Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Уайльд О. Портрет Дориана Грея. Сказки [Книга] / О. Уайльд ; [пер. с англ. ; послесл. и прим. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 427 с., [3] с. : ил. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкун, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5706-8
427.
Роздобудько И.В. Последний бриллиант миледи [Книга] : [пер. с укр.] / Ирэн Роздобудько. – Харьков : Фолио, 2012. – 185, [3] с. – Сер. осн. в 2004 г. – (Граффити = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5897-3
428.
Цветков А.П. Последний континент [Книга] : избранные и новые стихи / Алексей Цветков. – Харьков : Фолио, 2012. – 475, [1] с. – Сер. осн. в 2004 г. – (Граффити = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5879-9
429.
Проханов А. Последний солдат империи. Кремлевский апокалипсис [Книга] / Александр Проханов. – Москва : Ковчег ; Сашко, 1993. – 427 с., [3] с. – (Русская рулетка / составитель серии : А. Афанасьев). – ISBN 5-87639-001-1
430.
Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка [Книга] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н.С. Краснокутська ; М-во освіти та науки України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Центр навч. л-ри, 2005. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-348. – ISBN 966-8365-76-3
431.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
432.
Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві [Книга] : міжнародно-правові механізми захисту : підручник / В.В. Мицик ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Промені, 2010. – 721, [1] с., [1] арк. портр. – Покажч.: с. 697-709. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права / гол. ред. Л.В. Губерський). – ISBN 978-966-8935-11-4
433.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
434.
Сверстюк Є.О. Правда полинова [Книга] / Євген Сверестюк. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 192 с., [16] іл., 111 с. – Кн. - "переверт." укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою :The wormwood truth. – ISBN 978-966-518-520-8
435.
Право Європейського Союзу [Книга] : навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / [Бондар Л.О., Брєдова Г.В., Вакуленко А.О. та ін. ; за ред. Р.А. Петрова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – 3-тє вид.,змін. і допов.(відповід. до положень Лісабон.Договору). – Київ : Істина, 2010. – 371, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 350-361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-35-1
436.
Право на працю та інші соціально-економічні права людини і громадянина [Книга] : збірник наукових праць, прсвячений 75-річчю від дня народження акад. Вищої школи України, Заслуженого юриста України, адвоката, проф. Володимира Павловича Пастухова / [упорядн.: В.Ф. Пеньківський, Л.С. Нецька, О.В. Тищенко]. – Київ : Обрії, 2012. – 306 с., [4] іл. – Бібліогр.: с.305 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-2278-23-1
437.
Скринька Д.В. Право світової організації торговлі [Книга] : підручник для студентів вищ. навч. закл. / Д.В. Скринька ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Ін-т міжнар. відносин КНУТШ ; Промені, 2010. – 337, [3] с. – Предм. покажч.: с. 325-327. – Бібліогр.: с. 328-331. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-8935-14-5
438.
Право та державне управління [Журнал] : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
439.
Право та державне управління [Журнал] : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
440.
Правовий вісник Української академії банківської справи [Журнал] : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008-
441.
Головченко В.В. Правозастосування і захист прав людини в суверенній Україні [Книга] : [монографія] / В.В. Головченко, О.В. Головченко. – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2012. – 328 с. – Бібліогр. в кінці кожного розділу. – ISBN 978-966-2765-12-0
442.
Практикум з усного перекладу [Книга] : мультимедійний формат : посібник з перекладу з англ. мови для студентів вищих навч. закл. / О.М. Гон, В.П. Морозов, М.О. Нощенко, П.П. Мовчан, В.О. Гулик ; [наук. ред. Дайнеко В.В.]. – 2-ге вид. – Київ : Імідж Принт, 2011. – 152 с. : табл. + CD. – До комплекту входить компакт-диск із комплексом мультимедійних тренувальних вправ. – ISBN 978-966-2397-06-2
443.
Добровольская Ю.А. Практический курс итальянского языка [Книга] : [учебник] / Ю.А. Добровольская. – Москва : Цитадель-трейд, 2008. – 492, [1] с. : табл. – ISBN 978-5-7657-0191-1
444.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
445.
Природа и Человек XXI век [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
446.
Проблеми загальної енергетики [Журнал] = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
447.
Скулиш Ю.І. Проблеми та перспективи бюджетного забезпечення соціальної сфери в Україні [Книга] : монографія / Ю.І. Скулиш ; Ін-т демографії та соц. дослід. НАН України. – Київ : Вид-во "Аграр медіа груп", 2009. – 288 с. : іл., табл. – Додатки: с. 207-269. – Бібліогр.: с. 270-287. – ISBN 978-966-2424-21-8
448.
Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів [Книга] : матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, Львів, 28 березня 2012 року / Вид-во Львівської комерційної акад. ; Нац. акад. стат., обліку та аудиту ; Полтавський ун-т екон. і торгівлі ; Ін-т екон. та фінансів ЛКА ; [відп. за випуск Куцик П.О.]. – Львів : Вид-во Львівської комерційної акад., 2012. – 195 с. – Бібліогр. в кінці доповіді
449.
Проблеми української політики [Книга] : аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / НАН України ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [редкол. : Левенець Ю.А., Войналович В.А., Дергачов О.П. та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2010. – 416 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-02-5663-7
450.
Герасимчук З.В. Прогнозування та антициклічне регулювання кон"юнктури ринку молочних продуктів України [Книга] : монографія / З.В. Герасимчук, О.В. Кощій ; [М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т]. – Луцьк, 2010. – 634, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 612-634. – ISBN 978-966-1532-41-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex