, 2008. – 281, [3] с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4488-4
492.
Мороз В.І. Метод розрахунку режимів і формування керуючих впливів в електромеханічних системах на основі інтегралу згортки [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Мороз В.І. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010
493.
Маляр А.В. Методи аналізу та оптимізації електромеханічних систем штангових нафтовидобувних установок [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Маляр А.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010
494.
Тягунова М.Ю. Методи диспетчеризації завдань у розподілених комп"ютерних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05. / Тягунова М.Ю. ; НАНУ, Ін-т пролем модел. в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2010
495.
Методи і засоби психофізіологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в збройні сили України [Книга] : монографія / М-во освіти і науки України , Вінницький нац. техн. ун-т ; [C.М. Злепко, Л.Г. Коваль, В.В. Петренко, Р.С. Белзецький]. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 203, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.196-203. – ISBN 978-966-641-344-7
496.
Левченко О.І. Методи і моделі оцінки природного (рентного) потенціалу родовищ твердих корисних копалин [Автореферат] : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Левченко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
497.
Каденко С.В. Методи підтримки прийняття рішень на основі ординальних оцінок з урахуванням досвіду [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Каденко С.В. ; НАН України ; Ін-т моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2010
498.
Муравський Л.І. Методи спекл-кореляції для дослідження механічних властивостей конструкційних матеріалів [Книга] / Л.І. Муравський ; НАНУ, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2010. – 208 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0959-3
499.
Колос Л.М. Методи та засоби багатокритеріального оцінювання програм та проектів в сфері космічних досліджень [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Колос Л.М. ; НАН України ; Нац. космічне агенство України, Ін-т космічних досліджень. – Київ, 2010
500.
Філинюк М.А. Методи та засоби вимірювання параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників [Книга] : монографія / М.А. Філинюк, К.В. Огородник, Л.Б. Ліщинська ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-641-342-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,