Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Пугачевська Є.П. Розробка композиційних матеріалів і покриттів на основі дибориду титану-хрому для підвищення зносостійкості титанових сплавів в умовах фретинг-корозії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Пугачевська Євгенія Петрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем матеріалознав. ім. І.М. Францевича. – Київ, 2013
577.
Лозінський В.Б. Розробка технологій покращення властивостей оптичних елементів на основі GaAs, діелектричних плівок та сонячних елементів з їх використанням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Лозінський Володимир Борисович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2013
578.
Мокрий В.І. Розроблення системи екологічного моніторингу природно-заповідного фонду Західного Полісся [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Мокрий Володимир Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2013
579.
Андріїв Д.М. Розслідування злочинів, спрямованих на заволодіння житлом [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Андріїв Дмитро Миронович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013
580.
Сарамолкі А.Р. Розширення можливостей підвищення точності частотно-фазових вимірювань в радіотехнічних системах літальних апаратів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Сарамолкі Амір Рузбех ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2013
581.
Российский экономический журнал [Журнал] / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
582.
Русская словесность в школах Украины [Журнал] : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев : Педагогічна преса, 1996-
583.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2007-
584.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2007-
585.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005-
586.
Світ медицини та біології [Журнал] = World of medicine and biolody : медичні і біологічні науки / ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2005-. – ISSN 2079-8334
587.
Світогляд - філософія - релігія [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011-
588.
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [Журнал] = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
589.
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [Журнал] = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
590.
Синові України [Книга] : зб. статей 1906 року на пошану проф. Володимира Антоновича / М. Дашкевич, М Сумцов, В. Хвойка, В. Перетц, М. [та ін.] Веселовський; Дашкевич М. [та ін. ; ред. Т. Санкович] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т укр. археографії АН України ; Центр. наук. б-ка ім. В.І. Вернадського АН України. – Фототип. відтворення. – Київ : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.], 1993. – 122, [1] с. – Факсимільне вид. - Київська археографічна комісія 150 років. - Вих. дан. ориг.: Киев : Тип. 1-ой Киев. артели печ. дела, 1906. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-0426-5
У книзі вміщено факсимільне відтворення маловідомої пам"ятки української історіографії поч. ХХ ст. - ювілейний збірник "Сыну Украины" на пошану видатного укр. історика проф. В.Б. Антоновича. Виданий 1906 р. в одному примірнику, цей твір тільки тепер дочекався свого перевидання.

Зміст:
1. Веселовский Н. О местонахождении Гюлистана при-Сарайского. - С. 95-104;
2. Грушевский А. Из истории украинской этнографии. Изучение исторических песен. - С. 71-85;
3. Данилевич В.Е. Из истории управления Слободской Украины в XVII столетии (К биографии Острожского черкасского полковника И.С. Саса).- С. 105-113;
4. Дашкевич Н. Олексий Попович думи "Про бурю на Чорному морі". - С. 1-18;
5. КаманинИ.М. Эпизоды и деятели єпохи Богдана Хмельницкого. - С. 25-44;
6. Перетц В. Несколько документов к истории Украины 1692-1759 гг.- С. 55-71
7. Самоквасов Д. Археологические карты В.Б. Антоновича С. 55-70
8. Сумцов Н.Ф. О национальном самосознании домонгольской Руси.- С. 19-24
9. Хвойка В. Обряд погребения с сожжением и его древность.- С. 85-94.

Зміст:
Олексий Попович думи "Про бурю на Чорному морі" / Дашкевич Н.
О нац&иональном самосознании домонгольской Руси / Сумцов Н.Ф.
Эпизоды и деятели эпохи Богдана Хмельницкого / Каманин И.М.
Несколько документов к истории Украины 1692-1759 гг. / Перетц В.
Археологические карты В.Б. Антоновича / Самоквасов Д.
Из исто&рии украинской этнографии. Изучение исторических песен / Грушевский А.
Обряд погребения с сожжением и его древность / Хвойка В.
О местонахождении Гюлистана при-Сарайского / Веселовский Н.
Из истории управления Слободской Украины в XVII столети&и (К биографии Острожского черкасского полковника И.С. Саса) / Данилевич В.
591.
Скорохода О.В. Синтез нейроелементів і нейромереж реального часу паралельно-вертикального типу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Скорохода Олекса Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
592.
Пєтков О.О. Синтез розрядних кіл ємнісних накопичувачів енергії для формування великих імпульсних струмів з нормованими параметрами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.13 / Пєтков Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
593.
Ліціс О.О. Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Ліціс Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
594.
Кайдан Н.В. Скінченні кільця [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Кайдан Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
595.
Кайдан Н.В. Скінченні кільця [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Кайдан Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
596.
Словник фінансово-правових термінів [Книга] / [Антипов В.І. та ін. ; за заг. ред. Л.К. Воронової] ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Алерта, 2011. – 557, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 557. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-162-8
597.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
598.
Осень В. Сонет и стихотворение в сонетной форме [Книга] / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2012. – 93, [1] с. – Библиогр.: с. 91-92. – ISBN 978-966-389-353-2
НБ им. М. Максимовича в дар от автора
27.02.2013 г.
Печать, подпись
599.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 3. Философия [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 1. – 2013. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
600.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11. Социология [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 1. – 2013. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,