Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Чепенко Т.Є. Прогнозування нестаціонарних часових рядів на основі штучних нейронних мереж з елементами часової затримки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Чепенко Тетяна Євгеніївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
552.
Козьяков І.М. Прокурор в апеляційному провадженні у кримінальних справах [Книга] : навч. посібник / І.М. Козьяков, Н.В. Лісова ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Алерта, 2010. – 145, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 144-145 та в підрядк. прим. – (Бібліотека прокурора). – ISBN 978-966-2183-81-8
553.
Хруслова Л.А. Прокурор у перегляді судових рішень у кримінальних справах в порядку виключного провадження [Книга] : навч. посібник / Л.А. Хруслова ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 47, [1] с. : табл. – (Бібліотека прокурора). – ISBN 978-966-2183-49-8
554.
Воскобійник В.А. Просторово-часові характеристики когерентних структур, полів швидкості та тиску у лункових генераторах вихорів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Воскобійник Володимир Анатолійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013
555.
Протидія злочинності у сфері інтелектуальної власності та комп"ютерних технологій органами внутрішніх справ: стан, проблеми та шляхи вирішення [Книга] : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 9 груд. 2011 р. / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України, Каф. операт.-розшук. діяльності ф-ту кримін. міліції ; [відп. за вип. Е.В. Рижков]. – Донецьк : ДЮІ МВС, 2012. – 263, [1] с. : іл. – Текст рос. та укр. – Бібліогр. в кінці ст.
556.
Кірмач А.В. Проходження державної служби: європейський досвід правового регулювання [Книга] / Кірмач Андрій Віталійович ; [відп. ред. В.Б. Авер"янов] ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Ліга-прес, 2011. – 190, [1] с. – Бібліогр.: с. 171-189. – ISBN 978-966-397-123-5
557.
Бойко М.Д. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин [Книга] : зразки документів, коментарі, роз"яснення : навч.-практ. посібник / М.Д. Бойко, М.А. Хазін. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : Атіка, 2012. – 618, [2] с. – Бібліогр.: с. 615-619. – ISBN 978-966-326-422-6
558.
Психологія праці та управління [Книга] : зб. наук. праць IX наук.-практ. конференції (м. Київ, 20 груд. 2012 р.) / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; за заг. ред. О.В. Киричука ; [упоряд.: І.І. Шелест та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2012. – 300 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 295-297. – ISBN 978-617-649-020-3
559.
Кондратюк Н.С. Психотерапевтическое высказывание [Книга] : парадигмальные особенности / Кондратюк Н.С. ; Киев. нац. лингвист. ун-т. – Киев : Винниченко Н.Д., 2012. – 178, [1] с. : ил., табл. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 159-173. – ISBN 978-966-1569-19-4
560.
Публічне право [Журнал] = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
561.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
562.
Кулаковська В.В. Реклама книги в незалежній Україні: стан, проблеми та перспективи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кулаковська Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013
563.
Ректоры Московского университета [Книга] : (биографический словарь). – Москва : МАЛП, 1996. – 272 с. : портр. – Библиогр. в конце ст. – (Справочно-информационная серия "Московский университет на пороге третьего тысячелетия" / под. общ. ред.: В.А. Садовничего, В.И. Ильченко). – ISBN 5-88091-014-8
Выпуск включает краткие справочно-биографические данные о директорах и ректорах Московского ун-та за период 1755-1992 гг.
564.
Богатирьова Н.Ю. Релігійність і кримінальна правосвідомість: філософсько-соціальні аспекти [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Богатирьова Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
565.
Богатирьова Н.Ю. Релігійність і кримінальна правосвідомість: філософсько-соціальні аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Богатирьова Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
566.
Рельеф среды жизни человека (экологическая геоморфология) [Книга] / Э.А. Лихачева, А Д. Тимофеев, Д.С. Асоян, Н.Е. Барщевский, О.А. [и др.] Борсук; [Лихачева Э.А. и др.] ; отв. ред.: Э.А. Лихачева, Д.А. Тимофеев ; Рос. акад. наук, Ин-т географии [и др.]. – Москва : Медиа-ПРЕСС. – ISBN 5-901004-02-0
567.
Ренессанс [Журнал] : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
568.
Репродуктивная эндокринология [Журнал] : научно-практический медицинский журнал / МЗ Украины; ГУ "ИПАГ НАМН Украины"; ИД "Трилист". – Київ, 2011-
569.
Репродуктивная эндокринология [Журнал] : научно-практический медицинский журнал / МЗ Украины; ГУ "ИПАГ НАМН Украины"; ИД "Трилист". – Київ, 2011-
570.
Федоренко М.І. Ринкова трансформація банківської системи КНР [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Федоренко Максим Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
571.
Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна [Книга] : підручник для студентів і курсантів юрид. спеціальностей : підручник для студентів ВНЗ / О.В. Рогожкин ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Вид. 2-ге, допов. – Донецьк : ДЮІ МВС, 2012. – 298, [1] с. – Бібліогр.: с. 297-298. – ISBN 978-966-8950-67-4
572.
Матвійчук Л.О. Розвиток біобібліографічних досліджень у галузі гуманітарних наук в Національній академії наук України (1918-2012) [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Матвійчук Лариса Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013
573.
Демінський С.А. Розвиток інститутів як умова і фактор якісного зростання в перехідних економіках [Книга] : монографія / С.А. Демінський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т світ. економ. і міжнар. відносин НАН України. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170-182. – ISBN 978-966-340-500-1
574.
Гільова О.О. Розвиток методів обробки інформації при неруйнівному контролі композиційних матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Гільова Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
575.
Тимофеєв Є.П. Розвиток науково-технічних основ забезпечення єдності вимірювань енергетичних параметрів лазерного випромінювання [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Тимофеєв Євген Петрович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex