Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Макаруха З.М. Правові засади заснування та розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в рамках Європейського Союзу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Макаруха Зоряна Мар"янівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
527.
Посохова Л.Ю. Православні колегіуми України наприкінці XVII - на початку XIX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Посохова Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012
528.
Редько О.Ю. Практика застосування МСА. МСА 240. Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності [Брошура] : науково-практичний коментар / О.Ю. Редько ; Наук. школа аудиту Нац. центру обліку та аудиту Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ : НЦОА, 2012. – 23, [1] с.
529.
Редько О.Ю. Практика застосування МСА. МСА 260. Інформування аудитором управлінського персоналу замовника [Брошура] : науково-практичний коментар / О.Ю. Редько ; Наук. школа аудиту Нац. центру обліку та аудиту Нац. акад . статистики, обліку та аудиту. – Київ : НЦОА, 2012. – 35, [1] с. : табл.
530.
Практикум з курсу "Безпека життєдіяльності" [Книга] : для студентів вищих навч. закладів / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко, Л.А. Васьковець, Т.В. [та ін.] Горбач; В.В. Березуцький [ та ін.] ; [за ред. В.В. Березуцького] ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : Факт, 2007. – 168 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 163. – ISBN 966-637-396-3
531.
Дей М.О. Практикум: міжнародне публічне право [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Дей М.О., Бурлак О.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Фірма "Гранмна", 2012. – 254, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-253 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2726-05-3
532.
Практична філософія [Журнал] : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 1999-
533.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
534.
Кирпичников А.П. Прикладная теория массового обслуживания [Книга] / А.П. Кирпичников ; [науч. ред. А.М. Елизаров]. – Казань : Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008. – 116, [2] с. – Библиогр.: с. 117. – ISBN 978-5-98180-523-3
535.
Трегубенко О.М. Природниче краєзнавство в системі вітчизняної шкільної освіти (20 - 80-ті роки XX століття) [Книга] : монографія / О.М. Трегубенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДЗ "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 504 с. – Додатки: с. 450-503. – Бібліогр.: с. 371-449. – ISBN 978-966-617-281-8
536.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
537.
Баулин Ю.В. Причинение вреда с согласия "потерпевшего" как обстоятельство, исключающее преступность деяния [Книга] / Ю.В. Баулин. – Харьков : Кроссроуд, 2007. – 96 с. – Библиогр.: с. 91-92 и в подстр. прим. – ISBN 966-8759-34-6
538.
Про стан і перспективи розвитку економічних відносин з ЄС (зона вільної торговлі) та Митним союзом [Книга] : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 11 травня 2011 року / Верховна Рада України ; Комітет у закордонних справах ; [відп. за вип. О.А. Сухаревська]. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 72 с. – ISBN 978-966-611-814-4
539.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
540.
Проблеми слов"янознавства [Журнал] = Problems of slavonic studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
541.
Руденко С.В. Проектно-орієнтоване управління станом навколишнього середовища в територіальних еколого-економічних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Руденко Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2012
542.
Шевчук В.О. Просвічений володар [Книга] : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / Валерій Шевчук ; [гол. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2012. – 464 с. : іл. – Бібліогр.: с. 435-443. – ISBN 978-966-06-0610-4
543.
Редько О.Ю. Професійна етика в практиці аудиту [Брошура] : стисле керівництво / О.Ю. Редько, О.Б. Рижакова, К.О. Редько ; Наук. школа аудиту Нац. центру обліку та аудиту Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ : НЦОА
544.
Психологический журнал [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
545.
Немов Р.С. Психология [Книга] : в 3-х книгах : учебник для студ. высших учеб. заведений / Р.С. Немов. – 5-е изд. – Москва : Владос. – ISBN 978-5-691-01743-8(Кн.1)
546.
Максимова Н.Ю. Психологія девіантної поведінки [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Ю. Максимова ; гол. ред. С.В. Головко. – Київ : Либідь, 2011. – 520 с. : табл. – ISBN 978-966-06-0605-0
Розглядаються психологічні проблеми девіантної поведінки. Розкриваються сутність, причини виникнення та форми прояву поведінки, що відхиляється від соціальних норм. Описано методи діагностики та корекції відхилень відповідно до їх різновидів, в тому числі вікових.
547.
Гамильтон Д. Разрушители [Книга] : романы / Д. Гамильтон. – Ростов -на-Дону : Проф-Пресс, 1995. – 413, [3] с. – В содерж. : Несущие грозу ; Разрушители. – (Отряд особого назначения). – ISBN 5-88475-039-0
548.
Худойбердиев Б.Г. Рамановские спектры и расчеты молекулярных агрегатов в системах с интенсивным межмолекулярным взаимодействием [Автореферат] : автореф. дисc. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Худойбердиев Бекзод Гайбуллаевич ; М-во высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан ; Самаркандский гос. ун-т им. А. Навои. – Самарканд, 2012
549.
Ступницкая Н.Н. Расколотый мир [Книга] : о романе А.И. Солженицына "В круге первом" : [монография] / Н.Н. Ступницкая. – Харьков : Планета-Принт, 2011. – 168, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 159-167
550.
Робертс Н. Расплата за смерть [Книга] : роман / Нора Робертс ; [пер. с англ. А. Новикова]. – Москва : Эксмо, 2010. – 445, [3] с. – ISBN 978-5-699-39089-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex