Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Новікова О.Ф. Сталий розвиток промислового регіону : соціальні аспекти [Книга] : монографія / [О.Ф. Новікова, О.І. Амоша та ін. ; наук. ред. О.Ф. Новікова] ; НАН України ; Ін-т економіки промисловості. – Донецьк : Ін-т економіки промисловості НАН України, 2012. – 533, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-966-02-6341-3
502.
Гессе Г. Степовий вовк [Книга] : роман / Герман Гессе ; [пер. з нім. Є. Поповича]. – Харків : Фоліо, 2011. – 282, [3] с. – Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5854-6
503.
Герасимчук З.В. Стимулювання сталого розвитку регіону : теорія, методологія, практика [Книга] : монографія / З.В. Герасимчук, В.Г. Поліщук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 514, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 298-495. – Бібліогр.: с. 496-514. – ISBN 978-966-7667-86-3
504.
Завірюха Л.А. Сторінки життєвих сценаріїв [Книга] : [зб. авт. текстів] / Лідія Завірюха. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 352 с. : табл. – ISBN 978-966-489-199-3
505.
Стратегічні пріоритети [Журнал] = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
506.
Страхування : теорія та практика [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Внукова Н.М., Временко Л.В., Андрійченко Ж.О. [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. та доповн. – Харків : Бурун Книга, 2009. – 655, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 617-634.- Автори зазначені в кінці кн.- На тит. арк. зазначено три автори. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-966-8942-35-8
507.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
508.
Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи [Книга] : антологія / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; за заг. ред. Дмитра Наливайка ; [редкол. : Т. Денисова, Г. Сиваченко, Е. Соловей та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 488 с. – ISBN 987-966-518-488-1
509.
Харчук Р.Б. Сучасна українська проза [Книга] : постмодерний період : навч. посіб. : для студентів вищих навч. закладів / Р.Б. Харчук ; [ред. А.А. Даниленко]. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Академія, 2011. – 248 с. – Бібліогр. в кінці розділу. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-366-9
510.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
511.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
512.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
513.
Яковець А.В. Телевізійна журналістика [Книга] : теорія і практика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Журналістика" / А.В. Яковець. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 262, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-262. – ISBN 978-966-518-525-3
514.
Герасимчук З.В. Теоретичні та прикладні засади прогнозування стійкого розвитку регіону [Книга] : монографія / З.В. Герасимчук, І.С. Кондіус ; [наук. ред. З.В. Герасимчук] ; М-во освіти і науки України ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2010. – 411, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 281-394. – Бібліогр.: с. 395-410. – ISBN 978-966-517-674-9
515.
Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку [Книга] / В.С. Білоусько, М.І. Беленкова ; М-во освіти і науки України ; М-во аграр. політики України. – Вид. 6-те, допов. – Київ : Алерта, 2010. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397. – ISBN 978-966-2183-75-7
516.
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія [Журнал] : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
517.
Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика [Книга] : навч.- метод. посібник : у 2 ч. / В.І. Жлуктенко, С.І. Наконечний, С.С. Савіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-265-5
518.
Скакун О.Ф. Теорія права і держави [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / О.Ф. Скакун ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 3-тє, допов. і переробл. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2012. – 523, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-095-9
519.
Герасимчук З.В. Територіальна організація банківської системи регіонів України [Книга] : оцінка та стратегії забезпечення ії раціональності : монографія / З.В. Герасимчук, Н.І. Корецька ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – 309, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-307. – ISBN 978-966-1532-31-0
520.
Термодинаміка бінарних розплавів лантаноїдів із перехідними металами [Книга] : монографія / [М.І. Іванов та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 88 с., іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 76-86. – ISBN 978-966-439-504-2
521.
Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України [Книга] / [Федулова Л.І. та ін. ; за ред. Л.І. Федулової] ; НАН України ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування України, 2011. – 656 с. : іл., табл. – Додатки: с. 608-655. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5986-7
522.
Тибет под властью коммунистического Китая [Книга] : 50 лет. – Дхарамсала : [б. и.], 2001. – 159, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 159-160
523.
Герасимчук З.В. Транснаціоналізація економіки регіонів України [Книга] : теорія, методологія, практика : монографія / Герасимчук Зоряна Вікторівна, Гонта Олена Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 465, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 441-465. – ISBN 978-966-1532-57-0
524.
Вовчок М. Три долі [Книга] : повісті, оповідання, казки / Марко Вовчок ; [післімова Т.М. Панасенко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 407, [3] с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5613-9
525.
Дюма А. Три мушкетера [Книга] : роман / Александр Дюма ; [пер. с фр. ; послесл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 668 с., [2] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5696-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,